งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2 เป้าหมายการดำเนินการปี 2556-2557
เป้าหมายการดำเนินการปี ทุกกองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน/แผนสุขภาวะชุมชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการดูแลโดย กองทุน มีกองทุนต้นแบบและบูรณาการการสร้างสุขภาวะของชุมชน เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับต่างๆ

3 ภารกิจเน้นหนัก/กิจกรรมสำคัญ
สร้างความเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน ติดตามประเมินคุณภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมายต่างๆในชุมชน การประเมินตนเอง ประเมินผลลัพธ์ เพื่อการพัฒนาของกองทุน การจัดการข้อมูล จัดการความรู้ การวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคี เครือข่าย

4 รายงานผลการประเมินศักยภาพของกองทุน ปี 56
จังหวัด จำนวนกองทุน เกรด A+ A B C บันทึกแล้ว ยังไม่ได้บันทึก ขอนแก่น 224 101 88 18 1 208 16 มหาสารคาม 142 58 72 11 ร้อยเอ็ด 202 65 105 27 4 201 กาฬสินธุ์ 150 62 83 5 รวม 718 286 348 61 6 701 17 * ผลการประเมินโดยทีมเจ้าหน้าที่อำเภอ

5 สรุปผลการดำเนินงานสปสช. สาขาจังหวัดปี2551
แผนงานโครงการกองทุนฯ ที่ดำเนินการในปี 57

6 จำนวนงบประมาณตามแผนงานโครงการ ปี 57
จังหวัด ประเภทที่ รวม 1 2 3 4 ขอนแก่น 17,652,048 (19.57) 21,740,947 (24.10) 42,540,570 (47.16) 8,271,592 (9.17) 90,204,848 มหาสารคาม 11,970,351 (23.48) 11,323,539 (22.21) 22,189,777 (43.52) 5,502,494 (10.79) 50,986,162 ร้อยเอ็ด 16,235,639 (20.83) 16,591,401 (21.29) 38,111,609 (48.90) 7,001,004 (8.98) 77,939,653 กาฬสินธุ์ 11,043,700(19.29) 13,017,291 (22.73) 28,246,616 (49.33) 4,950,860 (8.65) 57,258,467 56,901,738 (20.59) 62,672,869 (22.68) 131,088,573 (47.43) 25,725,952 (9.31) 276,389,132 *

7 จำนวนแผนงานโครงการ ปี 57
จังหวัด ประเภทที่ รวมทุกประเภท 1 2 3 4 ขอนแก่น 661 (22.21) 758 (25.47) 1,251 (42.04) 306 (10.28) 2,976 มหาสารคาม 574 (26.08) 434 (19.72) 928 (42.16) 265 (12.04) 2,201 ร้อยเอ็ด 748 (23.30) 586 (18.26) 1,473 (45.89) 403 (12.55) 3,210 กาฬสินธุ์ 366 (17.84) 361 (17.60) 1,106 (53.92) 218 (10.63) 2,051 รวม 2,349 (22.50) 2,139 (20.49) 4,758 (45.58) 1,192 (11.42) 10,438 *

8 สรุปผลการดำเนินงานสปสช. สาขาจังหวัดปี2551
การโอนงบประมาณกองทุนฯ ที่ดำเนินการในปี 57

9 การจัดสรร/การโอนเงินสมทบ ปี 57
วงเงินเขต จัดสรรแล้ว รอจัดสรร ประชากร 4,447,568 4,193,110 254,458 วงเงิน 200,140,560 188,689,950 11,450,610 ร้อยละ 94.2 5.8

10 รายละเอียดการจัดสรรเงินให้กองทุนฯ แยกรายจังหวัด
รวมจัด สรรแล้ว กองทุนที่ยังไม่ทำแผน ร้อยละการโอนเงิน ร้อยละที่ยังไม่โอนเงิน ขอนแก่น 224 179 39 82.59 17.41 มหาสารคาม 142 139 2 98.59 1.41 ร้อยเอ็ด 202 200 1 99.50 0.50 กาฬสินธุ์ 150 100.00 รวม 718 668 42 94.2 5.8 * ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 57

11 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกองทุนตำบล
ประกาศการดำเนินงานกองทุนฉบับใหม่ ลงนาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

12 ตัวชี้วัด QOF ในการวัดการดำเนินงานกองทุนฯ
1.ศักยภาพของกองทุนที่อยู่ในระดับเกรด A+ = 15 คะแนน 2.เงินคงเหลือในบัญชีกองทุน สะสม <15% = 5 คะแนน 3.การสมทบเงินกองทุนจาก อปท.ครบตามเกณฑ์ = 5 คะแนน 4.การมีส่วนร่วมในการสมทบจากกองทุนอื่น/มีนวัตกรรมแก้ไข ปัญหาสุขภาพ = 5 คะแนน

13 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการดำเนินงานสปสช. สาขาจังหวัดปี2551 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google