งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบล นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบล นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบล นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2 เป้าหมายการดำเนินการ ปี 2556-2557  ทุกกองทุนมีแผนสุขภาพชุมชน / แผน สุขภาวะชุมชน  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการดูแล โดยกองทุน  มีกองทุนต้นแบบและบูรณาการการ สร้างสุขภาวะของชุมชน  เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สุขภาพในระดับต่างๆ

3 ภารกิจเน้นหนัก / กิจกรรม สำคัญ  สร้างความเป็นเจ้าของ และการมีส่วน ร่วมของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ติดตามประเมินคุณภาพ การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมายต่างๆในชุมชน  การประเมินตนเอง ประเมินผลลัพธ์ เพื่อการพัฒนาของกองทุน  การจัดการข้อมูล จัดการความรู้ การ วิจัยพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย

4 จังหวัด จำนวน กองทุน เกรด A+ เกรด A เกรด B เกรด C บันทึก แล้ว ยังไม่ได้ บันทึก ขอนแก่น2241018818120816 มหาสารคาม14258721111420 ร้อยเอ็ด202651052742011 กาฬสินธุ์1506283501500 รวม71828634861670117

5

6 จังหวัด ประเภทที่ รวม 1234 ขอนแก่น 17,652,048 (19.57) 21,740,947 (24.10) 42,540,570 (47.16) 8,271,592 (9.17) 90,204,848 มหาสารคาม 11,970,351 (23.48) 11,323,539 (22.21) 22,189,777 (43.52) 5,502,494 (10.79) 50,986,162 ร้อยเอ็ด 16,235,639 (20.83) 16,591,401 (21.29) 38,111,609 (48.90) 7,001,004 (8.98) 77,939,653 กาฬสินธุ์ 11,043,700( 19.29) 13,017,291 (22.73) 28,246,616 (49.33) 4,950,860 (8.65) 57,258,467 รวม 56,901,738 (20.59) 62,672,869 (22.68) 131,088,573 (47.43) 25,725,952 (9.31) 276,389,132

7 จังหวัด ประเภทที่ รวมทุก ประเภท 1234 ขอนแก่น 661 (22.21) 758 (25.47) 1,251 (42.04) 306 (10.28) 2,976 มหาสารคาม 574 (26.08) 434 (19.72) 928 (42.16) 265 (12.04) 2,201 ร้อยเอ็ด 748 (23.30) 586 (18.26) 1,473 (45.89) 403 (12.55) 3,210 กาฬสินธุ์ 366 (17.84) 361 (17.60) 1,106 (53.92) 218 (10.63) 2,051 รวม 2,349 (22.50) 2,139 (20.49) 4,758 (45.58) 1,192 (11.42) 10,438

8

9 การจัดสรร / การโอนเงิน สมทบ ปี 57 วงเงินเขตจัดสรรแล้วรอจัดสรร ประชากร 4,447,5684,193,110254,458 วงเงิน 200,140,56 0 188,689,95 0 11,450,610 ร้อยละ 94.25.8

10 จังหวัดกองทุน รวมจัด สรรแล้ว กองทุนที่ยัง ไม่ทำแผน ร้อยละการ โอนเงิน ร้อยละที่ยัง ไม่โอนเงิน ขอนแก่น2241793982.5917.41 มหาสารคาม142139298.591.41 ร้อยเอ็ด202200199.500.50 กาฬสินธุ์150 0100.000 รวม7186684294.25.8

11 ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฉบับใหม่ ลงนาม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงการ ดำเนินงานกองทุนตำบล

12 1. ศักยภาพของกองทุนที่อยู่ในระดับเกรด A+ = 15 คะแนน 2. เงินคงเหลือในบัญชีกองทุน สะสม <15% = 5 คะแนน 3. การสมทบเงินกองทุนจาก อปท. ครบ ตามเกณฑ์ = 5 คะแนน 4. การมีส่วนร่วมในการสมทบจากกองทุน อื่น / มีนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ = 5 คะแนน ตัวชี้วัด QOF ในการวัดการ ดำเนินงานกองทุนฯ

13 http://mx.kkpho.go.th/uc


ดาวน์โหลด ppt กองทุน หลักประกัน สุขภาพตำบล นางประภาพร บรรยงค์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google