งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง โครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง โครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง โครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ )

2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระ ราชดำเนินเยี่ยมโครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมารเสด็จพระ ราชดำเนินเยี่ยม โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ. ตาก ใบ จ. นราธิวาส วันที่ 21 กันยายน 2543

3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระ ราชดำเนินเยี่ยม โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อ 24 กันยายน 2544

4 ความเป็นมา สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ ยากจนมาก อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่ควรดำเนินการ คือ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเก๋า ไก่เบตง และเป็ดเทศ หรือสัตว์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยในระยะแรก อาจตั้งเป็นศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขึ้น ใน พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานี เพื่อให้ประชาชนมารับจ้างและฝึกงานไปด้วย หากมีความพร้อมก็สามารถออกไปประกอบอาชีพ ด้วยตนเอง ” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ จึงได้ ดำเนินการจัดตั้ง โครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ) เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการ ที่จะให้โอกาสแก่ราษฎรผู้มีฐานะยากจน มีอาชีพที่ สามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

5 กิจกรรม 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) ในกระชังใน แม่น้ำตากใบ จ. นราธิวาส พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม. 5,3 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส โครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย กิจกรรม 1 สาธิตการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) ในกระชังใน แม่น้ำตากใบ จ. นราธิวาส พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ 5 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส งบประมาณดำเนินงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ( กปร.) จำนวน 732,000 บาท ( ปี 2542) กิจกรรมย่อย 1 ได้รับสนับสนุน 482,000 บาท กิจกรรมย่อย 2 ได้รับสนับสนุน 250,000 บาท

6 ผลการดำเนินงาน ปี 2542 มีสมาชิก จำนวน 42 ราย ปัจจุบัน มีสมาชิก 16 ราย ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์ ปลากะพงขาวขนาด 4-5 นิ้ว ประมาณ 500 ตัว / รายและอุปกรณ์สำหรับ ซ่อมแซมแพและกระชังบางส่วน โดยไม่ได้รับ งบประมาณจากกรมประมง และในปี 2553 มีพายุพัด ศาลาเฝ้าสัตว์น้ำได้รับความเสียหายหมดยังไม่ได้รับการ ซ่อมแซมและศูนย์ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากกรม แต่ยังต้องดูแลต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการใน พระราชดำริ จึงต้องใช้งบประมาณปกติบางส่วนมา สนับสนุนต่อไป ผลจากโครงการ สมาชิกโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถให้การศึกษาแก่บุตรหลานในระดับที่สูงมากขึ้น ต้องตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง โครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google