งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

2 ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจาก ปี 2542 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาสได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ขยายผลของโครงการเพิ่มในปี 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส จึงขยายโครงการเพิ่มเป็น 2 กิจกรรมย่อย

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฏร สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2.เพื่อเพิ่มรายได้และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฏรชาวประมงชายฝั่งให้ดีขึ้น 3.เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่ ราษฏร 4.เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้านชนบทชายฝั่งทะเลไปยังแหล่งอื่น

4 กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลากะรัง (เก๋า) ในกระชังในแม่น้ำตากใบ จำนวน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลากะรัง (เก๋า) ในกระชังในแม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 10 ราย กิจกรรมย่อยที่ 2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในแม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 15 ราย

5 การดำเนินงาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลากะรัง (เก๋า) ในกระชังในแม่น้ำตากใบ พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม.5 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงปลา ดังนี้ -กระชังอนุบาล รายละ 4 กระชัง -กระชังปลาวัยรุ่น รายละ 2 กระชัง -แพและทุ่นลอยรายละ 1 ชุด -พันธ์ปลากะรังและพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 4-5 นิ้วและ 2-3 นิ้ว จำนวน รายละ 1,500 ตัว

6 กิจกรรมย่อยที่ 2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในแม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 15 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในแม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 15 ราย พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม.5 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สนับสนุนอุปกรณ์ ดังนี้ -แพและทุ่นลอยรายละ 1 ชุด -พันธ์หอยแมลงภู่ ขนาด ซม. จำนวน รายละ 1,000 กิโลกรัม หมายเหตุ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลากะพงขาว เนื่องจากปัญหาน้ำพรุไหลบ่าลงพื้นที่เลี้ยงหอย ศูนย์ฯให้การดูแลสนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวประมาณ ตัว/รายโดยใช้งบประมาณปกติบางส่วนมาสนับสนุนเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป เนื่องเป็นโครงการในพระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google