งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจาก พระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจาก พระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจาก พระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง

2 ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจาก ปี 2542 ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาสได้รับมอบหมายให้ ดำเนินโครงการเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. จาก ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเกษตรกรมี รายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ ขยายผลของโครงการเพิ่มในปี 2546 ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส จึงขยาย โครงการเพิ่มเป็น 2 กิจกรรมย่อย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฏร สนอง พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อเพิ่มรายได้และยกฐานะความเป็นอยู่ของ ราษฏรชาวประมงชายฝั่งให้ดีขึ้น 3. เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพการ เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่ ราษฏร 4. เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้าน ชนบทชายฝั่งทะเลไปยังแหล่งอื่น

4 กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) ในกระชังในแม่น้ำ ตากใบ จำนวนสมาชิก 10 ราย กิจกรรมย่อยที่ 2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในแม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 15 ราย

5 การดำเนินงาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลากะรัง ( เก๋า ) ใน กระชังในแม่น้ำตากใบ พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม.5 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส สนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงปลา ดังนี้ - กระชังอนุบาล รายละ 4 กระชัง - กระชังปลาวัยรุ่น รายละ 2 กระชัง - แพและทุ่นลอยรายละ 1 ชุด - พันธ์ปลากะรังและพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 4-5 นิ้วและ 2-3 นิ้ว จำนวน รายละ 1,500 ตัว

6 กิจกรรมย่อยที่ 2 การเลี้ยงหอยแมลงภู่ใน แม่น้ำตากใบ จำนวน สมาชิก 15 ราย พื้นที่ดำเนินการ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม.5 ต. ศาลาใหม่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส สนับสนุนอุปกรณ์ ดังนี้ - แพและทุ่นลอยรายละ 1 ชุด - พันธ์หอยแมลงภู่ ขนาด 1.5-2 ซม. จำนวน รายละ 1,000 กิโลกรัม หมายเหตุ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเลี้ยงปลากะพงขาว เนื่องจาก ปัญหาน้ำพรุไหลบ่าลงพื้นที่เลี้ยงหอย ศูนย์ฯให้ การดูแลสนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวประมาณ 400- 500 ตัว / รายโดยใช้งบประมาณปกติบางส่วน มาสนับสนุนเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป เนื่อง เป็นโครงการในพระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการขยายผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งในแม่น้ำตากใบสืบเนื่องมาจาก พระราชดำริ ( ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google