งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ตามโครงการสร้างสำนึกความ เป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ตามโครงการสร้างสำนึกความ เป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ตามโครงการสร้างสำนึกความ เป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทยนักเรียนให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและ ศึกษานิเทศก์ภาษาไทยให้มี ความรู้ความสามารถด้านองค์ ความรู้และด้านการจัดการเรียน การสอน

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ ๒ ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยร้อยละ ๔๐ ได้รับการ พัฒนา

4 เป้าหมายการพัฒนา * นักเรียนชั้น ป. ๓ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทั้ง นร. ปกติ และ นร. บกพร่อง ทางการเรียนรู้ (LD) และเด็กที่ มีความสามารถและสนใจ ภาษาไทยเป็นพิเศษ จำนวน ๑๖๐, ๓๐๐ คน * ครูภาษาไทย ๑๘, ๕๐๐ คน * ศึกษานิเทศก์ ๓๖๐ คน

5 งบประมาณ ๒๗๒, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท จัดหาสื่อซ่อมเสริมนักเรียน ป. ๓ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษหรือสนใจ ภาษาไทยเป็นพิเศษ พัฒนาครูและจ้างครูภูมิ ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยเฉพาะด้าน

6 กิจกรรมสำคัญ * จัดหาสื่อซ่อมเสริมแก้ปัญหา นร. ป. ๓ อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยต่ำ ๗๘, ๐๖๕, ๐๐๐ บาท * พัฒนาทักษะภาษาไทย นร. ที่มี ความสามารถ หรือสนใจภาษาไทยเป็นพิเศษ ๑๐, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท

7 กิจกรรมสำคัญ ( ต่อ ) * พัฒนาครูและจ้างครูภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๔๓, ๕๐๐, ๐๐๐ บาท * พัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยเฉพาะด้าน ๑๓๘, ๒๔๒, ๒๐๐ บาท

8 การดำเนินงาน สพ ฐ. กำหนดแนวทาง การดำเนินงาน จัดสรร งบประมาณ จัดทำแนวทางและ ติดตามประเมินผล สรุปและ รายงานผล ประชุม สพท. ชี้แจง การดำเนินงาน

9 การดำเนินงาน สพ ท. รายงานข้อมูลนร. ป. ๓ ทุกคน ที่อ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดทำแผนงาน / โครงการและดำเนินการ ประสานการดำเนินงาน กับโรงเรียน นิเทศติดตาม สรุป และ รายงานผล ต่อ สพฐ.

10 การดำเนินงาน โรงเ รียน ประเมินความสามารถ การอ่าน การเขียน นร. ป. ๓ ทุก คน ส่งเสริมและพัฒนาครู ภาษาไทย ซ่อมเสริมนักเรียนที่มี ปัญหาอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้เป็น รายบุคคล และ ส่งเสริมนักเรียนมี ความสามารถพิเศษ สรุปและรายงานผล ต่อ สพท.

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวชนทุกระดับชั้นอ่าน ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ใช้ ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ สาระอื่น และตระหนัก ในความสำคัญของภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปี ๒๕๕๓ ตามโครงการสร้างสำนึกความ เป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google