งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชน Community Mental Health / Psychosocial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชน Community Mental Health / Psychosocial."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชน Community Mental Health / Psychosocial Care

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PSYCHOSOCIAL CLINIC ศูนย์หรือหน่วยงาน ที่ให้บริการ ปรึกษา หรือศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ ที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ที่ มีโครงสร้างประกอบด้วย สถานที่ ให้บริการ และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลทางสังคม จิตใจด้วยการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา กับบุคคลทุกกลุ่มวัย ทั้งในและนอก โรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงการ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อ นำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจ และสังคมของประชาชน

23 จัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจ 1. บุคลาก ร 2. สถานที่ บริการ 3. ขีดความสามารถ ระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลทาง สังคมจิตใจ การส่งเสริม ป้องกัน ( เชิงรุก ) การส่งต่อ การติดตามดูแล

24 ศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ ด้านบุคลากร มีผู้รับผิดชอบ - ได้รับการพัฒนา ด้านบริการ มีบริการทั้งเชิง รุก - เชิงรับ ด้านบูรณาการระบบ OHOS – ศูนย์ พึ่งได้ - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต

25 สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สุขภาพจิตวัยทำงาน สุขภาพจิตผู้สูงอายุ - คัดกรอง (2Q /8 Q/ AUDIT ASSIST/ ครอบครัว / ความเครียด / RQ - ให้คำปรึกษา / บำบัดรักษาด้วยยาและช่วยเหลือ - สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาหาสุขภาพจิต - จัดกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต - คัดกรอง (2Q /8 Q/ AUDIT ASSIST/ ครอบครัว / ความเครียด / RQ - ให้คำปรึกษา / บำบัดรักษาด้วยยาและช่วยเหลือ - สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาหาสุขภาพจิต - จัดกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Psychosocial clinic ในรพช. Output: 50% ของรพช. มีคลินิก Psychosocial care Outcome: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการ ดูแล -Psychosis/schizophrenia ร้อยละ 75 -Depression ร้อยละ 31 -suicide Ideation/Attempt ร้อยละ 90 Output: 50% ของรพช. มีคลินิก Psychosocial care Outcome: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการ ดูแล -Psychosis/schizophrenia ร้อยละ 75 -Depression ร้อยละ 31 -suicide Ideation/Attempt ร้อยละ 90

26 รายงานสรุปภาพรวม จังหวัด 6 ใบ - ปฐมวัย - วัยเด็ก / วัยรุ่น - วัยทำงาน / วัยสูงอายุ - บริการ - วิกฤติ 1)ANC 2)WCC + พัฒนาการ ล่าช้า + ศูนย์เด็กเล็ก 3)Psychosocial Clinic + ยาเสพติด 4)NCD คุณภาพ / คลินิก ผู้สูงอายุ 5)Pt ซึมเศร้า เข้าถึง บริการ 6) ทีม DMAT, MCATT,SRRT

27 ผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

28 โรงพยาบาล 76 แห่ง P SYCHOSO CIAL C LINIC 100%

29 - จัดบริการที่มี องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ วัยรุ่น ท้อง ไม่พร้อม ความรุนแรง สุรา / ยา เสพติด โรคติดต่อ เรื้อรัง / เอดส์ - รพ. มีการเชื่อมต่อ กับรร. - ทำงานร่วมกับ เครือข่าย - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

30 ตย. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. รพ. มีพื้นที่จำกัดบูรณาการหลายคลีนิก ในการใช้พื้นที่เดียวกัน 2. รูปแบบการรายงาน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย พัฒนาระบบรายงาน ให้สามารถดึงได้จาก ระบบ HOS xp 3. บางรพ. ยังไม่ได้ ดำเนินการ OHOS 4. ต้องการสนับสนุน ด้านองค์ความรู้ Family Counseling, BA/BI ประเมินเชาว์ ปัญญาเด็ก ฯลฯ 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในเขต 12 ระหว่างเขต

31 www.themegallery.com ขอบคุณ THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตชุมชน Community Mental Health / Psychosocial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google