งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health / Psychosocial Care พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PSYCHOSOCIAL CLINIC ศูนย์หรือหน่วยงาน ที่ให้บริการปรึกษา หรือศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย สถานที่ให้บริการ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลทางสังคมจิตใจด้วยการให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับบุคคลทุกกลุ่มวัย ทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจและสังคมของประชาชน

23 3.ขีดความสามารถระบบบริการ การให้การดูแลทางสังคมจิตใจ
จัดระบบบริการการดูแลทางสังคมจิตใจ 1.บุคลากร 2.สถานที่บริการ 3.ขีดความสามารถระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การให้การดูแลทางสังคมจิตใจ การส่งเสริมป้องกัน (เชิงรุก) การส่งต่อ การติดตามดูแล

24 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
ด้านบุคลากร มีผู้รับผิดชอบ - ได้รับการพัฒนา ด้านบริการ มีบริการทั้งเชิงรุก - เชิงรับ ด้านบูรณาการระบบ OHOS – ศูนย์พึ่งได้ - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

25 Psychosocial clinic ในรพช.
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สุขภาพจิตวัยทำงาน สุขภาพจิตผู้สูงอายุ -คัดกรอง (2Q /8 Q/ AUDIT ASSIST/ครอบครัว/ความเครียด / RQ -ให้คำปรึกษา /บำบัดรักษาด้วยยาและช่วยเหลือ -สนับสนุนและรับส่งต่อปัญหาหาสุขภาพจิต - จัดกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต Output: 50% ของรพช.มีคลินิก Psychosocial care Outcome: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการดูแล -Psychosis/schizophrenia ร้อยละ75 -Depression ร้อยละ 31 -suicide Ideation/Attempt ร้อยละ 90

26 รายงานสรุปภาพรวมจังหวัด 6 ใบ
บันทึก 5 ใบ รายงานสรุปภาพรวมจังหวัด 6 ใบ -ปฐมวัย -วัยเด็ก/วัยรุ่น -วัยทำงาน/วัยสูงอายุ -บริการ -วิกฤติ ANC WCC + พัฒนาการล่าช้า+ศูนย์เด็กเล็ก Psychosocial Clinic + ยาเสพติด NCD คุณภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ Pt ซึมเศร้า เข้าถึงบริการ ทีม DMAT , MCATT,SRRT

27 ผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

28 โรงพยาบาล 76 แห่ง Psychosocial Clinic 100%

29 -จัดบริการที่มีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ วัยรุ่น ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด โรคติดต่อเรื้อรัง/เอดส์ - รพ. มีการเชื่อมต่อกับรร. - ทำงานร่วมกับเครือข่าย - รณรงค์ประชาสัมพันธ์

30 ตย.ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. รพ.มีพื้นที่จำกัด บูรณาการหลายคลีนิกในการใช้พื้นที่เดียวกัน 2. รูปแบบการรายงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย พัฒนาระบบรายงานให้สามารถดึงได้จากระบบ HOS xp 3. บางรพ. ยังไม่ได้ดำเนินการ OHOS 4. ต้องการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ Family Counseling, BA/BI ประเมินเชาว์ปัญญาเด็ก ฯลฯ 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในเขต 12 ระหว่างเขต

31 ขอบคุณ THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google