งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ ความสำเร็จในการ พัฒนาบริการผู้ป่วย โรคจิตให้เข้าถึงบริการ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึง บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ ความสำเร็จในการ พัฒนาบริการผู้ป่วย โรคจิตให้เข้าถึงบริการ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึง บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ ความสำเร็จในการ พัฒนาบริการผู้ป่วย โรคจิตให้เข้าถึงบริการ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึง บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2 ขั้นต อน การดำเนินงานหลักฐานคะแ นน 1 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่มา รับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข แยกเป็นรายจังหวัดในพื้นที่เขต สุขภาพ - สรุปข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตรายคนที่มารับ การรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุขใน พื้นที่จังหวัดของเขตบริการสุขภาพที่ รับผิดชอบ ( ตามแบบฟอร์ม PSY 1) ( ตามแบบฟอร์ม PSY 1) 2 2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล / นักวิชาการ / เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุข ด้าน ความรู้เรื่องโรคจิต ( หน่วยบริการอย่าง น้อย 1 คน ) - ทำเนียบ / ทะเบียนของ แพทย์ พยาบาล / นักวิชาการ / เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ในทุกหน่วยบริการ สาธารณสุข ที่เข้ารับการอบรม ( หน่วย บริการอย่างน้อย 1 คน ) ( ตามแบบฟอร์ม PSY 2) ( ตามแบบฟอร์ม PSY 2) 1 ขั้นตอน 6 เดือนแรก

3 ขั้น ตอน การดำเนินงานหลักฐาน คะแ นน 3 ดำเนินงานตามโครงการการ พัฒนาการเข้าถึงบริการโรคจิตใน พื้นที่นำร่อง โดย 3.1 กำหนดพื้นที่นำร่อง * ที่มี ความเข้มแข็งของเครือข่ายและมี ศักยภาพในการดำเนินงาน สุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับหน่วย บริการสาธารณสุขทุกระดับและ ชุมชน 3.2 จัดประชุมชี้แจงวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ ด้านโรคจิตในพื้นที่นำร่อง 3.3 อบรม อสม. อย่างน้อยร้อยละ 80 ในพื้นที่นำร่อง เอกสารระบุพื้นที่นำร่อง ( ตามแบบฟอร์ม PSY 3) - ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่นำร่อง - จำนวนประชากรในพื้นที่นำร่อง - ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคจิตในพื้นที่ นำร่อง - จำนวนสถานบริการในพื้นที่นำร่อง - วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ ต้องการด้านโรคจิตในพื้นที่นำร่อง - ทำเนียบ / ทะเบียนของ อสม. ที่เข้ารับ การอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ในพื้นที่ นำร่อง ( ตามแบบฟอร์ม PSY 4) ( ตามแบบฟอร์ม PSY 4) 2 (1) ขั้นตอน 6 เดือนแรก

4 ขั้นตอ น การดำเนินงานหลักฐานคะ แน น 4 4.1 สนับสนุน เสริม พลัง เพื่อผลักดันการ ดำเนินงาน 4.2 นิเทศติดตามการ ดำเนินงานในพื้นที่นำ ร่อง - รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่นำ ร่อง - สรุปผลการนิเทศการ ดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 3 ขั้นตอน 6 เดือนหลัง

5 ขั้น ตอน การดำเนินงานหลักฐานคะแนน 5 ผลการพัฒนา โดยใช้สูตร 2 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึงบริการ หลังการดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่องปี งปม.2557– จำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนดำเนินโครงการ x 100 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึงบริการหลังการดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง ปีงบประมาณ 2557 ขั้นตอน 6 เดือนหลัง คะแน น ผลการดำเนินงาน 0 ไม่เพิ่มขึ้น 0.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 0.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 1.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 1.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ ความสำเร็จในการ พัฒนาบริการผู้ป่วย โรคจิตให้เข้าถึงบริการ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ผู้ป่วยโรคจิตที่เข้าถึง บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google