งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. แนวคิดการประมวลผล แฟ้มข้อมูล 2. แนวคิดการประมวลผล ระบบฐานข้อมูล 3. องค์ประกอบของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. แนวคิดการประมวลผล แฟ้มข้อมูล 2. แนวคิดการประมวลผล ระบบฐานข้อมูล 3. องค์ประกอบของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. แนวคิดการประมวลผล แฟ้มข้อมูล 2. แนวคิดการประมวลผล ระบบฐานข้อมูล 3. องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูล 4. ประเภทของฐานข้อมูล

2 แนวคิดการประมวลผลแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File system) การประมวลผลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ของการประมวลผล เพราะถ้าปราศจาก ข้อมูลการประมวลผลก็ไม่อาจทำได้ ข้อมูล ที่ใช้ในการประมวลผล จะเป็นข้อมูลที่ จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล (File) โดยแบ่ง ออกเป็นเรื่อง ตามชื่อแฟ้มข้อมูลนั้น เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลอาจารย์ แฟ้มข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น

3 วิธีการจัดเก็บในรูปแบบของการ ประมวลผลแฟ้มข้อมูล File หรือ แฟ้มข้อมูล คือ กลุ่มของระเบียน ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นเรื่องเดียวกัน จัดเก็บ รวมกันเป็นแฟ้มข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูล Record หรือ ระเบียน คือ กลุ่มของฟิลด์ที่ สัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกันเก็บไว้ด้วยกัน เช่น ระเบียนประวัตินักศึกษา ประกอบด้วย รหัส นักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่นักศึกษา เป็นต้น Field หรือ ฟิลด์ คือ การนำอักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้ได้ความหมาย และมี ความสัมพันธ์กัน เช่น ฟิลด์รหัสนักศึกษา เป็นต้น Byte หรือ ไบต์ คือ ประกอบด้วยหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน ซึ่ง 1 ไบต์เ่ท่ากับ 8 บิต ที่ใช้ แทนอักขระ 1 ตัว เช่น ก ข เป็นต้น Bit หรือ บิต เป็นหน่วยของข้อมูลที่เล็ก ที่สุดของข้อมูล เป็นเลขฐานสอง (Binary digit) ประกอบด้วย 0 และ 1

4 โครงสร้างวิธีการจัดเก็บข้อมูล

5 ปัญหาของแฟ้มข้อมูล

6 ปัญหาของแฟ้มข้อมูล 1. ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data redundancy) 2. ความไม่ตรงกันของข้อมูล (Data inconsistency) 3. การประมวลผลข้อมูลยุ่งยาก 4. ข้อมูลไม่มีความเป็นอิสระ (Data independence) 5. มีความถูกต้องของข้อมูลน้อย (Data integrity) 6. ปัญหาในการควบคุมข้อมูล (Data control)

7 ความหมายของระบบฐานข้อมูล ความหมายของระบบฐานข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จาก การสำรวจ ที่เป็นข้อเท็จจริงในขณะนั้น ซึ่งถูกเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็น ต้น ระบบฐานข้อมูล (Database system) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลมาไว้ ด้วยกัน ที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยกลุ่มข้อมูลนี้ต้องเป็นเรื่อง เดียวกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ กัน

8 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล ข้อดีของระบบฐานข้อมูล จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ ประมวลผลแฟ้มข้อมูล ดังที่กล่าวมา ข้างต้น ทำให้มีรูปแบบการประมวลผล ข้อมูลแบบใหม่ คือ “ ฐานข้อมูล (database)” โดยการจัดเก็บข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล จะมีส่วนที่สำคัญกว่า การจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล หลายอย่าง

9

10 ประมวลผลระบบฐานข้อมูล

11 ข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลระบบ ฐานข้อมูล 1. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 2. ลดความไม่ตรงกันของ ข้อมูล 3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ได้ 4. มีความเป็นอิสระของ ข้อมูล 5. ความคงสภาพของข้อมูล 6. รักษาความปลอดภัยให้กับ ข้อมูลทำได้อย่างสะดวก 7. สามารถขยายงานได้ง่าย

12 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล Database Model เป็นแบบจำลอง ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ รายละเอียดและโครงสร้างของข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลเราจะใช้ database model ช่วยในการอธิบาย รายละเอียดของข้อมูล ความสัมพันธ์ ต่างๆของข้อมูล และอธิบายถึง โครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูล ใน ระดับตรรกะ (logical) เพื่อที่จะี่ นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจได้ เป็นการอธิบายให้เห็นว่าภายใน ฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร มีกฎ ควบคุมความถูกต้องบนโครงสร้าง ข้อมูล Database Model เป็นแบบจำลอง ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ รายละเอียดและโครงสร้างของข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลเราจะใช้ database model ช่วยในการอธิบาย รายละเอียดของข้อมูล ความสัมพันธ์ ต่างๆของข้อมูล และอธิบายถึง โครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูล ใน ระดับตรรกะ (logical) เพื่อที่จะี่ นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจได้ เป็นการอธิบายให้เห็นว่าภายใน ฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร มีกฎ ควบคุมความถูกต้องบนโครงสร้าง ข้อมูล

13 ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่สำคัญ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. ข้อมูล (Data) 4. บุคลากร (People)

14 ประเภทของ database model 1. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น (Hierarchical database model)

15 ประเภทของ database model 2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network database model)

16 3. ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational database model)


ดาวน์โหลด ppt บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล บทนำเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. แนวคิดการประมวลผล แฟ้มข้อมูล 2. แนวคิดการประมวลผล ระบบฐานข้อมูล 3. องค์ประกอบของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google