งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและพัฒนา สารสกัดสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและพัฒนา สารสกัดสมุนไพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและพัฒนา สารสกัดสมุนไพร
ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
การพัฒนา สูตรตำรับ การศึกษาทางคลินิก ความปลอดภัย สรรพคุณ การควบคุมคุณภาพ การสกัดสมุนไพร

3 วิธีดั้งเดิมในการสกัดสมุนไพร
วิธีแช่ (Infusion) สกัดโดยแช่สมุนไพรด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเย็นในเวลาช่วงสั้น วิธีต้ม (decoction) เป็นวิธีที่นิยมใช้สกัดตัวยาที่ละลายน้ำได้ดี และทนความร้อนได้ดี วิธีตุ๋น (digestion) เป็นวิธีสกัดโดยใช้ความร้อนอ่อน ๆ ที่อุณหภูมิ องศาเซลเซียส วิธีหมัก (maceration) เตรียมโดยหมักสมุนไพรด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ในภาชนะที่ปิดสนิท

4 วิธีสกัดสมุนไพรในห้องปฏิบัติการ
Reflux Soxhlet Supercritical fluid extraction Percolation Maceration Distillation Chromatography Partition HSCCC (high-speed counter current chromatography)

5 Soxhlet Apparatus Supercritical fluid extractor

6 การทำสารสกัดให้เข้มข้น
Freeze-dryer Spray-dryer Rotary evaporator เครื่อง rotary evaporator เครื่อง spray dryer เครื่อง freeze dryer

7 เครื่องมือสกัดในระดับอุตสาหกรรม

8 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร ชิงเฮา การควบคุมคุณภาพทั่วไป การศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมี

9 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ โดยใช้เครื่องมือพิเศษ
UV-VIS Spectrophotometer HPLC/UPLC/Fast LC Densitometer GC GC-MS LC-MS

10 Stability test (ICH guideline)
General Case Study Storage condition Minimum time period Long term* 25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 12 months Intermediate** 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 6 months Accelerated 40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH *It is up to the applicant to decide whether long term stability studies are performed at 25 ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH. **If 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH is the long-term condition, there is no intermediate condition.

11 การศึกษาสรรพคุณและความปลอดภัย
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ในหลอดทดลอง ฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง ความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง ความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ความเป็นพิษเรื้อรัง

12 การพัฒนาสูตรตำรับ และการเก็บรักษา
การพัฒนาสูตรตำรับให้มีความคงตัวและออกฤทธิ์ได้ดี การเก็บรักษาให้มีความเหมาะสม ปราศจากความชื้นและ แสง การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

13 25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH
Stability test (ICH guideline) General Case Study Storage condition Minimum time period Long term* 25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 12 months Intermediate** 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 6 months Accelerated 40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH *It is up to the applicant to decide whether long term stability studies are performed at 25 ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH. **If 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH is the long-term condition, there is no intermediate condition.

14 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นโยบายของรัฐบาล การวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย การทำงานแบบบูรณาการที่มีเครือข่ายเข้มแข็ง การสนับสนุนด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การยึดหลักความยั่งยืนและความพอเพียง

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและพัฒนา สารสกัดสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google