งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนา สารสกัดสมุนไพร ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553 ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนา สารสกัดสมุนไพร ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553 ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนา สารสกัดสมุนไพร ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553 ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยและ พัฒนาสมุนไพร การศึก ษาทาง คลินิก การพัฒนา สูตรตำรับ การพัฒนา สูตรตำรับ การสกัด สมุนไพร การควบคุม คุณภาพ สรรพ คุณ ความ ปลอดภัย

3 วิธีดั้งเดิมในการสกัด สมุนไพร 1. วิธีแช่ (Infusion) สกัดโดยแช่สมุนไพร ด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเย็นในเวลาช่วงสั้น 2. วิธีต้ม (decoction) เป็นวิธีที่นิยมใช้สกัด ตัวยาที่ละลายน้ำได้ดี และทนความร้อนได้ ดี 3. วิธีตุ๋น (digestion) เป็นวิธีสกัดโดยใช้ ความร้อนอ่อน ๆ ที่อุณหภูมิ 40-60 องศา เซลเซียส 4. วิธีหมัก (maceration) เตรียมโดยหมัก สมุนไพรด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ใน ภาชนะที่ปิดสนิท 1. วิธีแช่ (Infusion) สกัดโดยแช่สมุนไพร ด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเย็นในเวลาช่วงสั้น 2. วิธีต้ม (decoction) เป็นวิธีที่นิยมใช้สกัด ตัวยาที่ละลายน้ำได้ดี และทนความร้อนได้ ดี 3. วิธีตุ๋น (digestion) เป็นวิธีสกัดโดยใช้ ความร้อนอ่อน ๆ ที่อุณหภูมิ 40-60 องศา เซลเซียส 4. วิธีหมัก (maceration) เตรียมโดยหมัก สมุนไพรด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ใน ภาชนะที่ปิดสนิท

4 วิธีสกัดสมุนไพรใน ห้องปฏิบัติการ Reflux Soxhlet Supercritical fluid extraction Percolation Maceration Distillation Chromatography Partition HSCCC (high-speed counter current chromatography)

5 Supercritical fluid extractor Soxhlet Apparatus

6 การทำสารสกัดให้เข้มข้น Freeze-dryer Spray-dryer Rotary evaporator เครื่อง freeze dryer เครื่อง spray dryer เครื่อง rotary evaporator

7 เครื่องมือสกัดในระดับอุตสาหกรรม

8 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร การศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมี การควบคุมคุณภาพทั่วไป ฟ้าทะลายโจร ชิงเฮา

9 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ โดยใช้เครื่องมือพิเศษ UV-VIS Spectrophotometer HPLC/UPLC/Fast LC Densitometer GC GC-MS LC-MS

10 Stability test (ICH guideline) StudyStorage conditionMinimum time period Long term*25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 12 months Intermediate**30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH6 months Accelerated40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH6 months *It is up to the applicant to decide whether long term stability studies are performed at 25 ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH. **If 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH is the long-term condition, there is no intermediate condition. General Case

11 การศึกษาสรรพคุณและความ ปลอดภัย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ◦ ฤทธิ์ในหลอดทดลอง ◦ ฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง ความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง ◦ ความเป็นพิษเฉียบพลัน ◦ ความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ◦ ความเป็นพิษเรื้อรัง

12 การพัฒนาสูตรตำรับ และการ เก็บรักษา การพัฒนาสูตรตำรับให้มีความคงตัว และออกฤทธิ์ได้ดี การเก็บรักษาให้มีความเหมาะสม ปราศจากความชื้นและแสง การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

13 Stability test (ICH guideline) StudyStorage conditionMinimum time period Long term*25°C ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH 12 months Intermediate**30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH6 months Accelerated40°C ± 2°C/75% RH ± 5% RH6 months *It is up to the applicant to decide whether long term stability studies are performed at 25 ± 2°C/60% RH ± 5% RH or 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH. **If 30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH is the long-term condition, there is no intermediate condition. General Case

14 แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค นโยบายของรัฐบาล การวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่าง ภาคีเครือข่าย การทำงานแบบบูรณาการที่มีเครือข่าย เข้มแข็ง การสนับสนุนด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การยึดหลักความยั่งยืนและความ พอเพียง

15


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนา สารสกัดสมุนไพร ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เมษายน 2553 ประไพ วงศ์สินคงมั่น สถาบันวิจัยสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google