งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดย ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบัน การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดย ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบัน การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดย ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบัน การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก

2 ต้น น้ำ กลาง น้ำ ปลาย น้ำ วัตถุดิ บ พัฒนา ผลิตภัณ ฑ์ จัด จำหน่า ย เข้าสู่ ตลาด ห่วงโซ่แห่ง มูลค่าเพิ่ม 10-15% 30-50% 25-30% 50 % up

3

4 4 การเก็บรักษา - เก็บไว้ได้นาน - ประหยัดเนื้อที่ คุณภาพ - สามารถควบคุม ได้ - ทำ specification sheet การใช้งาน - เก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี - การเตรียมสารสกัดโดย คำนึงถึงด้านการใช้งาน ( ลักษณะ สารสกัด, การละลาย ) ความปลอดภัย - สามารถเลือกสกัดเอาสารที่ ต้องการโดยหลีกเลี่ยงสารพิษใน สมุนไพร - ลดการปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อยู่ ในวัตถุดิบสมุนไพร

5 5 วิธีสกัดแบบไหน เหมาะกับงาน ของเรา ? การนำไปใช้ ใช้ภายนอก ใช้ภายใน ภูมิปัญญา วิธีการสกัดที่ เหมาะสม ผลการรักษา สารที่ต้องการ / ไม่ ต้องการ วิธีการสกัดที่เหมาะสม ตัวทำละลายที่เหมาะสม ต้นทุน การนำไปใช้ ลักษณะของสารสกัดที่ ต้องการ

6 6 ลักษณะภายนอก ความชื้น การปลอมปน การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ วัตถุดิบ ลักษณะภายนอก ความชื้น ปริมาณสารสำคัญที่ต้องการ / ไม่ต้องการ การปนเปื้อนโลหะหนัก / จุลินทรีย์ สารสกัด

7 7 ใช้ได้กับทั้งวัตถุดิบและสารสกัด ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น เร็วและง่าย Thin Layer Chromatography ตรวจสอบปริมาณสารที่ดูดซับแสง ช่วง UV-Vis ใฃ้งานง่ายและรวดเร็ว ไม่สามารถวิเคราห์สารบางจำพวก ได้ และมีปัญหาในกรณีมีสีของสาร อื่นๆรบกวน UV-Vis Spectroscopy ตวจวิเคราะห์อย่างละเอียด ทั้ง คุณภาพและปริมาณวิเคราห์ ราคาแพง และต้องใช้ความชำนาญ ในการปฎิบัติ High Performance Liquid Chromatography Gas-Liquid Chromatography ตรวจวิเคราะห์สารที่ระเหยได้ เช่น น้ำมันหอมระเหย ราคาแพงและต้องใช้ความชำนาญ ในการปฎิบั ติ ตรวจวิเคราะห์สารที่ระเหยได้ เช่น น้ำมันหอมระเหย ราคาแพงและต้องใช้ความชำนาญ ในการปฎิบั ติ

8 8 กรรมวิธีการสกัด การหมัก (Marceration) การชง (Percolation) การต้ม (Decoction) Soxhlet apparatus การสกัดแบบกรอง (Filtration) การสกัดโดยใช้เครื่องเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง (Centrifugation) Liquid-Liquid extractor

9 9 กรรมวิธีการสกัด การสกัดน้ำมันหอมระเหย Resorption Solvent extraction Mechanical expression Stream distillation Water distillation Supercritical fluid extraction Molecular Distillation

10 10 Fundamental Substance Studies San Huang tablets prescription Rhubarb 300g Scutellaria extract 21g Berberine hydrochloride 5g Make into 1000 tablets

11 11 (Emodin, Physcion, Chrysophanol, Aloe-emodin, Rhein) In Rhubarb Physcion Aloe-emodin Emodin Chrysophanol Rhein

12 12 Baicalin in Scutellaria Berberine hydrochloride

13 13 The old Extract Technique RhubarbScutellaria Half Extract 3 times 30%EtoH Other CrushExtract Water Dry cream Fine powderWater solution Acid Deposit Mixed Semi-product (Anthraquinones ~4%) Extract (Baicalin >70%)

14 14 New Extraction Technique of Rhubarb Rhubarb Extract 3 times 30% EtOH Extract solution Reclaim EtOH Water solution Ion-exchange Rhubarb extract (Anthraquinones >50%)

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร โดย ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร สถาบัน การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google