งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

2 การบังคับใช้ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม มาตรา 80

3 ความเป็นมา แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ มีคุณภาพแย่ลง
แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ มีคุณภาพแย่ลง มีกรณีการลักลอบปล่อยน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อม การเดินระบบบำบัดน้ำเสียไม่ต่อเนื่อง

4 มาตราที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80
แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

5 มาตรา 55 กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด สำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม

6 มาตรา 69 กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ 1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 2. อาคารบางประเภทและบางขนาด 3. ที่ดินจัดสรร 4. การเลี้ยงสุกร 5. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 7. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย 9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 10. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

7 มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่กำหนดตามมาตรา ๖๙ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด

8 มาตรา 80 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบฯ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่

9 กฎกระทรวงตามมาตรา 80 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ   (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2555)

10 ประโยชน์ของกฎกระทรวง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ลดปริมาณมลพิษที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ เช่น กรณีมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อม

11 ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร
มีบทลงโทษ สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google