งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ.2535

2 2 การบังคับใช้ พ. ร. บ. สิ่งแวดล้อม มาตรา 80

3 ความเป็นมา  แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ มีคุณภาพแย่ ลง  มีกรณีการลักลอบปล่อยน้ำเสียสู่ สิ่งแวดล้อม  การเดินระบบบำบัดน้ำเสียไม่ต่อเนื่อง

4 มาตราที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตาม กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พ. ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ.2535

5 มาตรา 55 กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก แหล่งกำเนิด สำหรับควบคุมการระบาย น้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การ ปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจาก แหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม

6 มาตรา 69 กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือ ของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออก สู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิด มลพิษ 1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 2. อาคารบางประเภทและบางขนาด 3. ที่ดินจัดสรร 4. การเลี้ยงสุกร 5. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการ แพปลา 6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 7. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย 9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 10. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

7 มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด มลพิษที่กำหนดตามมาตรา ๖๙ มีหน้าที่ ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด

8 8 มาตรา 80 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด มลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง แสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และ จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบฯ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง ท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่

9 กฎกระทรวงตามมาตรา 80 9 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ. ศ. 2555 ( ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2555)

10 ประโยชน์ของกฎกระทรวง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด มลพิษมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง ต่อเนื่อง ลดปริมาณมลพิษที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ใช้เป็นข้อมูลใน การดำเนินการเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า มีการไม่ปฏิบัติตาม พ. ร. บ. สิ่งแวดล้อมฯ เช่น กรณีมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียสู่ สิ่งแวดล้อม 10

11 ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร มีบทลงโทษ สำหรับเจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จำคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมี โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 11

12 ขอบคุณค่ะ 12


ดาวน์โหลด ppt โดยนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google