งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อ การดำเนินการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อ การดำเนินการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อ การดำเนินการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 กำหนดการประชุม นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 - 2556 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ. ศ. 2555 - 2558 บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

3 นโยบายการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 - 2556

4 กรอบแนวทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการยุติธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ยุติธรรม

5 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงยุติธรรม พ. ศ. 2555 - 2558

6 บทบาทของสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดต่อการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้

7 กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อ การดำเนินการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google