งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงยุติธรรม กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

2 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

3 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมเพื่อมุ่งเสริม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันและแก้ไขปัญหา ลดเงื่อนไขความแตกแยกของ คนในสังคม สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต่าง ๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์สันติวิธี - สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะ กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ให้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายอย่างเต็มที่ ๑. โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ยธ. สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - จำนวนผู้ได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์ประชุมทางการเมือง - จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ กรมคุ้มครองสิทธิ ๓. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม ๔. การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ กรรมการว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

4 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๒ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครบวงจร โดยบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การ ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ผลิต ผู้ค้า การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แผนงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ๒. การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจร ๓. การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ๔. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน ๕. การส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ๖. โครงการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล แผนยุทธการ ๓๑๕ ๗. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเชิงรุก โดยเน้นระบบสมัครใจเป็นหลัก ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์ฟื้นฟู รองรับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๘. โครงการอำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ยธ. สำนักงาน ป.ป.ส. - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ (๔๘,๐๙๐.๕๒ กิโลกรัม ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) - ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด (๑๐.๑๘% ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

5 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๒ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ (ต่อ) กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน - ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ - เพิ่มขีดความ สามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดในระบบบังคับบำบัด โดยเน้นการทำงานในเชิงบูรณาการและในลักษณะ พหุภาคี - พัฒนาระบบควบคุม และการรักษาความ ปลอดภัยของเรือนจำและทัณฑสถานให้ปลอดยาเสพติด ๙. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ยธ. คุมประพฤติ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ (๔๘,๐๙๐.๕๒ กิโลกรัม ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) - ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด (๑๐.๑๘% ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) ๑๐. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพ กรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑๑. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ๑๒. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด กรมราชทัณฑ์ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

6 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ - ประสานความร่วมมือด้านการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบแบบบูรณาการระหว่างองค์กร อิสระ องค์กรตรวจสอบภาครัฐ และองค์กรตรวจสอบสาธารณะ - แก้ไขและยกร่างกฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ - เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสสระให้แก่กลไกตรวจสอบ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคสาธารณะ สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรเอกชนและภาค ประชาสังคม และนักวิชาการ - สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย  การปลูกจิตสำ นึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  สร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการทุจริต ๑. งานตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. งานไต่สวนข้อเท็จจริง ๓. งานป้องกันการทุจริตฯ ๔. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ๕. โครงการข้าราชการต้นแบบฯ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ๖. โครงการค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน“ ๗. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ยธ. สำนักงาน ป.ป.ท. - มาตรการใหม่ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

7 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๕ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - พัฒนางานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส โดยนำ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงาน และ เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของผู้ก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” - ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - พัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยธ. สำนักงานปปง. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการจับกุมผู้ค้าอาวุธสงคราม และผู้ลักลอบนำยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบระเบิด และสกัดกั้นเงินทุนสนับสนุนการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

8 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๕ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นลำดับแรกให้ภาครัฐและทุกภาคส่วนมีความเข้าใจปรัชญาความคิด/วิธีการของกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และน้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย แดนภาคใต้ในแนวทางสันติวิธี อำนวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมแก่คนทุกฝุายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ และบุคคลผู้ด้อย โอกาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อรัฐ - ส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมาย ขั้นตอนกระบวน การยุติธรรม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป - สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน และท้องถิ่นเข้า มามีส่วนร่วมในงานกระบวนการ ยุติธรรม และร่วมพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โครงการบูรณาการและเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยธ. สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม - จำนวนเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

9 กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ยธ. สำนักงานกิจการยุติธรรม - ระดับความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศ (ในประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคระหว่างประเทศ) หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้)

10 นโยบายความมั่นคงของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google