งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบาย รัฐบาล ( นางสาวยิ่งลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบาย รัฐบาล ( นางสาวยิ่งลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบาย รัฐบาล ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ) ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม

2 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม ดำเนินการในปีแรก

3 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - ส่งเสริมความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชา สังคมเพื่อมุ่งเสริม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันและแก้ไข ปัญหา ลดเงื่อนไข ความแตกแยกของ คนในสังคม - สนับสนุนการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้ง ต่าง ๆ ตามกรอบ ยุทธศาสตร์สันติวิธี - สนับสนุนและให้ ความร่วมมือกับคณะ กรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหา ความจริง เพื่อการ ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ให้ดำเนินการ อย่างเป็นอิสระและ ได้รับความร่วมมือจาก ทุกฝุายอย่างเต็มที่ ๑. โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ยธ.สำนักงาน ปลัด กระทรวง ยุติธรรม - จำนวนผู้ได้รับ การเยียวยาจาก เหตุการณ์ประชุม ทางการเมือง - จำนวนผู้ได้รับ ผลกระทบจาก ชายแดนภาคใต้ ๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ ยธ.กรม คุ้มครอง สิทธิ ๓. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ยธ.สำนักงาน กิจการ ยุติธรรม ๔. การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ กรรมการว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม แห่งชาติ (คอ.นธ.) ยธ.สำนักงาน ปลัด กระทรวง ยุติธรรม แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 3

4 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ครบวงจร โดยบริหาร จัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความ ร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อ สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การ ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็น เหยื่อยาเสพติด การ บังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดกับ ผู้ผลิต ผู้ค้า การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด รวมทั้ง การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน แผนงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครบวงจร ๑. การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา เสพติด ๒. การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อย่างครบวงจร ๓. การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ๔. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน ๕. การส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกให้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน ๖. โครงการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล แผน ยุทธการ ๓๑๕ ๗. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเชิงรุก โดยเน้นระบบสมัคร ใจเป็นหลัก ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์ฟื้นฟู รองรับ ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๘. โครงการอำนวยการประสานงานสกัดกั้นและ แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ยธ.สำนักงาน ป.ป.ส. - ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของปริมาณยาเสพ ติดที่จับกุมได้ (๔๘,๐๙๐.๕๒ กิโลกรัม ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) - ร้อยละที่ลดลง ของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพ ติด (๑๐.๑๘% ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๒ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 4

5 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - พัฒนาเครือข่ายสร้าง ความร่วมมือจากภาค ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้านลักษณะพลัง แผ่นดิน - ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ พัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและ ผู้ค้าที่ผ่านกระบวนการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไม่ให้ กลับไปกระทำผิดซ้ำ - เพิ่มขีดความ สามารถ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยา เสพติดในระบบ บังคับบำบัด โดยเน้นการ ทำงานในเชิงบูรณาการ และในลักษณะ พหุภาคี - พัฒนาระบบควบคุม และการรักษาความ ปลอดภัยของเรือนจำ และทัณฑสถานให้ ปลอดยาเสพติด ๙. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ บังคับบำบัด ยธ.คุม ประพฤติ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของปริมาณยาเสพ ติดที่จับกุมได้ (๔๘,๐๙๐.๕๒ กิโลกรัม ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) - ร้อยละที่ลดลง ของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพ ติด (๑๐.๑๘% ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) ๑๐. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยธ.กรม พินิจและ คุ้มครอง เด็กและ เยาวชน ๑๑. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์ พลเมืองราชทัณฑ์ ๑๒. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ยธ.กรม ราชทัณฑ์ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๒ การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ (ต่อ) หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 5

6 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - เสริมสร้างจิตสำนึกและ ค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ รัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติหน้าที่ - ประสานความร่วมมือด้าน การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบแบบบูรณา การระหว่างองค์กร อิสระ องค์กรตรวจสอบภาครัฐ และองค์กรตรวจสอบ สาธารณะ - แก้ไขและยกร่างกฎหมาย เพื่อปูองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบ - เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นอิสสระให้แก่ กลไกตรวจสอบ ทั้งในส่วน ของภาครัฐ ภาคสาธารณะ สื่อมวลชน รวมถึงองค์กร เอกชนและภาค ประชา สังคม และนักวิชาการ - สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย  การปลูกจิตสำ นึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปราม การทุจริต  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต  สร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต ๑. งานตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. งานไต่สวนข้อเท็จจริง ๓. งานป้องกันการทุจริตฯ ๔. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ๕. โครงการข้าราชการต้นแบบฯ “ข้าราชการ ไทย ใจสีขาว” ๖. โครงการค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน“ ๗. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ยธ.สำนักงาน ป.ป.ท. - มาตรการใหม่ที่ เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 6

7 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - พัฒนางาน กระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส โดยนำ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมา สนับสนุนการ ดำเนินงาน และ เชื่อมโยงฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวกและเสีย ค่าใช้จ่ายน้อย โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อสืบสวน สอบสวนเส้นทางการเงินของผู้ก่อการร้ายใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้” - ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - พัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ยธ.สำนักงาน ปปง. จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของการจับกุมผู้ค้า อาวุธสงคราม และ ผู้ลักลอบนำ ยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ ระเบิด และสกัด กั้นเงินทุน สนับสนุนการก่อ เหตุความไม่สงบ ในพื้นที่ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๕ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 7

8 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. - ส่งเสริมและสนับสนุนเป็น ลำดับแรกให้ภาครัฐและทุกภาค ส่วนมีความเข้าใจปรัชญา ความคิด/วิธีการของกระแสพระ ราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และน้อมนำมาเป็นหลัก ปฏิบัติแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย แดนภาคใต้ในแนวทางสันติวิธี -อำนวยความเป็นธรรมและความ ยุติธรรมแก่คนทุกฝุายอย่างเท่า เทียม ทั้งผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรง ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ และบุคคลผู้ด้อย โอกาสเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อรัฐ - ส่งเสริมให้ความรู้ทาง กฎหมาย ขั้นตอนกระบวน การ ยุติธรรม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ ของพลเมืองตามหลักนิติธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป - สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน และท้องถิ่นเข้า มามีส่วนร่วมในงานกระบวนการ ยุติธรรม และร่วมพัฒนา ระบบงานยุติธรรมชุมชนและ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการเข้ามาแก้ไข ปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่าง ต่อเนื่อง โครงการบูรณาการและเสริมสร้างความยุติธรรม และความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ยธ.สำนักงาน ปลัด กระทรวง ยุติธรรม - จำนวนเหตุรุนแรง ที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อความไม่สงบใน พื้นที่ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๕ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 8

9 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ) กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด ระดับรัฐบาล เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เตรียมความพร้อมและ ส่งเสริมความตระหนัก รู้ของประชาชน ผู้ประกอบการ และ ภาคส่วนต่าง ๆ ของ ไทย เกี่ยวกับอาเซียน และการเป็นประชาคม อาเซียน รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกรอบอาเซียน และกรอบความร่วมมือ อื่น ๆ โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ เป็นประชาคมอาเซียน ยธ.สำนักงาน กิจการ ยุติธรรม - ระดับความสำเร็จ ของความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (ในประเทศเพื่อน บ้าน ภูมิภาค ระหว่างประเทศ) แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม นโยบาย ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งระบุวันที่ดำเนินการใต้เครื่องหมายฯ (หากสามารถระบุได้) 9

10 10 นโยบายความมั่นคงของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แผนการดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบาย รัฐบาล ( นางสาวยิ่งลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google