งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ หน่วยงาน

2 ความเสี่ยงด้าน เป้าหมาย (การให้บริการ)

3 วัตถุประสงค์ (กลยุทธ์)
. 2. 3. 4. 5.

4 ตัวชี้วัด 1. 2. 3.

5 แบบฟอร์มที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบฟอร์มที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม ขั้นตอนหลัก ที่ดำเนินการอยู่ วัตถุ ประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง ระดับความสำคัญ O , F, C โอกาส ผล กระทบ ระดับ

6 แผนผังแสดงระดับความเสี่ยง
ผลกระทบ (ความรุนแรง) แผนผังแสดงระดับความเสี่ยง สูงมาก 5 สูง 4 ปานกลาง 3 ต่ำ/น้อย 2 น้อยมาก 1 ต่ำมาก สูง/บ่อย โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)

7 แบบรายงานการเฝ้าระวังการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายหลัก/รอง ตัวชี้วัดสำคัญของเป้าหมาย ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรมการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับ ความเสี่ยง ณ ต.ค.51 มาตรการ/ทางเลือกการจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ที่คาดการณ์ภายหลังการดำเนินการตามมาตรการใน (6) คำอธิบาย/คำชี้แจง ผล กระทบ โอกาสเกิด (1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2) (6) (7) (8.1) (8.2) (9)

8 เป้าหมายหลัก/เป้าหมายรอง ตัวชี้วัดสำคัญ ของเป้าหมาย
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่มีอยู่ ระดับความเสี่ยง ณ ต.ค.51 ผล กระทบ โอกาสเกิด (1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2)

9 มาตรการ/ทางเลือก การจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม
มาตรการ/ทางเลือก การจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ที่คาดการณ์ภายหลังการดำเนินการตามมาตรการใน (6) คำอธิบาย/คำชี้แจง ผลกระทบ โอกาสเกิด (6) (7) (8.1) (8.2) (9)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google