งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 หน่วยงาน.................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 หน่วยงาน................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 หน่วยงาน.................................................................

2 ความเสี่ยงด้าน...................................... เป้าหมาย ( การให้บริการ )

3 วัตถุประสงค์ ( กลยุทธ์ ) 1.. 2.3.4.5.

4 ตัวชี้วัด 1.2.3.

5 แบบฟอร์มที่ 1 วิเคราะห์ความ เสี่ยง กระบวนการ ปฏิบัติงาน ที่ เหมาะสม ขั้นตอนหลัก ที่ดำเนินการ อยู่ วัตถุ ประส งค์ ปัจจัยเสี่ยงระดับ ความสำคั ญ O, F, C โอ กา ส ผล กระ ทบ ระดั บ

6 แผนผังแสดงระดับความเสี่ยง สูง มาก 5 สูง 4 ปาน กลาง 3 ต่ำ / น้อย 2 น้อย มาก 1 12345 ต่ำมากต่ำ / น้อยปานกลางสูง / บ่อยสูงมาก โอกาสที่จะเกิด ( ความถี่ ) ผลกระท บ ( ความ รุนแรง )

7 แบบรายงานการเฝ้าระวังการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เป้าห มาย หลัก / รอง ตัวชี้วัด สำคัญ ของ เป้าหม าย ความ เสี่ยง / ปัจจัย เสี่ยง มาตรการ / กิจกรรม การ ควบคุม ปัจจัย เสี่ยงที่มี อยู่ ระดับ ความ เสี่ยง ณ ต. ค.51 มาตรการ / ทางเลือก การ จัดการ ความ เสี่ยงที่ ปรับปรุง / เพิ่มเติม ผู้รับ ผิด ชอบ / เจ้า ของ ควา ม เสี่ย ง ระดับ ความเสี่ยง ที่ คาดการ ณ์ ภายหลัง การ ดำเนินกา รตาม มาตรการ ใน (6) คำอธิ บาย / คำ ชี้แจง ผล กระ ทบ โอก าส เกิด ผล กระ ทบ โอก าส เกิด (1)(2)(3)(4) (5. 1) (5. 2) (6)(7) (8. 1) (8. 2) (9)

8 เป้าหมาย หลัก / เป้าหมาย รอง ตัวชี้วัด สำคัญ ของ เป้าหมาย ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ / กิจกรรม การควบคุม ปัจจัยเสี่ยง ที่มีอยู่ ระดับ ความ เสี่ยง ณ ต. ค.51 ผล กระ ทบ โอก าส เกิด (1)(2)(3)(4)(5.1 ) (5.2 )

9 มาตรการ / ทางเลือก การจัดการความเสี่ยงที่ ปรับปรุง / เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอ บ / เจ้าของ ความเสี่ยง ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดการณ์ ภายหลังการ ดำเนินการ ตาม มาตรการใน (6) คำอธิบาย / คำชี้แจง ผลกระ ทบ โอกาส เกิด (6)(7)(8.1)(8.2)(9)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 หน่วยงาน.................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google