งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 การพัสดุ : พัสดุ : ความหมาย พัสดุ : วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของ สำนักงบประมาณ การพัสดุ : การจัดทำเอง การซื้อ การ จ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบฯ การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การ จำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ

3 1. การจัดทำเอง 2. การซื้อ การจ้าง 3. การจ้างที่ปรึกษา 4. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 5. การแลกเปลี่ยน 6. การเช่า การจัดหา

4  เจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้สั่งซื้อ – จ้าง หัวหน้าส่วน ราชการ ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี  คณะกรรมการต่าง ๆ  ผู้ควบคุมงาน ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อ – จ้าง

5 ประเภท : คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา : คณะกรรมการรับและเปิดซอง ประกวดราคา : คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา : คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธี พิเศษ : คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง : ผู้ควบคุมงาน เพิ่มเติม : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการในการซื้อ - การจ้าง

6 ผู้แต่งตั้ง : หัวหน้าส่วนราชการ องค์ประกอบ : ประธาน ( ระดับ 3 ขึ้นไป ) : กรรมการ ( ปกติระดับ 3 ขึ้นไป ) จำนวนอย่างน้อย 2 คน อาจตั้ง บุคคลภายนอกร่วมก็ได้ เงื่อนไข : ต้องตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป ( ไม่ จำเป็นต้องมีรูปแบบ ) หลักการ : ไม่ตั้งกรรมการซ้ำกัน แต่ระเบียบฯ ห้ามเฉพาะกรรมการรับ และเปิดซองเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา / กรรมการเปิดซองสอบราคาและ กรรมการพิจารณาผล เป็นกรรมการตรวจรับ : ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา การแต่งตั้ง คณะกรรมการ

7 วิธีซื้อ – จ้าง (6 วิธี ) 1. กรณีใช้วงเงิน กำหนดวิธีการ - วิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 100,000.- บาท - วิธีสอบราคา ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 100,000.- บาท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท - วิธีประกวดราคา ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 2,000,000.- บาทขึ้นไป

8 หลักการ * ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้อง ทำรายงาน ผู้จัดทำ * เจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด * เหตุผลความจำเป็น * รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือ งานที่จะจ้าง * ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุด ไม่เกิน 2 ปี * วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง * กำหนดเวลาใช้พัสดุ * วิธีที่จะซื้อ - จ้าง * ข้อเสนอ ( กรรมการ, ประกาศ ) ข้อยกเว้น * ข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องมี รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 27 รายงานขอซื้อ – จ้าง (27)

9 เจ้าหน้าที่ พัสดุ หัวหน้าส่วน ราชการ ผู้ขาย / ผู้รับ จ้าง หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อยกเว้น : กรณีจำเป็น เร่งด่วน - ไม่ได้คาดหมายไว้ ก่อน - ดำเนินการ ตามปกติไม่ทัน วิธีการ : - เจ้าหน้าที่พัสดุ // ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการไปก่อน - รายงานขอความเห็นชอบ หัวหน้าส่วนราชการ - ใช้รายงานเป็นหลักฐานการ ตรวจรับ รายงาน (27) ให้ความเห็นชอบ (29) ติดต่อตกลงราคา เสนอสั่งซื้อ / จ้าง สั่งซื้อ / จ้าง (39) การดำเนินการโดยวิธีตก ลงราคา

10 ขั้นตอนการสอบ ราคา จัดทำเอกสารสอบราคา ( ข้อ 40) จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง และแต่งตั้งกรรมการ ( ข้อ 27) การประกาศเผยแพร่ การสอบราคา ( ข้อ 41 (1) ) การรับซอง ( ข้อ 41 (2) – (4) การพิจารณาผล การสอบราคา ( ข้อ 42 ) การขออนุมัติ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง ( ข้อ 65) การทำสัญญา ( ข้อ 132 – 133)

11 หลักเกณฑ์ในการจัดทำ เอกสารสอบ / ประกวดราคา 1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา 2. การกำหนดให้เสนอเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 3. การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ

12 วิธีดำเนินการ  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสาร ข้อ 40  เผยแพร่เอกสาร  ก่อนวันปิดรับซองไม่น้อยกว่า 10 วัน  ปิดประกาศ / ส่งโดยตรงทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน  การยื่นซอง  ผนึกซองจ่าหน้าประธาน  ยื่นด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ ( ดุลพินิจ )  ส่งถึงภายในวันเวลาที่กำหนด  การรับซอง  เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิด ส่งมอบหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุทันที การดำเนินการวิธีสอบ ราคา

13 ประกา ศ รับ ซอง วั น เปิด ซอง อย่างน้อย 10 วัน ระยะเวลาสอบ ราคา

14 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บ รักษาและส่งมอบ คณะกรรมการฯ โดยทันที เมื่อครบกำหนดเวลาปิดรับ ซองสอบราคา การเก็บรักษาซอง

15  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน (5)  เปิดซอง อ่านราคา อ่าน เอกสาร ลงนามกำกับ  ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก  คัดเลือกคุณภาพ ตัดสิน ต่ำสุด  เสนอหัวหน้าส่วนผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าที่ของคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา

16  เสนอราคาเท่ากัน เสนอ ราคาใหม่โดยยื่นซอง  มีรายเดียวไม่ยกเลิก  ถ้ารายการต่ำสุดเกินวงเงิน ใช้ข้อ 43 อื่น ๆ

17 จบการเสนอ ขอบคุณ คะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google