งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้นำองค์กร. ผลของการนำองค์กรที่ ผิดพลาด รอดมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้นำองค์กร. ผลของการนำองค์กรที่ ผิดพลาด รอดมาได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้นำองค์กร

2 ผลของการนำองค์กรที่ ผิดพลาด รอดมาได้

3 การนำองค์กรที่ดี

4 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2.2 การนำกล ยุทธ์ไปปฏิบัติ ก. กระบวนก าร จัดทำ ยุทธศาสต ร์ และกล ยุทธ์ ข. เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การ จัดทำ แผนปฏิบัติ การและการ นำแผนไป ปฏิบัติ ข. การ คาดการณ์ ผลการ ดำเนินการ

5 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้ เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 3.2 ความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ การรับฟังและ เรียนรู้เพื่อกำหนด ความต้องการของ ผู้รับบริการ ก. การสร้าง ความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ข. การวัดความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

6 หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วน ราชการ 4.2 การจัดการ สารสนเทศ และความรู้ การเลือกการ รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และ บูรณาการ การเลือกและ การใช้ ข้อมูล สารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อประเมินผล การดำเนิน - การ และแผนเชิงกล ยุทธ์ การสื่อผล การวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ การทำให้ข้อมูล และ สารสนเทศพร้อม ใช้งาน การเปิดเผย ข้อมูลและ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟท์แวร์ มี ความเชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งาน ง่าย การจัดการ ความรู้ การทำให้ มั่นใจว่า ข้อมูลและ สารสนเทศ ถูกต้อง ทัน การณ์ เชื่อถือ ได้ ปลอดภัย แม่นยำ และ เป็นความลับ

7 รู้ องค์ความรู้ ไม่รู้


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้นำองค์กร. ผลของการนำองค์กรที่ ผิดพลาด รอดมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google