งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-5385 หมายเลขโทรสาร : 0-2143-8279 e-mail : ia@moj.go.thia@moj.go.th การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 51, 52, 150, 356 และ ปอ.150

4 เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ นางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 0-2141-5385 นางมะลิวรรณ วิสุทธิศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 0-2141-4930 นางปรมาพร นามสินธุ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0-2141-5387 นางชมพู โพธิวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0-2141-4932 นางสาวสุวลักษณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 0-2141-5384

5 เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ นางนิจวิภา ชูฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 0-2141-4933 นางสาววราภรณ์ ดวงใจ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 0-2141-4931 นางสาวอมรรัตน์ ทนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0-2141-5386 นางสาวมณีรัตน์ คูศรีเทพประทาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2141-5383 นางอรชา อยู่แจ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0-2141-5382


ดาวน์โหลด ppt ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google