งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ : หมายเลขโทรสาร : การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 51, 52, 150, 356 และ ปอ.150

4 เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ นางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง นางมะลิวรรณ วิสุทธิศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางปรมาพร นามสินธุ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางชมพู โพธิวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวสุวลักษณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

5 เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ - ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ นางนิจวิภา ชูฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ ดวงใจ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาวอมรรัตน์ ทนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวมณีรัตน์ คูศรีเทพประทาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางอรชา อยู่แจ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ดาวน์โหลด ppt ที่อยู่ ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารเอ ประตูทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google