งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การให้บริการข้อมูล ( หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การให้บริการข้อมูล ( หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. การให้บริการข้อมูล ( หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร )

2 2 การให้บริการข้อมูล ( หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และ ถ่ายเอกสาร ) สามารถเข้าใช้บริการในหน้าเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th/e- service/ หรือ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ e - service แล้วเลือกการขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนา / ขอถ่าย เอกสาร 2

3 3 การเข้าสู่ระบบงาน กรอก Username และ Password เพื่อขอใช้บริการ ทังนี้ถ้าหากยังไม่ได้ สมัครเป็นสมาชิก ให้ Click เลือก Banner สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อขอสมัคร เป็นสมาชิก 3

4 4 การกรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกใหม่ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทุกช่องเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ระบบงานการให้บริการขอหนังสือรับรอง คัดสำเนาพร้อมคำรับรอง และการ ขอถ่ายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 4

5 5 การเลือกเอกสารที่ต้องการใช้บริการ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าหลัก สามารถเลือกใช้ บริการหนังสือรับรอง / คัดสำเนาพร้อมคำรับรองนายทะเบียน / ขอถ่ายเอกสาร ผู้ใช้บริการ Click เลือก 5

6 6 กรณีเลือกใช้บริการขอหนังสือรับรอง เลือกจังหวัดที่จะใช้บริการ หรือให้จัดส่งเอกสาร 6

7 7 เลือกวิธีการจัดส่งเอกสาร 7

8 กรอกชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดต่อของผู้รับเอกสาร และ Click ดำเนินการต่อ Click เลือก 8

9 ค้นหานิติบุคคลที่ต้องการขอใช้บริการขอหนังสือรับรอง โดยเลือกประ เทภนิติบุคคล / ชื่อนิติบุคคล / เลขทะเบียนนิติบุคคล กรณี ที่ทราบเลขทะเบียนใหม่ กรณี ที่ทราบชื่อนิติ บุคคล เลือกประเภทนิติ บุคคล 9

10 Click กรณีเลือกค้นหานิติบุคคลโดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่ (13 หลัก ) แล้ว Click ค้นหานิติบุคคล 1010

11 Click ระบบจะแสดงผลการค้นหานิติบุคคลตามราง ให้ทำการ Click เลข ทะเบียนนิติบุคคลที่พบในตาราง เพื่อเข้าสู่หน้าทำรายการ 1

12 ตรวจสอบรายการที่ต้องการขอใช้บริการ หากไม่ประสงค์ขอรายการใด ทำการยกเลิกได้โดยการนำเครื่องหมายถูกออก และเมื่อทำการตรวสอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ Click เลือกทำรายการ Click 1212

13 ตรวจสอบรายการขอใช้บริการ วิธีการจัดส่งเอกสาร ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ เอกสาร จำนวนเอกสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการจัดส่ง แล้ว Click ดำเนินการต่อ Click 1313

14 เลือกวิธีการชำระเงิน ได้แก่ เคาเตอร์ธนาคาร / ATM / ธนาคาร ออนไลน์ 1414

15 เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ไทย พาณิชย์ / ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ / กรุงไทย / นครหลวงไทย / กสิกรไทย 1515

16 เมื่อเลือกวีธีการชำระเงิน และธนาคารที่ต้องการชำระเงินแล้ว ให้ Click เลือก ชำระเงิน Click 1616

17 ให้ Click พิมพ์ใบนำชำระเงิน เพื่อ Print ใบนำชำระเงินไปใช้ประกอบการ ชำเงินตามวิธีการ และธนาคารที่ได้เลือกทำรายการไว้ Click 1717

18 18 Click พิมพ์ใบคำขอ เพื่อ Print เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ข้อมูล Click 1818

19 19 Click Click จบการทำรายการ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1919

20 ตัวอย่างหนังสือรับรอง 2020

21 2121

22 กรณีเลือกใช้บริการขอคัดสำเนาพร้อมคำรับรองนาย ทะเบียน / ถ่ายเอกสาร - เลือกจังหวัดที่จะใช้บริการ หรือให้จัดส่งเอกสาร - กรอกชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดต่อขอผู้รับเอกสาร - ค้นหานิติบุคคลที่ต้องการขอใช้บริการ เพื่อเข้าสู่หน้าทำรายการ ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการขอใช้บริการ ได้แก่ รายการจดทะเบียนทั้งชุด / เอกสารเฉพาะหน้า / งบการเงิน / บัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเลือกรายการจด ทะเบียนทั้งชุด 2

23 23 กรณีเลือกเอกสารเฉพาะ หน้า 2323

24 24 กรณีเลือกงบการเงิน / บัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 2424

25 25 การตรวจสอบสถานะการคำขอของผู้ใช้บริการ เข้าสู่ระบบ e - service กรอก Username และ Password เลือก หัวข้อ สมาชิก ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการดำเนินการขอ ผ่านระบบงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบเลขที่ใบคำขอ และ สถานะใบคำขอ ได้แก่ รอการชำระเงิน / จัดเตรียมเอกสาร / จัดส่งเอกสาร รอการชำระเงิน แสดงว่าอยู่ระหว่างการ Down Load คำขอที่ชำระเงินแล้วจากเว็บไซต์ธนาคาร ( จะทำการ Down Load ทุก 15-20 นาที ) จัดเตรียมเอกสาร แสดงว่าได้ทำการ Down Load คำขอที่ชำระเงินแล้วมาดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแล้ว จัดส่งเอกสาร แสดงว่าได้ทำการจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ใช้บริการแล้ว 2525


ดาวน์โหลด ppt 2. การให้บริการข้อมูล ( หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google