งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การให้บริการข้อมูล (หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การให้บริการข้อมูล (หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. การให้บริการข้อมูล (หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร)

2 การให้บริการข้อมูล (หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร) สามารถเข้าใช้บริการในหน้าเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลือกหัวข้อe - service แล้วเลือกการขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา/ขอถ่ายเอกสาร 2

3 การเข้าสู่ระบบงาน กรอก Username และ Password เพื่อขอใช้บริการ ทังนี้ถ้าหากยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ให้ Click เลือก Banner สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิก 3

4 การกรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกใหม่ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทุกช่องเพื่อสมัครเป็นสมาชิกระบบงานการให้บริการขอหนังสือรับรอง คัดสำเนาพร้อมคำรับรอง และการขอถ่ายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 4

5 ผู้ใช้บริการ Click เลือก
การเลือกเอกสารที่ต้องการใช้บริการ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าหลัก สามารถเลือกใช้บริการหนังสือรับรอง / คัดสำเนาพร้อมคำรับรองนายทะเบียน / ขอถ่ายเอกสาร ผู้ใช้บริการ Click เลือก 5

6 กรณีเลือกใช้บริการขอหนังสือรับรอง เลือกจังหวัดที่จะใช้บริการ หรือให้จัดส่งเอกสาร
6

7 เลือกวิธีการจัดส่งเอกสาร
7

8 กรอกชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดต่อของผู้รับเอกสาร และ Click ดำเนินการต่อ
8

9 ค้นหานิติบุคคลที่ต้องการขอใช้บริการขอหนังสือรับรอง โดยเลือกประเทภนิติบุคคล /ชื่อนิติบุคคล/ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลือกประเภทนิติบุคคล กรณี ที่ทราบชื่อนิติบุคคล กรณี ที่ทราบเลขทะเบียนใหม่ 9

10 กรณีเลือกค้นหานิติบุคคลโดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลใหม่(13 หลัก) แล้ว Click ค้นหานิติบุคคล
10

11 ระบบจะแสดงผลการค้นหานิติบุคคลตามราง ให้ทำการ Click เลขทะเบียนนิติบุคคลที่พบในตาราง เพื่อเข้าสู่หน้าทำรายการ Click 11

12 ตรวจสอบรายการที่ต้องการขอใช้บริการ หากไม่ประสงค์ขอรายการใดทำการยกเลิกได้โดยการนำเครื่องหมายถูกออก และเมื่อทำการตรวสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ Click เลือกทำรายการ Click 12

13 ตรวจสอบรายการขอใช้บริการ วิธีการจัดส่งเอกสาร ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับเอกสาร จำนวนเอกสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการจัดส่ง แล้ว Click ดำเนินการต่อ Click 13

14 เลือกวิธีการชำระเงิน ได้แก่ เคาเตอร์ธนาคาร / ATM / ธนาคารออนไลน์
14

15 เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ไทยพาณิชย์ / ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ / กรุงไทย / นครหลวงไทย / กสิกรไทย 15

16 เมื่อเลือกวีธีการชำระเงิน และธนาคารที่ต้องการชำระเงินแล้ว ให้ Click เลือก ชำระเงิน
16

17 ให้ Click พิมพ์ใบนำชำระเงิน เพื่อ Print ใบนำชำระเงินไปใช้ประกอบการชำเงินตามวิธีการ และธนาคารที่ได้เลือกทำรายการไว้ Click 17

18 Click พิมพ์ใบคำขอ เพื่อ Print เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล
18

19 Click จบการทำรายการ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19

20 ตัวอย่างหนังสือรับรอง
20

21 ตัวอย่างหนังสือรับรอง
21

22 กรณีเลือกรายการจดทะเบียนทั้งชุด
กรณีเลือกใช้บริการขอคัดสำเนาพร้อมคำรับรองนายทะเบียน/ถ่ายเอกสาร เลือกจังหวัดที่จะใช้บริการ หรือให้จัดส่งเอกสาร - กรอกชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดต่อขอผู้รับเอกสาร ค้นหานิติบุคคลที่ต้องการขอใช้บริการ เพื่อเข้าสู่หน้าทำรายการ ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการขอใช้บริการได้แก่ รายการจดทะเบียนทั้งชุด/เอกสารเฉพาะหน้า / งบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเลือกรายการจดทะเบียนทั้งชุด 22

23 กรณีเลือกเอกสารเฉพาะหน้า
23

24 กรณีเลือกงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
24

25 การตรวจสอบสถานะการคำขอของผู้ใช้บริการ เข้าสู่ระบบ e - service กรอก Username และ Password เลือกหัวข้อ สมาชิก ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการดำเนินการขอผ่านระบบงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบเลขที่ใบคำขอ และ สถานะใบคำขอ ได้แก่ รอการชำระเงิน / จัดเตรียมเอกสาร / จัดส่งเอกสาร รอการชำระเงิน แสดงว่าอยู่ระหว่างการ Down Load คำขอที่ชำระเงินแล้วจากเว็บไซต์ธนาคาร (จะทำการ Down Load ทุก นาที) จัดเตรียมเอกสาร แสดงว่าได้ทำการ Down Load คำขอที่ชำระเงินแล้วมาดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแล้ว จัดส่งเอกสาร แสดงว่าได้ทำการจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ใช้บริการแล้ว 25


ดาวน์โหลด ppt 2. การให้บริการข้อมูล (หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google