งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ต่อส่วนราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ผู้บริหารของส่วนราชการ ได้รับทราบข้อบกพร่องการดำเนินการ ขององค์การทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย องค์การให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น ส่วนราชการสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ตรงความ ตรงการอย่างแท้จริง ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 หลักการและแนวคิด PMQA
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้องค์การทุกระดับหันมาใส่ใจในการ พัฒนาคุณภาพขององค์การ ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งสู่ความเป็นองค์การที่เป็นเลิศ

3 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่านิยมหลัก 11 ประการ 1 2 การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 11 PMQA มุมมองในเชิงระบบ 3 การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล 10 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 9 ความรับผิดชอบต่อสังคม ความคล่องตัว 8 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 5 การมุ่งเน้นอนาคต 6 7 การจัดการเพื่อนวัตกรรม

4 ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อม
เกณฑ์ PMQA มี 2 ส่วน ส่วนที่ ลักษณะสำคัญขององค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย ส่วนที่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญขององค์กร
หมวด 1,2,3,5,6 และหมวด 7 หมวด 4

6 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

7 ความเชื่อมโยงเชิงระบบ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มการนำองค์กร หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 ส่วนที่เป็นกระบวนการ กลุ่มปฎิบัติการ หมวด 5 หมวด 6 กลุ่มพื้นฐานของระบบ หมวด 4 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google