งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ต่อ ส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการ ได้รับทราบข้อบกพร่องการดำเนินการ ขององค์การทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย องค์การให้ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ต่อ ส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการ ได้รับทราบข้อบกพร่องการดำเนินการ ขององค์การทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย องค์การให้ชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ต่อ ส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการ ได้รับทราบข้อบกพร่องการดำเนินการ ขององค์การทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย องค์การให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น ส่วนราชการสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดี ขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็น การตอบสนองที่ตรงความ ตรงการอย่างแท้จริง ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เป็น เลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 หลักการและแนวคิด PMQA

3 ค่านิยมหลัก 11 ประการ PMQA การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นอนาคต การมุ่งเน้นอนาคต ความคล่องตัว ความคล่องตัว 4 การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น ผู้รับบริการ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น ผู้รับบริการ การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล 1 6 5 3 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองในเชิงระบบ มุมมองในเชิงระบบ 11 10 9 8 7 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า และการสร้างคุณค่า

4 เกณฑ์ PMQA ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย ความสัมพันธ์ และความท้าทาย ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 7 หมวด ได้แก่ ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 7 หมวด ได้แก่ มี 2 ส่วน

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญของ องค์กร หมวด 1,2,3,5,6 และหมวด 7 หมวด 4

6 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล

7 ความเชื่อมโยงเชิงระบบ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนที่เป็นกระบวนการ กลุ่มการนำองค์กร กลุ่มปฎิบัติการ กลุ่มพื้นฐานของระบบ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 4


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ต่อ ส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการ ได้รับทราบข้อบกพร่องการดำเนินการ ขององค์การทำให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและกำหนดเป้าหมาย องค์การให้ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google