งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การให้ข้อเท็จจริงใน คดีปกครอง. 2 ผู้ฟ้อง คดี ผู้ฟ้อง คดี ผู้ถูก ฟ้องคดี ผู้ถูก ฟ้องคดี พยาน พยาน รูปแบบ การให้ ข้อเท็จจ ริง ในคดี ปกครอง การทำคำให้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การให้ข้อเท็จจริงใน คดีปกครอง. 2 ผู้ฟ้อง คดี ผู้ฟ้อง คดี ผู้ถูก ฟ้องคดี ผู้ถูก ฟ้องคดี พยาน พยาน รูปแบบ การให้ ข้อเท็จจ ริง ในคดี ปกครอง การทำคำให้การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การให้ข้อเท็จจริงใน คดีปกครอง

2 2 ผู้ฟ้อง คดี ผู้ฟ้อง คดี ผู้ถูก ฟ้องคดี ผู้ถูก ฟ้องคดี พยาน พยาน รูปแบบ การให้ ข้อเท็จจ ริง ในคดี ปกครอง การทำคำให้การ การทำคำให้การ การทำคำให้การ เพิ่มเติม การทำคำให้การ เพิ่มเติม การให้ถ้อยคำ การให้ถ้อยคำ การส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ การส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ความเห็นในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญ การเข้าไปเกี่ยวข้อง ในคดีปกครอง

3 3 คำให้การ ไม่มีแบบ  แบบของศาลปกครอง  แบบของศาลแพ่ง  หนังสือราชการ  บันทึก และมีหนังสือราชการปะหน้า ศาลอาจกำหนดประเด็นทำคำให้การ / ไม่กำหนดประเด็นก็ได้ อาจฟ้องแย้งในคำให้การ หรือฟ้อง เป็นคดีใหม่ ส่งถึง.- อธิบดีศาลฯ หรือ ผู้อำนวยการ สำนักงานศาลฯ

4 4 หลักกฎหมาย  ทำคำให้การโดยชัดแจ้งแสดงการ “ ปฏิเสธ ” หรือ “ ยอมรับ ” ข้อหา ที่ปรากฏใน “ คำฟ้อง ” “ คำขอท้ายฟ้อง ” และ “ เหตุแห่งการนั้น  พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการ เจ้าของสำนวนกำหนด  สำเนาคำให้การ - พยานหลักฐานรับรอง สำเนาฯตามจำนวน หลักปฏิบัติ  ให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผลในการ กระทำ “ ที่แท้จริง ”

5 5 ข้อสังเกต ศึกษาทำความเข้าใจคำฟ้อง ข้อเท็จจริง คำขอท้ายฟ้อง พยานหลักฐานท้ายคำ ฟ้อง ประเด็นที่ศาลกำหนด ( ถ้ามี ) ศึกษาทำความเข้าใจคำฟ้อง ข้อเท็จจริง คำขอท้ายฟ้อง พยานหลักฐานท้ายคำ ฟ้อง ประเด็นที่ศาลกำหนด ( ถ้ามี ) ตรวจสอบเรื่องที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ตรวจสอบเรื่องที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี  ความเป็นมา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผล ในการพิจารณาฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาจปรึกษาหารือฝ่ายกฎหมาย อาจปรึกษาหารือฝ่ายกฎหมาย จัดทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ให้ ข้อเท็จจริง ฯลฯ จัดทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ให้ ข้อเท็จจริง ฯลฯ ใช้ถ้อยคำสุภาพ อย่าใช้ถ้อยคำเสียดสี ส่อเสียด ข่มขู่ ดูถูก ดูหมิ่น ใช้ถ้อยคำสุภาพ อย่าใช้ถ้อยคำเสียดสี ส่อเสียด ข่มขู่ ดูถูก ดูหมิ่น

6 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงจาก คำฟ้อง คำให้การฯ คำฟ้อง ฟ้องภายในกำหนดเวลา คำฟ้อง ฟ้องภายในกำหนดเวลา ทำคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายใน เวลาที่ศาลกำหนด ทำคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายใน เวลาที่ศาลกำหนด ทำคำคัดค้านคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทำคำคัดค้านคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน หรือ ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน หรือ ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ศาลอาจร่นหรือขยายได้ หากดำเนินการ ไม่ทัน ขอขยายเวลาต่อศาล

7 7 หากไม่ทำคำให้การ ภายในกำหนดเวลา หากดำเนินการไม่ทัน ให้ขออนุญาต ต่อศาลขอขยายเวลา ไม่ทำคำให้การภายในกำหนด ถือ ว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับ ข้อเท็จจริง ตามข้อหา และให้ศาลพิจารณา ต่อไปตาม อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๗๐ ประมวลกฎหมายอาญา หากมีลักษณะประวิงคดี ไม่ร่วมมือ อาจถูกดำเนินการ “ ทางวินัย ”

8 8 คำคัดค้านคำให้การ ให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การ ภายใน ๓๐ วัน อาจฟ้องแย้งในคำให้การ หรือฟ้อง เป็นคดีใหม่ หากไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้าน คำให้การ แต่ประสงค์จะดำเนินคดี ต่อไป ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือ ให้ศาลทราบภายในกำหนดเวลา หากไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ และ ไม่แจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะ ดำเนินคดีต่อไป “ ศาลจะสั่งจำหน่าย คดีก็ได้ ”


ดาวน์โหลด ppt 1 การให้ข้อเท็จจริงใน คดีปกครอง. 2 ผู้ฟ้อง คดี ผู้ฟ้อง คดี ผู้ถูก ฟ้องคดี ผู้ถูก ฟ้องคดี พยาน พยาน รูปแบบ การให้ ข้อเท็จจ ริง ในคดี ปกครอง การทำคำให้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google