งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ข้อเท็จจริงในคดีปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ข้อเท็จจริงในคดีปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ข้อเท็จจริงในคดีปกครอง

2 รูปแบบการให้ ข้อเท็จจริง ในคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี พยาน การเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีปกครอง รูปแบบการให้ ข้อเท็จจริง ในคดีปกครอง การทำคำให้การ การทำคำให้การเพิ่มเติม การให้ถ้อยคำ การส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

3 คำให้การ ไม่มีแบบ ศาลอาจกำหนดประเด็นทำคำให้การ /ไม่กำหนดประเด็นก็ได้
แบบของศาลปกครอง แบบของศาลแพ่ง หนังสือราชการ บันทึก และมีหนังสือราชการปะหน้า ศาลอาจกำหนดประเด็นทำคำให้การ /ไม่กำหนดประเด็นก็ได้ อาจฟ้องแย้งในคำให้การ หรือฟ้องเป็นคดีใหม่ ส่งถึง.- อธิบดีศาลฯ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลฯ

4 หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติ
ทำคำให้การโดยชัดแจ้งแสดงการ “ปฏิเสธ” หรือ “ยอมรับ”ข้อหา ที่ปรากฏใน “คำฟ้อง” “คำขอท้ายฟ้อง” และ “เหตุแห่งการนั้น พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนกำหนด สำเนาคำให้การ-พยานหลักฐานรับรองสำเนาฯตามจำนวน หลักปฏิบัติ ให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผลในการกระทำ “ที่แท้จริง”

5 ข้อสังเกต ศึกษาทำความเข้าใจคำฟ้อง ข้อเท็จจริง คำขอท้ายฟ้อง พยานหลักฐานท้ายคำฟ้อง ประเด็นที่ศาลกำหนด (ถ้ามี) ตรวจสอบเรื่องที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ความเป็นมา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหตุผลในการพิจารณาฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาจปรึกษาหารือฝ่ายกฎหมาย จัดทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ให้ข้อเท็จจริง ฯลฯ ใช้ถ้อยคำสุภาพ อย่าใช้ถ้อยคำเสียดสี ส่อเสียด ข่มขู่ ดูถูก ดูหมิ่น

6 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การฯ
คำฟ้อง ฟ้องภายในกำหนดเวลา ทำคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทำคำคัดค้านคำให้การภายใน ๓๐ วัน หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด ทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด ศาลอาจร่นหรือขยายได้ หากดำเนินการไม่ทัน ขอขยายเวลาต่อศาล

7 หากไม่ทำคำให้การภายในกำหนดเวลา
หากดำเนินการไม่ทัน ให้ขออนุญาตต่อศาลขอขยายเวลา ไม่ทำคำให้การภายในกำหนด ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับ ข้อเท็จจริงตามข้อหา และให้ศาลพิจารณาต่อไปตาม อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๗๐ ประมวลกฎหมายอาญา หากมีลักษณะประวิงคดี ไม่ร่วมมือ อาจถูกดำเนินการ “ทางวินัย”

8 คำคัดค้านคำให้การ ให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การภายใน ๓๐ วัน
อาจฟ้องแย้งในคำให้การ หรือฟ้องเป็นคดีใหม่ หากไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การ แต่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในกำหนดเวลา หากไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ และไม่แจ้งต่อศาลว่าประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป “ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีก็ได้”


ดาวน์โหลด ppt การให้ข้อเท็จจริงในคดีปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google