งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Public Sector Management Quality Award พัชรศรี ศรี เมือง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กระทรวง ยุติธรรม 14 ก. ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Public Sector Management Quality Award พัชรศรี ศรี เมือง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กระทรวง ยุติธรรม 14 ก. ย. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Public Sector Management Quality Award พัชรศรี ศรี เมือง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กระทรวง ยุติธรรม 14 ก. ย. 53

2 “ กรอบแนวคิดในการบริหาร จัดการที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการ บริหารราชการ เพื่อให้ องค์การภาครัฐมีกระบวนการ ทำงานและผลการปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้น ” what is PMQA ?

3 PMQA. ความสำคัญ & เหตุผลความจำเป็น

4 ความเป็นมา พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ (พ.ศ. 2551-2555) และ (พ.ศ. 2551-2555) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) จัดการภาครัฐ (PMQA) การส่งเสริม PMQA กรม จังหวั ด สถาบันอุด มศึกษา คำรับรองการปฏิบัติราชการ

5 +ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย พ. ศ. 2551- 2555 พ. ร. ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546  เกิดประโยชน์สุขของ ปชช.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ  ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงภารกิจให้ทันสมัย  อำนวยความสะดวก ปชช.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงบูรณาการ  ยกระดับการให้บริการและการทำงาน  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี โปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้ รวมทั้ง โปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้ รวมทั้ง บุคลากร มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ บุคลากร มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ปชช. และ สังคม ต่อตนเอง ปชช. และ สังคม PMQA

6  เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการของ ในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Public Sector Management Quality Award พัชรศรี ศรี เมือง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร กระทรวง ยุติธรรม 14 ก. ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google