งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA พัชรศรี ศรีเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 14 ก.ย. 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA พัชรศรี ศรีเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 14 ก.ย. 53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA พัชรศรี ศรีเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 14 ก.ย. 53
Public Sector Management Quality Award พัชรศรี ศรีเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 14 ก.ย. 53

2 what is PMQA ? “กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้องค์การภาครัฐมีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

3 ความสำคัญ & เหตุผลความจำเป็น
PMQA. ความสำคัญ & เหตุผลความจำเป็น

4 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความเป็นมา พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ มาตรา 3/1 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ ) และ (พ.ศ ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) การส่งเสริม PMQA คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา

5 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย พ.ศ เกิดประโยชน์สุขของ ปชช. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจให้ทันสมัย อำนวยความสะดวก ปชช. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงบูรณาการ ยกระดับการให้บริการและการทำงาน มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี โปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้ รวมทั้ง บุคลากร มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ปชช. และ สังคม PMQA

6 วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt PMQA พัชรศรี ศรีเมือง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 14 ก.ย. 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google