งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการประเมินและ เครื่องมือ/กลไกการประเมินยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการประเมินและ เครื่องมือ/กลไกการประเมินยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการประเมินและ เครื่องมือ/กลไกการประเมินยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 6 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโดย กระทรวงยุติธรรม 1

2 ขอบเขตการนำเสนอ ข้อคำนึงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ข้อคำนึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยใช้หลักการ ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ของรัฐ

3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

4 ผู้บริหารทุกระดับ แผนฯ เป็นเครื่องมือของ ผู้บริหารทุกระดับ แผนฯ ช่วยชี้แนะแก้ผู้บริหารในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อบริหารอย่าง อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”  อย่างถูกทิศทาง  มีทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม  สามารถเร่งรัดปรับเปลี่ยนการจัดการอย่างทันกาล “คิดก่อนทำ” การวางแผนฯ เป็นกระบวนการ “คิดก่อนทำ” แผนกลยุทธ์ชี้นำให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้ 4

5 (แผนกลยุทธ์) (Balance scorecard M.) (ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์) (การพัฒนาทรัพย์กรบุคลากร) การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ความพร้อม 3 ด้าน แผนที่ดี พัฒนา บุคลากร องค์กร บริหารแบบ ก้าวหน้า (พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 5 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

6 องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ (ขั้นตอนการบริหารเชิงยุทธ์) (Strategic Management Steps) Source;Strategic Management, A focus process: Samuel C. Certo; J. Pall Peter; 1988 การวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อม ภายนอก และ ภายใน กำหนดทิศทาง พัฒนาองค์กร ด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หลัก การยกร่าง และกำหนด ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) การ พัฒนา กำหนด ยุทธวิธี (กลวิธี) การ ดำเนินงาน ปรับยุทธการ ดำเนินการ ด้านกลไก& การกำกับ และ ติดตาม การประเมิน FEEDBACK (การปรับองค์ประกอบหลักของแผนให้สอดรับกัน) 6 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

7 การวางแผนกลยุทธ์ต่างวัตถุประสงค์ (ขั้นการวางแผนฯเบื่องต้น ; Strategic Steps) การวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อม ภายนอก และ ภายใน กำหนดทิศทาง พัฒนาองค์กร ด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก การยกร่าง และกำหนด ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) การ พัฒนา กำหนด ยุทธวิธี (กลวิธี) การ ดำเนินงาน ปรับยุทธการ ดำเนินการ ด้านกลไก และ ติดตาม การประเมิน 2 34 5 1 1 2 345 13245 ดีที่สุด แผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาเป็น คู่แข่งที่ดีที่สุด ดี กว่าเดิม แผนกลยุทธ์เพื่อ พัฒนาให้อยู่ได้ดี ที่สุดตามศักยภาพ แวดล้อม ขออยู่ รอด แผนกลยุทธ์เพื่อ พัฒนาตามสภาวะ แวดล้อมให้อยู่รอด 7 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

8 การวิเคราะห์ตัวแปร “เรา – เขา” ตัวแปร ตัวแปร :สิ่งมีอิทธิพลที่สำคัญต่อองค์กรให้เกิดความสำเร็จและหรือความ ล้มเหลว ตัวแปร ตัวแปร : “เรา” ที่มีอยู่ของภาคีการพัฒนา หรือ องค์กร (องค์กรภายในผู้ใช้แผนหรือประชาคม ผู้ที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาโดยตรงของการพัฒนาระดับนั้น (แผนพัฒนาระดับนั้น) ภาครัฐ กระทรวง มหาวิทยาลัย กรมที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วิสาหกิจ บริษัท มูลนิธิ มหาวิทยาลัย) โดยทั่วไป พิจารณาตัวแปร “เรา” ที่เป็นภาคีฯ หรือปัจจัย ตัวแปร : ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการประกอบการ คน (หน่วย) เงิน ข่าว วัตถุดิบ ตัวแปร : ในการดำเนินการ ระบบบริหาร การผลิต ขาย วัฒนธรรม ตัวแปร : ที่เป็นผลผลิต คุณภาพสินค้า-บริการ ภาพลักษณ์ ฯลฯ ตัวแปร ตัวแปร : “เขา” ของภาวะภายนอก (สิ่งที่องค์กรควบคุมมิได้) โดยทั่วไป พิจารณาตัวแปร “เขา” ทั้ง ตัวแปรที่เป็น (จะเป็น) สภาวะที่มีอิทธิพล ตลาด เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตัวแปรที่เป็น (จะเป็น) ลูกค้า ประชาชน ผู้ประกอบการ ตัวแปรที่เป็น (จะเป็น) คู่แข่ง ประชาคมต่างประเทศ ฯลฯ 8

9 ตัวแปร บทบาท และ สภาวะแวดล้อมที่เกิด เขา ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม โอกาส ภาวะ คุกคาม จุดแข็ง จุดอ่อน เรา กำกับไม่ได้ กำกับได้ 9 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

10 ข้อผิดพลาดการวิเคราะห์ 1. เรา-เขา : บวก-ลบ สับสน 2. มองข้ามตัวแปรที่มีอิทธิพล 3. แปลบทบาทหลักของตัวแปรผิด 4. ขาดความครอบคลุม ลึกซึ้ง 10 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

11 ตัวแปรที่มีอิทธิพล สำคัญและมีอิทธิผลมากพอให้เกิดผลสำเร็จ/ล้มเหลวจริงหรือไม่ บทบาทตัวแปร เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุด จริงหรือไม่ (ควรมีที่สำคัญเพียง1หรือ2) กำหนดสภาวะถูกต้องหรือไม่ เป็นจุดแข็งหรือโอกาส เป็นจุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม เป็นจุดอ่อน หรือ จุดแข็ง เป็นโอกาส หรือภาวะคุกคาม (เขา หรือเรา//บวก หรือลบ) จุดอ่อนขัดแย้งจุดแข็ง โอกาสขัดแย้งภาวะคุกคามหรือไม่ ภาวะใดเท็จจริงอะไรถูก สาระสมบูรณ์หรือไม่ (ตัวแปรและบทบาท) ขยายสถานการณ์เกิน เท็จจริง เพียงไร สาระยาวเกินไป วกวน เป็นการเล่าเรื่อง ขาดประเด็นหรือไม่ อะไรเป็นประเด็นหลัก สาระเท็จจริงเพียงไร กลุ่มย่อยได้หารือ และ เห็นพ้องร่วมกันจริงหรือไม่ มีสภาวะแวดล้อมครอบคลุม ลึก-ชัดพอ ยังมีประเด็นที่มีความสำคัญอื่นอีกหรือไม่ ทุกสภาวะแวดล้อมอยู่ในขอบข่าย ที่อยู่ในขอบข่ายของพันธกิจสมมุติแค่ไหน เพียงไร ตรวจสอบผลการระดมสมอง 11 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

12 ข้อคำนึงถึงการยกร่างยุทธศาสตร์ “สาระชี้นำของยุทธศาสตร์ สื่อความหมายทางปฏิบัติ “ต้องทำอะไร อย่างมีบูรณาการ” ชัดเจนหรือไม่ รัดกุมเพียงไร” “ครอบคลุมการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ และ การระบุความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักของแผน และ การระบุความสัมพันธ์กับนโยบายหลักของรัฐหรือไม่?” ฯลฯ 12 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

13 ข้อคำนึงถึงการยกร่างยุทธศาสตร์  แปลกใหม่-สำคัญ เพียงใด ?  ก่อเกิดผลกระทบที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ ?  ปฏิบัติได้ (เทคนิค/จัดการ) หรือไม่ ?  สาระชี้นำสู่แนวทางปฏิบัติและแผนงาน/โครงการได้หรือไม่ ?  ก่อเกิดความคุ้มค่าด้านงบฯ/การเงินหรือไม่ ?  มีนวตกรรม/ที่เสริมสมรรถนะการแข่งขันเพียงใด ?  สนองความต้องการ นโยบาย/สาธารณะหรือไม่ ?  สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีเพียงไรหรือไม่ ? 13 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

14 เค้าโครงสร้าง ร่าง 1. ชื่อโครงการ (ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ) 2. วัตถุประสงค์โครงการ (วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์ Strategic Output) 3. ผู้รับผิดชอบ 4. กิจกรรม (ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลัก) 5. เวลาการดำเนินงาน 6. ประมาณการงบประมาณ 7. เหตุผล (เชิงยุทธ์) อื่นๆ (ความสำคัญโครงการ ความคาดหวัง ฯลฯ) 14 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

15 โครงการ (สาระ นำเสนอ;- นำเสนอ ชื่อ โครงการเชิง ยุทธ์ และ สาระสำคัญที่ เกี่ยวข้องเช่น ที่มาของ โครงการ ตลอดจน ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ เชิงยุทธ์ (ระบุที่มาอาทิ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่มาของ โครงการ) วัตถุประสงค์ (สาระนำเสนอ;- นำเสนอ วัตถุประสงค์หลัก- รองของโครงการเชิงยุทธ์ โดยปกติโครงการหนึ่งควรจะ มีวัตถุประสงค์หลักเพียงหนึ่ง โดยระบุ “ดัชนีผลผลิต”ของ โครงการด้วย (นอกนั้นเป็น วัตถุประสงค์รอง)เพื่อ ผู้จัดการโครงการมีจุดหมาย หลักการทำงานเป็นหนึ่ง เท่านั้นไม่ไขว้เขวโครงการที่มี ผลผลิตเป็นปริมาณได้ควรมี เป้าหมายกำกับด้วย ) กลไกรับผิดชอบ (สาระนำเสนอ;- ระบุหน่วยงาน เจ้าของ โครงการซึ่งควร มีผู้รับผิดชอบ หลักเพียงหนึ่ง (นอกนั้นเป็น หน่วยงาน สนับสนุน หากโครงการมี คณะกรรมการ กำกับการ ดำเนินงานด้วย ควรระบุ) ขั้นตอนงาน (สาระนำเสนอ;- ระบุขอบข่ายขั้นตอน การดำเนินงานหลักที่ จะต้องทำ และที่ต้อง ประสานสัมพันธ์กับ โครงการอื่นๆอย่างมี บูรณาการ อาทิ ขั้นการ เตรียมการ ขั้นการ กำหนดแนวทาง ขั้นการ ปฏิบัติงาน ขั้นการ ประสาน ขั้นการสรุปและ การสิ้นสุดโครงการ ฯลฯ) ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ตารางการกำหนดโครงการเชิงยุทธ์ (เบื้องต้น) 15 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

16 กำหนดเวลา ระบุ ; กำหนดเว ลาเริ่มงาน และ ประมาณ การ ระยะเวลา ที่ต้องการ ของ โครงการ งบประมาณ ระบุ ; ประมาณ การงบประ มาณ เบื่อง ต้น และระบุ ความ คาดหมาย แหล่งที่มา ของงบฯ เหตุผล-ข้อสนับสนุน ระบุ ; ความสมเหตุสมผล(ต่อ การเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาเชิงยุทธ์และเชิง วิชาการที่สอดรับกับ BSC )ที่สำคัญของ โครงการด้านต่างๆ ตลอดจนโยงให้เห็น ความเชื่อมโยงต่อ วัตถุประสงค์หลักของ แผนกลยุทธ์ ตลอดจน ระบุความสัมพันธ์กับ แผนงานโครงการอื่นๆ (หากมี) หมายเหตุ ระบุ ; เงื่อนไขที่สำคัญ (อทิเงื่อนไขต่อ กระบวนการ จัดการและการ ดำเนินงานหลักๆ ของโครงการที่ องค์กรรับผิดชอบ ทุกฝ่ายต้อง คำนึงถึงก่อน และ ระหว่าง และภาย หลักการ ปฏิบัติการของ โครงการ(หากมี)) ตารางการกำหนดโครงการเชิงยุทธ์ (เบื้องต้น) ต่อ 16 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

17 1.โครงการรองรับยุทธศาสตร์ และประสานกับโครงการ อื่นในแผนงานสู่เป้าประสงค์ของแผนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดัชนีทุกระดับครบและสอดรับกัน (มีที่มาที่ไป)หรือไม่ 2.โครงการมีเป้าหมายหลัก-รองชัดเจนไม่หลากหลายและ สับสน(เป็นแผนงาน) และ ไม่เล็กจำเพาะ(เป็นกิจกรรม) 3.โครงการมีขอบข่ายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของ กลไกที่รับผิดชอบ 4.ข้อเสนอโดยรวมเป็นแผนงานโครงการเชิงยุทธ์ และ สำคัญควรผ่านการอนุมัติหรือไม่ การแปลงกลยุทธ์เป็นโครงการ 17 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ” Review Review – ตรวจสอบโครงการที่กำหนด

18 ข้อคำนึงการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติ

19 ข้อคำนึงการแปลงแผนฯสู่การปฏิบัติ กระบวนการวางแผน-ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ ตัดสินใจทุกระดับ คุณภาพของแผน-องค์ประกอบของแผนชัดเจนและสอดคล้องระหว่างกัน แค่ไหนเพียงใด เป้าประสงค์ชัดเจนหรือไม่ -ผู้ใช้แผนทุกระดับเข้าใจความหมายแค่ไหน -เป้าประสงค์สะท้อนความต้องการและค่านิยมร่วมหรือไม่เพียงไร -หลักการแนวคิดทันยุค/สภาพแวดล้อมเพียงไร การชี้นำของแผนฯมีความคล่องตัวเพียงไร มีรายละเอียดเกินความจำเป็น หรือไม่ บรรยากาศและการเตรียมการนำแผนไปใช้ -มีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพียงไรตลอดกระบวนการวางแผนและ การพัฒนา -ผู้ประสานงานแต่ละระดับเข้าใจและตระหนักภาระกิจของตนเพียงไร -กลไก-ระเบียบ-กฎ-ที่เกี่ยวข้องมีการปรับแค่ไหนเพียงไร ต้องมีการเสริม ทักษะหรือไม่ การติดตามประเมินผล จริงจังแค่ไหนเพียงไร อิทธิพลทางการเมือง? 19 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

20 การติดตามประเมินผลโดยใช้ หลักการประเมินความคุ้มค่า การปฏิบัติภารกิจของรัฐ

21 การติดตามประเมินผล “หากพัฒนาแล้วไม่ได้ประเมินก็ตัดสินใจได้ว่าพัฒนาแล้ว หากไม่ได้ประเมิน ก็ไม่ได้พัฒนาต่อ อย่างถูกต้อง” การประเมินผลแผนฯสาระหลักการประเมิน ข้อเสนอแนะหลัก จากการประเมินผล ทิศทางการพัฒนา (วัตถุประสงค์หลัก) แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์หลัก) กลไกการพัฒนา (ระบบ/คน/วัฒนธรรมองค์กร) อื่นๆ (บริบทที่เปลี่ยนแปลง/ ผลกระทบ) (ความพึงพอใจด้านต่างๆ) (กระแสดทางการเมือง) ฯลฯ บรรลุเจตนา-วัตถุประสงค์ที่ กำหนดหรือไม่ หากบรรลุ เพราะปัจจัยบวก อะไร จะเสริมปัจจัยบวก อย่างไร หากไม่บรรลุ เพราะปัจจัยลบ อะไร จะแก้ไขปัจจัยอย่างไร “การปรับองค์ประกอบชี้นำ ใดจะแก้ไขข้อมูล/ ข้อเท็จจริงด้านใดจะต้อง ศึกษา-วิเคราะห์เพิ่มเติม อะไร จะปรับกระบวนการ วางแผนอย่างไร” แนวทางการปรับปรุงยกร่าง แผนฯ ใหม่ -แนวคิด-เทคนิคที่เหมาะสม -กระบวนการที่เหมาะสม ข้อแนะด้านสภาวะแวดล้อม (SWOT) แนวคิด/หลักการ ทิศทาง พัฒนาที่เหมาะสม แนวปฏิบัติ ภารกิจหลักที่ ต้องพิจารณาแก้ไข แนวปฏิบัติ ภารกิจหลักที่ สมควรเพิ่ม แนวคิด-ความริเริ่ม (ที่ควร หารือสาธารณะ) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Soc.Eco.PolEnv.etc) 21

22 คุณสมบัติ ดัชนี การติดตามประเมินผล สนองเจ้าของใคร ใครใช้ ใครกระทบ ทันสมัยได้รับการพิจารณาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ชี้วัดสถานะถูกต้อง ชัดตรง ไม่ยุ่งยากการจัดหาข้อมูล ตัวแปรมา คำนวณได้ ชี้วัดอย่างเป็นประโยชน์ ได้ผลช่วย ประเมินความรับผิดชอบ ชี้วัดอย่างหวังประโยชน์แก่สาธารณะ ชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ เสนอแนวทางการพัฒนา สาธารณะยอมรับและต้องการใช้เป็น สิ่งอ้างอิง 22 อุทิศ ขาวเธียร “ การวางแผนกลยุทธ์ ”

23 การประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มี ประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงินได้ 23

24 24 บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างผลผลิตหรือการให้บริการด้วย ต้นทุนต่ำที่สุด ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตามที่ คาดหมายและไม่คาดหมาย

25 25 ผลผลิต สิ่งของหรือบริการที่เป็น รูปธรรมหรือรับรู้ได้ จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ ที่มา : สำนักงบประมาณ การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ หน้า 38

26 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : พัฒนาระบบงานฯ กิจกรรม ทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์ เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายและอาสาสมัครด้าน สันติวิธี (500 ราย) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม (70%) กลยุทธ์ : เสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมในสังคมไทย เป้าหมาย : มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม (3 หลักสูตร) นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง (1 พื้นที่) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม (70%) ผลผลิตที่ : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม (3 หลักสูตร) นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง (1 พื้นที่) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม (70%) 26

27 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : พัฒนาระบบงานฯ กิจกรรม ทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์ เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสามัคคี/สมานฉันท์ (ความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์/ความแตกต่างด้าน อัตลักษณ์ลดลง) กลยุทธ์ : เสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมในสังคมไทย เป้าหมาย : มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ร้อยละของประชาชนที่นำสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่มีความ ขัดแย้งต่อผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด ระดับพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการใช้สันติวิธี จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายและอาสาสมัครด้าน สันติวิธี ผลผลิตที่ : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวิธี (70) 27 ความเห็น

28 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวย ความยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ก.ยุติธรรม (50,000 ราย) จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการ พิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (25 เรื่อง) ความสำเร็จตามเป้าหมายของจำนวนนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ (33 เรื่อง) กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารกระทรวง/ยุติธรรมจังหวัด/ ส่งเสริมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน/ปรับปรุงแก้ไข กม. ให้ทันสมัยเหมาะสม เป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัด ได้รับบริการงานด้านอำนวยการแลการบริหารจัดการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและถูกต้อง จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ก.ยุติธรรม (50,000 ราย) ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ บริการฯ และความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม (70%) ผลผลิตที่ : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานสังกัด และ ให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์ และข้อเสนอ กธ. (15 เรื่อง) จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ก.ยุติธรรม (50,000 ราย) ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ บริการฯ และความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม (70%) 28

29 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวย ความยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ร้อยละของประชาชนได้รับบริการจากศูนย์บริการร่วม กธ. ใช้เวลา/ค่าใช้จ่ายลดลง กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารกระทรวง/ยุติธรรมจังหวัด/ ส่งเสริมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน/ปรับปรุงแก้ไข กม. ให้ทันสมัยเหมาะสม เป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัด ได้รับบริการงานด้านอำนวยการแลการบริหารจัดการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและถูกต้อง ระดับความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดต่อบริการที่ถูกต้อง ผลผลิตที่ : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานสังกัด และ ให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการอย่างถูกต้องเป็นธรรม ณ ศูนย์บริการร่วมต่อประชาชนที่ได้รับบริการจากศูนย์ ทั้งหมด 29 ความเห็น

30 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมและพัฒนาอำนวยความ ยุติธรรม เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้เข้าถึงและ ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน (88 แห่ง) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรม และความเข้มแข็งในการพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ (5,000 ราย) ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ (70%) กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนใน จ.ชายแดน ภาคใต้ เป้าหมาย : สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้าง ความยุติธรรมในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน (88 แห่ง) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรม และความเข้มแข็งในการพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ (5,000 ราย) ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือตามขั้นตอน (70%) ผลผลิตที่ : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรม และ ความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน (88 แห่ง) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรม และความเข้มแข็งในการพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ (5,000 ราย) ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือตามขั้นตอน (70%) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรม (70%)

31 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : ส่งเสริมและพัฒนาอำนวยความ ยุติธรรม เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้เข้าถึงและ ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรมของรัฐ (หาตัวชี้วัดความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง เหมาะสม) กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนใน จ.ชายแดน ภาคใต้ เป้าหมาย : สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้าง ความยุติธรรมในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ จนได้รับความยุติธรรม ผลผลิตที่ : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรม และ ความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละของประชาชนที่มาร้องทุกข์ได้รับความช่วยเหลือ จะได้รับความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ความเห็น

32 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

33 33


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการประเมินและ เครื่องมือ/กลไกการประเมินยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google