งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิโรจน์ อุ่นทรัพย์ สำนักงาน ก. พ. โด ย จรรยาบรรณและการ เสริมสร้างมาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมและ การเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพระ ยุคคลบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิโรจน์ อุ่นทรัพย์ สำนักงาน ก. พ. โด ย จรรยาบรรณและการ เสริมสร้างมาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมและ การเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพระ ยุคคลบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิโรจน์ อุ่นทรัพย์ สำนักงาน ก. พ. โด ย จรรยาบรรณและการ เสริมสร้างมาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมและ การเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพระ ยุคคลบาท

2 พระราชดำรัสในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ “... การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลาย ลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งยึดถือกันว่าเป็น ความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติ ปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่ คณะและส่วนรวมได้... ”

3 จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ การงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและ ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ความหมาย

4 จรรยาบรรณ  ให้ข้าราชการมีความประพฤติดี  ให้ข้าราชการมีความสำนึกในหน้าที่  ให้ข้าราชการสามารถประสานงาน กับทุกฝ่าย  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์

5 จรรยาบรรณ คือความดี ความงาม ความหมดจด คือคำหยาด เกียรติยศ อันสะอ้าน คือค่านิยม อุดมคติ ปณิธาน คือหลักการ สำหรับ กำกับใจ คือกฎ กติกา แห่งอาชีพ คือแสง ดวงประทีป สว่างใส คือวิถี นิติธรรม เรืองรำไร ประพฤติเถิด ประพฤติใน จรรยาบรรณ

6 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติที่ดีงาม และสามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้มาติดต่อโดยยึด…… 1. หลักความเป็นธรรม 2. ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง 3. รักษาความลับและข้อมูลบุคคล 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

7 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย จรรยาบรรณต่อตนเอง 1. เป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติ ตนเหมาะสม 2. ซื่อสัตย์ 3. มีทัศนคติที่ดีและพัฒนา ตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 4. สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 5. ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง 6. ตรงต่อเวลา 7. ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด

8 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 8. ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและ ทำงานเป็นทีม 9. เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง 10. สร้างความสามัคคีในการ ปฏิบัติงาน 11. สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 12. ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมา เป็นผลงานของตน จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 13. ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน 14. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป 15. ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า เกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

9 จรรยาบรรณจะ บรรลุ … เมื่อ.... ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต (Commitment as way of life) เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่ง หมายที่แท้จริง (Internalize) มีความรู้ความเข้าใจ (Understanding)

10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความหมาย ความหมาย สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบ ทาง สภาพคุณงามความดี ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกที่ควรประพฤติในสังคมนั้น ได้ ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมา ใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไร ควรทำ อะไรไม่ควรทำ

11 องค์ประกอบของจริยธรรม 1. เป็นความประพฤติ 2. สะท้อนความนึกคิดและจิตสำนึก 3. เกิดการกระทำดี ไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย 4. สร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น

12 แผนภูมิจริยธรรม ในทางศาสนาในวงการวิชาชีพ ในวง งาน ใน สังค ม ปทัสถาน ประกาศิต พฤติกรรม จุดมุ่งหมาย ผล ศีลธรรมจรรยาบรรณ วินัยกฎหมาย ควรพึง ต้อง คุณธรรมจรรยา วินัยกฎหมาย เพื่อคน เพื่อคน + งานเพื่องาน เพื่อสังคม ดี ศักดิ์ศรี + ประสิทธิผลประสิทธิผล ความสุข

13 คุณธรรม VIRTUE ความดีงาม ในจิตใจคน ( มีจิตใจดี ) ทำให้คนเคยชินประพฤติดี ใช้เป็นพลัง (ENERGY) ใช้ในการผลักดัน ให้ทำงาน MERIT ความดีงาม ของคน ( ความรู้ดี ความสามารถดี ความประพฤติดี ) ทำให้คนมีคุณภาพ ใช้เป็นคุณสมบัติ (QUALIFICATION) ใช้ในการเลือกคน ให้ทำงาน

14 เงื่อนไขคุณธรรมที่ต้องเสริมสร้าง มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ แบ่งปันและไม่ตระหนี่

15 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว การให้ หมายถึง การทำทุกอย่างให้แก่ประเทศชาติ และประชาชน การทำงานอย่างมีความสุข ความเพียร หมายถึง ความมุ่งมั่นทำงาน โดยไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาหรืออุปสรรค ความสามัคคี หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจกันในการ ปฏิบัติงาน หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ประการ คือ

16 หลักการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 1. สุจริต เที่ยงตรง 2. เสียสละ อดทน 3. ฝึกตน มีระเบียบ 4. เพียบพร้อมความรู้ คู่กุศโลบาย 5. ขยายสัมพันธ์ประสาน 6. มีความรับผิดชอบ 7. ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ 8. ทำงานให้สำเร็จ ทันการ 9. ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและความถูกต้องเป็นธรรม หลัก 9 ประการ สำหรับข้าราชการ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

17 ทำไมต้องเสริมสร้างมาตรฐานทาง คุณธรรม และจริยธรรม ในภาคราชการ ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบให้ยึดมั่น ในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ ให้กับประชาชน

18 ขั้นตอนการสร้างจรรยาบรรณ/ มาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม เริ่มต้นจากผู้บริหาร มีการปรึกษาหารือร่วมกัน เห็นชอบยอมรับเป็นกติกา สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบทั่วกัน ดูแลให้ยึดถือปฏิบัติยึดถือ / ติดตามประเมินผล มีการดำเนินการเมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือมีการละเมิด

19 หลักการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ต้องเขียนเป็นเชิงพฤติกรรม กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและอยู่ในวิสัยที่กระทำได้ ไม่ควรซ้ำกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้แล้วในวินัย และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

20 การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  การละเว้นการใช้ประโยชน์จากตำแหน่ง หน้าที่ (Conflict of Interest)  มโนสุจริต (Integrity)  ความพร้อมรับผิด (Accountability)  ความเปิดเผยและโปร่งใส (Openness/Transparency) จุดเน้น

21 กรอบจรรยาบรรณ / มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรม  มาตรฐานเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าหน้าที่  ความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้รับบริการ  แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  การติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน จริยธรรม

22 กรอบจรรยาบรรณ / มาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม  กฎระเบียบที่ต้องยึดถือปฏิบัติ (Rules)  ผลของงานที่มุ่งคุณภาพ (Results)  ความสัมพันธ์ - เคารพซึ่งกันและกัน, ทำงานเป็นทีม, ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Relationships) ครอบคลุม 3 เรื่อง

23 กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

24 กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courange) หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ

25 หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility)

26 หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มี ความโปร่งใส มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขต โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency and Accountability)

27 หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ ถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ มีความเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)

28 หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดี ต่อหน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation)


ดาวน์โหลด ppt วิโรจน์ อุ่นทรัพย์ สำนักงาน ก. พ. โด ย จรรยาบรรณและการ เสริมสร้างมาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมและ การเป็น ข้าราชการที่ดีตามรอยพระ ยุคคลบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google