งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนา ระบบราชการและแนว ทางการปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงาน ภาครัฐ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. 4 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนา ระบบราชการและแนว ทางการปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงาน ภาครัฐ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. 4 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนา ระบบราชการและแนว ทางการปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงาน ภาครัฐ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. 4 มิถุนายน 2552

2 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. ร. การศึกษา ปริญญาตรี - ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วศ. ประสานมิตร - ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - “International Relation” Boston University (Oversea Program) Bonn Germany ตำแหน่งงานในอดีต - ที่ปรึกษาการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ เยอรมันนี - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราชการ สำนักงาน ก. พ. - ผู้อำนวยการภารกิจการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ สำนักงาน ก. พ. ร. - ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. ร. นายยันยงค์ คำบรรลือ

3 รัฐ ครอบครัว ชุมชน ชนเผ่า รัฐ / ประเทศ

4 ภารกิจของรัฐ (Function of State) ภารกิจพื้นฐาน (Negative Function of State) ป้องกัน/ยุติข้อพิพาท (ความเรียบร้อย/รักษาความปลอดภัย) ภารกิจรอง (Positive Function of State) การส่งเสริมสวัสดิภาพและกระจายความมั่นคง ของชาติและประชาชน ความมั่นคง ภายใน ความมั่นคง ภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ศึกษา สาธารณสุข แรงงาน การพัฒนาชุมชน การดำรงชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ทรัพยากรธรรม ชาติ การเกษตร ฯลฯ ลำดับภารกิจ กำหนดหลักเกณฑ์และควบคุมป้องกันความมั่นคง ของประเทศ บังคับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดย รัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง (การใช้อำนาจปกครอง) วิธีดำเนินกา ร ควบคุมหลักเกณฑ์/ส่งเสริมการจัดบริการ โดย ทำเอง และให้เอกชนดำเนินการบางส่วน หรือ ร่วมกันทำ ราชการส่วนกลาง - ส่วนราชการ ราชการส่วนกลาง - ส่วนราชการ - องค์กรของรัฐรูปแบบอื่น ราชการส่วนภูมิภาค -จังหวัด/อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น - องค์กรบริหารส่วน จังหวัด/ ส่วนตำบล / องค์กรของรัฐรูปแบบอื่น องค์กร การยุติธรรม การปกครอง ท้องที่ การคลัง ฯลฯ การทหาร การต่างประเทศ ฯลฯ

5 ภารกิจของรัฐ * (Function of State) ผู้พิทักษ์ (Protector) ผู้จัดหา (Provider) ผู้ควบคุมเศรษฐกิจ (Regulator) ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ (Entrepreneur) อนุญาโตตุลาการ (Umpire Arbitrator) ป้องกันความมั่นคง ของ ประเทศ รักษาความสงบ เรียบร้อยายใน ประเทศ หาบริการและ สวัสดิการ ขั้นต่ำให้ ประชาชน (รัฐสวัสดิการ) ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ควบคุมธุรกิจเอกชนให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมช่วยเหลือธุรกิจ เอกชน การบังคับเอกชนให้ข้ออนุญาตก่อน ดำเนินการในบางเรื่อง การประกอบการ ในทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ การคานประโยชน์และ ตัดสินปัญหาข้อโต้แย้ง ระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ ใน สังคม ลักษณะภารกิจ กิจการกลาโหม กิจการมหาดไทย การต่างประเทศ กิจการคลัง กิจการสาธารณสุข กิจการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ กิจการจัดหางาน การพาณิชย์ กิจการธนาคาร กิจการกำหนด ค่าแรงขั้นต่ำ กิจการรัฐวิสาหกิจ กิจการยุติธรรม กิจการมหาดไทย ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนกลาง ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ลักษณะงาน องค์กร * ศาสตราจารย์ W. Friedman ชาวเยอรมัน

6 ประเทศไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลก ประเทศไทยจะมีแนวทาง และรูปแบบเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้รองรับและใช้ประโยชน์จากผลการ เปลี่ยนแปลงให้ได้ประโยชน์อย่างไร ?

7 อุบัติการในโลก เสรีทุน แรงงาน ความรู้ สินค้าและบริการ เสรีทุน แรงงาน ความรู้ สินค้าและบริการ วิกฤติพลังงาน วิกฤติพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาหารที่ราคาสูงขึ้น อาหารที่ราคาสูงขึ้น ฯลฯ ฯลฯ

8 ผลกระทบต่อประเทศ ไทย เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ส่งออกได้น้อย / คู่ค้ามี ปัญหา ส่งออกได้น้อย / คู่ค้ามี ปัญหา เกษตรผลผลิตดีแต่ไม่มี อำนาจต่อรอง เกษตรผลผลิตดีแต่ไม่มี อำนาจต่อรอง การค้าบริการ มีจิต วิญญาณนักบริการแต่ ประเภทใช้เทคโนโลยียัง ด้อย การค้าบริการ มีจิต วิญญาณนักบริการแต่ ประเภทใช้เทคโนโลยียัง ด้อย

9 ผลกระทบต่อประเทศ ไทย สังคม สังคม การใช้ความรู้อยู่ในระดับต่ำ การใช้ความรู้อยู่ในระดับต่ำ คุณภาพการศึกษาด้อย คุณภาพการศึกษาด้อย จากภาวะเศรษฐกิจ กระทบ คุณภาพชีวิต / ยากจน / ว่างงาน จากภาวะเศรษฐกิจ กระทบ คุณภาพชีวิต / ยากจน / ว่างงาน ค่านิยม / วัฒนธรรมเสื่อม ค่านิยม / วัฒนธรรมเสื่อม สู่สังคมสูงอายุ / เผชิญโรคที่ ควบคุมได้ / โรคอุบัติใหม่หรือ ซ้ำ สู่สังคมสูงอายุ / เผชิญโรคที่ ควบคุมได้ / โรคอุบัติใหม่หรือ ซ้ำ

10 ผลกระทบต่อประเทศ ไทย ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง ขัดแย้งทางความคิด ส่งผลต่อ ภัยสงคราม ก่อการร้าย ละเมิด สิทธิมนุษยชน ฯลฯ ขัดแย้งทางความคิด ส่งผลต่อ ภัยสงคราม ก่อการร้าย ละเมิด สิทธิมนุษยชน ฯลฯ รัฐธรรมนูญฯ 2550 ให้สิทธิการ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ องค์กร อิสระเข้มแข็ง ขยายการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการบริหาร บ้านเมือง แต่ยังมีปัญหาการ นำไปปฏิบัติ รัฐธรรมนูญฯ 2550 ให้สิทธิการ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ องค์กร อิสระเข้มแข็ง ขยายการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการบริหาร บ้านเมือง แต่ยังมีปัญหาการ นำไปปฏิบัติ

11 ผลกระทบต่อประเทศ ไทย ด้านจัดการความรู้ สารสนเทศ และ เทคโนโลยี ด้านจัดการความรู้ สารสนเทศ และ เทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐยังไม่ บรรลุการผลักดันให้ เทคโนโลยีอยู่ในระดับ พร้อมใช้ หน่วยงานภาครัฐยังไม่ บรรลุการผลักดันให้ เทคโนโลยีอยู่ในระดับ พร้อมใช้

12 การพัฒนาระบบราชการ ไทยช่วงที่ผ่านมา ปี 2545 ปรับเปลี่ยน กระบวนการบริหารภาครัฐและ โครงสร้างส่วนราชการ ปี 2545 ปรับเปลี่ยน กระบวนการบริหารภาครัฐและ โครงสร้างส่วนราชการ นำไปสู่แก้ไขกฎหมายการบริหาร ราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารภาครัฐแนวใหม่ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 20 กรทรวง 20 กรทรวง

13

14

15

16

17

18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2551 ยึดแนวทางของการให้ประชาชนเป็น ”ศูนย์กลาง” ในการ ทำงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทของระบบราชการให้เป็นผู้สนับสนุนและ อำนวยความสะดวก ประสานการทำงานกับผู้บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายการเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

19 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) มีความพร้อมและทัศนคติในการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมมือ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทำงานเชิงรุก มองไปข้างหน้า สามารถ คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี และตั้งมั่นอยู่ในศักดิ์ศรีและ ความดีงาม

20 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจ และ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมี จิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจ และ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมี จิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการ และการทำงานเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของ ประชาชนที่มีความ สลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการ และการทำงานเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของ ประชาชนที่มีความ สลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีลักษณะเชิงบูรณา การ เกิดการแสวงหา ความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีลักษณะเชิงบูรณา การ เกิดการแสวงหา ความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การ ที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การ ที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ.2551-2555)

21 การพัฒนาระบบราชการ ไทยช่วงต่อไป 1:ตอบสนอง ฯ ยกระดับการ ให้บริการและการ ทำงานเพื่อ ตอบสนองความ คาดหวังและความ ต้องการของ ประชาชนที่มีความ สลับซับซ้อน หลากหลาย และ เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ยกระดับ คุณภาพ การ บริการ ให้มี กลไก การรับฟัง ประชาช น / เข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และ บริการ ภาครัฐ สะดวก ยกระดับ คุณภาพ การ บริการ

22 การพัฒนาระบบราชการ ไทยช่วงต่อไป หน่วยงา นกลาง ร่วมมือ กัน อำนวย ความ สะดวก แก่ส่วน ราชการ จัดระบบ บริหารให้ เอื้อต่อ การ ทำงาน กันเป็น เครือข่าย กับ เอกชน องค์กร ชุมชน / ภาคส่วน อื่น ต่าง ๆ 2: มีส่วน ร่วม ปรับรูปแบบการ ทำงาน ให้มีลักษณะเชิง บูรณาการ เกิด การแสวงหา ความร่วมมือและ สร้างเครือข่ายกับ ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม วางระบบ การ บริหารงา นแบบ บูรณา การ ( ส่วนกลา ง / ภูมิภาค / ท้องถิ่น ฯลฯ ) สนับสนุน ให้ ประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วม ในการ บริหาร ราชการ โดย กระตุ้น สร้างระบบ รูปแบบ มี คณะกรรม การภาค ประชาชน

23 การพัฒนาระบบราชการ ไทยช่วงต่อไป ปรับ บทบาท ภารกิจ ภาครัฐ และ โครงสร้า งภาตรัฐ ให้ เหมาะสม คุ้มค่า รบ กับ สภาพแว ดล้อม การ ทำงาน ใหม่ เสริม หน่วยงา นรัฐให้ ตอบสนอ งได้เร็ว ยืดหยุ่น คล่องตัว คิดริเริ่ม ทันต่อ สถานการ ณ์ วาง ยุทธศาส ตร์การ บริหาร ประเทศ ในระยะ ยาว ยกระดับ บุคลากร ภาครัฐ ให้เป็น มืออาชีพ มีผลงาน และ คุณภาพ ชีวิตที่ดี ขึ้น 3: เก่ง มุ่งสู่การเป็น องค์การ ที่มีขีดสมรรถนะ สูง บุคลากรมี ความพร้อม และ ความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ ปรับตัวได้อย่าง เหมาะสมต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ

24 การพัฒนาระบบราชการ ไทยช่วงต่อไป ปรับ ระบบการ ตัดสินใจ และระบบ ตรวจสอ บในการ บริหาร ราชการ เสริม หน่วยงา นรัฐ ดำเนินกา รที่มี ความ รับผิดชอ บต่อ สังคม ชุมชน ระบบ คุณธรรม จริยธรรม ปรับ กระบวน ทัศน์ หลอมวั ฒธรรม ใหม่ใน หน่วยงา นรัฐ สร้าง ดุลยภาพ ระหว่าง การเมือง และ ประจำ 4: ดี สร้างระบบการ กำกับดูแลตนเอง ที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจ และสามารถ ตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้ บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมี จิตสำนึกความ รับผิดชอบต่อ ตนเอง ต่อ ประชาชน และต่อ สังคมโดยรวม

25 ภาวะอุบัติใหม่ในราชการ ช่วงต่อไป ค่าใช้จ่าย ในหน่วย ราชการที่ อาจ ลดลง เงิน ค่าตอบแ ทนสวิสดิ การ งบประมา ณ รายจ่าย ภาครัฐ สูงขึ้น คลื่น วิกฤติ เศรษฐ กิจ โลก ถา โถม ประเท ศไทย รายได้ ภาครัฐ ภาครัฐ ลดลง

26 มาตรการเร่งด่วน : สัญญาณที่ต้องใส่ใจ ประสิทธิ ภาพ เพิ่ม / เงิน ไม่เพิ่ม ความ คาดหวัง ของ ประชาช นเพิ่มขึ้น งานตาม นโยบาย มากขึ้น ปัญหา / งานที่ท้า ทาย คลื่น วิกฤติ เศรษฐ กิจ โลก ถา โถม ประเท ศไทย ปรับ หน่วยงา นได้แต่ ไม่เพิ่ม ค่าใช้จ่าย

27 Q & A


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนา ระบบราชการและแนว ทางการปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงาน ภาครัฐ นายยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. 4 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google