งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM จุลชัย จุลเจือ. วิกฤติองค์กร กับทางออก 9 มาตรการ 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลด OT 3. ลดเวลาทำงาน 4. ลดเงินเดือน 5. ลดคนงาน 6. ลดแผนก / ลดงาน 7. เลิกจ้าง 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM จุลชัย จุลเจือ. วิกฤติองค์กร กับทางออก 9 มาตรการ 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลด OT 3. ลดเวลาทำงาน 4. ลดเงินเดือน 5. ลดคนงาน 6. ลดแผนก / ลดงาน 7. เลิกจ้าง 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM จุลชัย จุลเจือ

2 วิกฤติองค์กร กับทางออก 9 มาตรการ 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลด OT 3. ลดเวลาทำงาน 4. ลดเงินเดือน 5. ลดคนงาน 6. ลดแผนก / ลดงาน 7. เลิกจ้าง 8. หยุดกิจการชั่วคราว 9. เลิกกิจการ

3 การทำงานที่ไม่ประสบ ความสำเร็จ พึ่งดวง หวงอำนาจ ญาติอุปถัมภ์ ทำคนเดียว เขี้ยวลากดิน กินไก่วัด งัดข้อกับคน จ้อทั้งวัน ขยันโง่ อวดตัวซ่า

4 พฤติกรรมการทำงานที่ไม่ เหมาะสมดูได้จาก.... ลาป่วยเป็นนิจ ลากิจเป็นประจำ การงานชอบเลี่ยง ส่งเสียงชวนคุย ทำชุ่ยอยู่เสมอ พอเผลอมักหลับ ชอบกลับก่อนเวลา มาสายตลอดปี มีธุระตลอดวัน สุมกันนินทานาย

5 What we changed …!  Technology Change The way we work; work methods  Strategic Change The way we do business; a company’s strategy, vision and mission  Structural Change The way we organize; reorganization, re-shuffle manpower  Developmental Change The way we train and develop our people; learning methods  Cultural Change The way we behave; a company’s shared values and aims

6 กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา - ปรับปรุง Strategy for Development & Improvement

7 ตัวอย่าง Culture องค์กร ต่างๆ ค่านิยม องค์กร CP-RAM เสาหลักของ TOYOTA WAY บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด 3 C’s for EASY BUY Staff ICCICC VOLVO Way MINEBEA The AXA Values

8 การบริหารจัดการความรู้ “ ระบบการบริหารจัดการความรู้ให้ เป็นระเบียบครบถ้วนง่ายต่อการ เรียกใช้ จัดเก็บตามความ ต้องการ และการเก็บรักษาความรู้ ให้ควบคู่กับ องค์กรตลอดไป โดยนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ ”

9 วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้  เพิ่มประสิทธิภาพและผลงานทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และบริษัท  ลดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องต่างๆ  ป้องกันการสูญเสียความรู้ของบริษัท  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากร  เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานแก่พนักงาน

10 Knowledge Hierarchy Wisdom Knowledge Information Data

11 การสร้างและพัฒนาระบบ Knowledge Management : KM 1. การวางแผนกลยุทธทางด้านความรู้ (Knowledge strategy) 2. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) 3. การสร้างความร่วมมือ (Communities of practice) 4. การเพิ่มคุณค่า (Add Value of KM) 5. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Learning and KM)

12 กระบวนการเปลี่ยนแปลง 1. การสื่อสารให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ ต้องเปลี่ยนแปลง 2. กำหนดเป้าหมาย 3. สร้างและกำหนดทางเลือก 4. วางแผน : ปฏิบัติการตามแผน 5. เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลง 6. ประเมินผล

13 กิจกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างเสริม วัฒนธรรมองค์กร เปิดห้องคุย มุมกาแฟ มุมหนังสือ การอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัด บอร์ด ผู้บริหารประชุม เดือนละ ครั้ง /15 วันครั้ง เชิญวิทยากรมาบรรยาย การรับประทานอาหารร่วมกัน คัดเลือกพนักงานดีเด่น ฯลฯ

14 เทคนิค วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม เทคนิควิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ที่นำไปใช้ ในการพัฒนา 1. A-I-C Appreciation – Influence – Control 2. Mindmap to Mindscape 3. Vipp Visualization in Participatory Planning

15 A-I-C เป็นวิธีที่ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการวางแผนพัฒนาชุมชน หรือ หมู่บ้าน และยังเป็นเครื่องมือระดมความ คิดเห็นได้ด้วย

16 กระบวนการ 1. ขั้นการสร้างความรู้ A : Appreciation 2. ขั้นการสร้างแนวทางการพัฒนา I : Influence 3. ขั้นการสร้างแนวทางการปฏิบัติ C : Control

17 จุดดี & จุดอ่อน จุดดี เน้นถึงการยอมรับและการชื่นชม ถือเป็น พื้นฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมและการพัฒนา และเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติจริง จุดอ่อน มีความเป็นอุดมคติสูง อาจมีความยากในการ เริ่มต้นของกิจกรรม ผู้นำกิจกรรมจะต้องสื่อสารให้ชัดเจน การสนทนา ในกิจกรรมอาจ มีปัญหาเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่า

18 Mindmap To Mindscape เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ตายตัว เพียงแต่ใช้จินตนาการของผู้เข้ารวม ในการวาดภาพ Mindscrap เพื่อถ่ายทอด ความคิดในลักษณะคล้ายภาพต้นไม้

19 Vipp (Visualization in Participatory Planning) กระบวนการ Vipp แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. การเขียนยุทธศาสตร์ 3. การนำเอาบทสรุปมาวิเคราะห์

20 จุดดี & จุดอ่อน ของ vipp จุดดี เป็นทางเลือกใหม่ของระบบการสัมมนา ที่เปิด โอกาสให้แสดงความคิดเห็น และมีความรู้สึก การเป็นเจ้าของสูง ทั้งยังสามารถเห็นถึงความ คืบหน้าของกระบวนการได้โดยตลอด จุดอ่อน วิธีการนี้ไม่เหมาะกับกลุ่มสัมมนาที่มีจำนวนน้อย หรือกลุ่มที่มีจำนวนมากแต่มีเวลาน้อย

21

22

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt KM จุลชัย จุลเจือ. วิกฤติองค์กร กับทางออก 9 มาตรการ 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลด OT 3. ลดเวลาทำงาน 4. ลดเงินเดือน 5. ลดคนงาน 6. ลดแผนก / ลดงาน 7. เลิกจ้าง 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google