งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง สำหรับนักทรัพยากรบุคคล (Goal Cascading for HR Professionals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง สำหรับนักทรัพยากรบุคคล (Goal Cascading for HR Professionals)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง สำหรับนักทรัพยากรบุคคล (Goal Cascading for HR Professionals)

2 PM 2 จุดมุ่งหมาย ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ องค์กร และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้องค์กร ความชัดเจนของเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในระดับองค์กร ความชัดเจนของเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในระดับองค์กร

3 PM 3 เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลสำเร็จของงาน (Performance Goal) ผลสำเร็จของงาน (Performance Goal) ค่าเป้าหมาย (Target) ค่าเป้าหมาย (Target) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)

4 PM 4 การกำหนด “ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators :KPIs) (Key Performance Indicators : KPIs) ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของ การปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่าง ของผลการปฏิบัติงานได้ เพราะฉะนั้น ตัวชี้วัดต้องใช้คำ ขึ้นต้นเป็นหน่วยวัดเสมอ เช่น ร้อยละ จำนวน ระดับ เป็นต้น การกำหนดค่าเป้าหมาย (Targets) ค่าเป้าหมาย ในที่นี้ หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณ ที่ทำให้แยกแยะได้ว่า การ ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อย เพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่าง ชัดเจน KPITARGET

5 PM 5 หน่วย/วัน จำนวนโทรศัพท์/ชั่วโมง จำนวนShipment/ไตรมาส จำนวนหน่วยที่ผลิต ปริมาณการให้บริการ จำนวนโครงการที่สำเร็จ จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ จำนวนโทรศัพท์ที่รับสาย Specification ข้อร้องเรียน คำชม ความพึงพอใจของลูกค้า KPIs : ด้านปริมาณ (Quantity) KPIs : ด้านคุณภาพ (Quality) KRA KPIs : ด้านกำหนดเวลา (Timeliness) KPIs : ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost-Effectiveness) ประเภทของตัวชี้วัด ตารางการทำงานสำเร็จตามแผน งานเสร็จตามวันครบกำหนด ส่งงานตามกำหนดการ งานเสร็จภายใน Cycle time จำนวนเงินที่ใช้จ่าย จำนวนคำแนะนำที่มีการปฏิบัติตาม จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ

6 PM 6 ผลที่ได้รับตามมา (Outcome) ผลผลิต (Output) ผลผลิต (Output) กระบวนการทำงาน (Process) กระบวนการทำงาน (Process) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวนบริษัทเอกชนที่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จำนวนรายงานที่จัดทำแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ร้อยละของหลักสูตรที่สามารถจัดอบรมตามแผน จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินการเฉลี่ย ร้อยละเอกสารที่จัดส่งได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหารองค์กร หัวหน้า หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่เหมาะสม  ผลที่ได้รับตามมา (Outcome) ตัวชี้วัดที่เหมาะสม  ผลที่ได้รับตามมา (Outcome)  ผลลัพธ์ (Output) ตัวชี้วัดที่เหมาะสม  ผลลัพธ์ (Output)  กระบวนการทำงาน (Process) ประเภทของตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับข้าราชการในแต่ละระดับ

7 7 กำหนด และถ่ายทอด เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน จากองค์กร สู่หน่วยงาน กำหนด และถ่ายทอด เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน จากองค์กร สู่หน่วยงาน  หัวหน้า และรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือจังหวัด  หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนด และถ่ายทอดเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานจากองค์กรสู่หน่วยงาน

8 8 เน้นการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น เริ่มตั้งแต่ความชัดเจน และเป็นปัจจุบันของเป้าหมายผลการปฏิบัติงานใน ระดับองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์ และเป็นสาเหตุของความชัดเจนของ เป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับอื่นๆ เมื่อส่วนราชการมีความชัดเจนในเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรแล้ว จึงจะสามารถเริ่มถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงไป สู่หน่วยงาน และ ผู้รับผิดชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นที่ความสอดคล้องอย่าง เป็นเหตุเป็นผลกัน การกำหนด และถ่ายทอดเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานจากองค์กร สู่หน่วยงาน

9 9 กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมาย ตามลำดับชั้น ถ่ายทอดเป้าหมาย ตามลำดับชั้น ตรวจสอบ การดำเนินการ ที่ผ่านมา ตรวจสอบ การดำเนินการ ที่ผ่านมา

10 10 กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนศึกษานโยบายภาครัฐ ความต้องการของประชาชน และสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระบุ เป้าประสงค์ หรือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ระบุ ตัวชี้วัด (KPIs) และตัวเลขเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ หรือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร ระบุ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือจังหวัด ที่รับผิดชอบ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัด (KPIs) แต่ละข้อขององค์กร

11 11 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กร ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายภาครัฐ ความต้องการของ ประชาชน และสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กร ซึ่งระบุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนศึกษานโยบายภาครัฐ เช่น คำรับรองการปฏิบัติราชการ ความต้องการของประชาชน และสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนของทิศทางในการกำหนดเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรประจำปีงบประมาณ

12 12 ระบุ เป้าประสงค์ หรือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

13 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ ระบุ เป้าประสงค์ หรือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนราชการอาจเลือกใช้ เทคนิคการทำ แผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อสร้างความชัดเจนถึง ความเชื่อมโยงของ เป้าประสงค์ในแต่ละมิติ

14 14 ั Example แผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

15 15 ระบุ ตัวชี้วัด (KPIs) และตัวเลขเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ หรือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 2 KPI No.2 KPI No.3 KPI No.1 KPI No.4

16 16 Balanced Scorecard ส่วนราชการอาจเลือกใช้รูปแบบของ Balanced Scorecard เพื่อบันทึก เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อกำหนดเป็น Organizational Scorecard

17 17 ที่มาเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา เกณฑ์การให้ คะแนน ผู้รับ ผิด ชอบ 12345 มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แผนฯ 4 ปีxxxxx ----x คำรับรองฯxxxxx xxxxx มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ xxxxx มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ xxxxx มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร xxxxx เกณฑ์ในการให้คะแนน หรือค่าตัวเลข เป้าหมายที่มาจากคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ จะมีการกำหนดไว้เป็น 5 ระดับ แล้วแต่เกณฑ์ในการให้คะแนน หรือค่า ตัวเลขเป้าหมายที่มาจากแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี จะปรากฏตัวเลขเป้าหมาย 1 ระดับเท่านั้น Organizational Scorecard

18 18 รองหัวหน้า ส่วนราชการฯ ระบุ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือจังหวัด ที่รับผิดชอบ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัด (KPIs) แต่ละข้อขององค์กร

19 19 กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ในระดับองค์กร และรองหัวหน้าส่วนฯ ให้ชัดเจน ถ่ายทอดเป้าหมาย ตามลำดับชั้น ถ่ายทอดเป้าหมาย ตามลำดับชั้น

20 20 รับถ่ายทอด เป้าหมาย ให้ผู้บังคับ บัญชา ยืนยัน กำหนดร่าง ข้อตกลง ถ่ายถอด เป้าหมาย ให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา กำหนดร่าง ข้อตกลง ถ่ายถอด เป้าหมาย ให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา รับถ่ายทอด เป้าหมาย ให้ผู้บังคับ บัญชา ยืนยัน รับถ่ายทอด เป้าหมาย ให้ผู้บังคับ บัญชา ยืนยัน กำหนดร่าง ข้อตกลง ขั้นตอนการวางแผนและถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน

21 21 ถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดลงมาจากระดับองค์กร ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ส่วนราชการมีการจัดการองค์ ความรู้ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ระดับความสำเร็จของการ จัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ส่วนราชการมีการจัดการองค์ ความรู้ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ระดับความสำเร็จของการ จัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ส่วนราชการมีการจัดการองค์ ความรู้ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ระดับความสำเร็จของการ จัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ตัวชี้วัดหัวหน้า ส่วนราชการ ตัวชี้วัดหัวหน้า ส่วนราชการ ตัวชี้วัดรองหัวหน้า ส่วนราชการ ตัวชี้วัดรองหัวหน้า ส่วนราชการ ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ สำนัก/กอง 1. การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง

22 22 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ เพิ่มขึ้น จำนวน ผลผลิตข้าวหอม มะลิต่อไร่(กก./ไร่) 412414417419422 ตัวชี้วัด เกษตรจังหวัด ตัวชี้วัด เกษตรจังหวัด ตัวชี้วัด เกษตรอำเภอ ตัวชี้วัด เกษตรอำเภอ ตัวชี้วัดผู้ปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ ของอำเภอ ก เพิ่มขึ้น จำนวน ผลผลิตข้าวหอม มะลิต่อไร่ของอำเภอ ก (กก./ไร่) 429431434436439 ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ ของตำบล ค เพิ่มขึ้น จำนวน ผลผลิตข้าวหอม มะลิต่อไร่ของตำบล ค (กก./ไร่) 420425430435440 2. การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย ถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดลงมาจากระดับองค์กร ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในระดับเดียวกันรวมแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในระดับเดียวกันรวมแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา

23 23 ตัวชี้วัด เกษตรจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 จำนวน ผลผลิตข้าวหอม มะลิต่อไร่(กก./ไร่) 412414.5417419.5422 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดลงมาจากระดับจังหวัด ตัวชี้วัด เกษตรอำเภอ ก ระดับค่าเป้าหมาย 12345 จำนวน ผลผลิต ข้าวหอมมะลิต่อ ไร่ของอำเภอ ก (กก./ไร่) 429431.5434436.5439 ตัวชี้วัด เกษตรอำเภอ ข ระดับค่าเป้าหมาย 12345 จำนวน ผลผลิต ข้าวหอมมะลิต่อ ไร่ของอำเภอ ข (กก./ไร่) 429434439444449 ตัวชี้วัด นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6ว (รับผิดชอบตำบล ค) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 จำนวน ผลผลิตข้าว หอมมะลิต่อไร่ของ ตำบล ค (กก./ไร่) 420425430435440 ตัวชี้วัด นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6ว (รับผิดชอบตำบล ง) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 จำนวน ผลผลิตข้าว หอมมะลิต่อไร่ของ ตำบล ง (กก./ไร่) 410415420425430

24 24 3. การถ่ายทอดเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพียงบางด้าน ผลสัมฤทธิ์หลัก(เป้าประสงค์)ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในมี ความพร้อมใช้งาน จำนวนครั้งที่ระบบระบบเครือข่าย สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่า 48 ชั่วโมง (ต่อปี) 43210 ตัวชี้วัด ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ตัวชี้วัด ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ผลสัมฤทธิ์หลัก(เป้าประสงค์)ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 สามารถตรวจซ่อมระบบเครือข่าย สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ ภายในเวลาที่กำหนด จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายไม่ สามารถใช้งานได้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง(ต่อปี) 43210 ผลสัมฤทธิ์หลัก(เป้าประสงค์)ตัวชี้วัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานระบบอย่างถูกต้อง ร้อยละผู้ใช้งานที่สอบผ่านการ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบเครือข่าย 6570758085 ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบการ ดูแลรักษาระบบ เครือข่ายฯ ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบการ ดูแลรักษาระบบ เครือข่ายฯ ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบการ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบเครือข่ายฯ ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบการ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบเครือข่ายฯ ถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดลงมาจากระดับองค์กร

25 25 การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงสู่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน จากส่วนราชการ เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน จากส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ( Immediate Supervisor ) เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัด เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด

26 26 คำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัด ก. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ( ดัดแปลงเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกอบรมนี้เท่านั้น ) ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ที่มา เป้าประ สงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูล พื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิด ชอบ 12345 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (กจว.)2.การเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปลอดภัยจาก สารพิษ ผลผลิต ข้าวหอม มะลิที่ เพิ่มขึ้น จำนวนผลผลิตข้าว หอมมะลิ (กก./ไร่) 400412414.5417419.5422เกษตร จังหวัด คำรับรองฯร้อยละที่ลดลงของ จำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. 18,0241020304050พัฒนาการ จังหวัด มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร คำรับรองฯระดับความสำเร็จ ของการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ -12345 หัวหน้า สำนักงาน จังหวัด ตัวอย่าง

27 27 ตัวชี้วัดผู้ว่าฯ ตัวชี้วัดรองผู้ว่าฯ ตัวชี้วัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดลงมาจากระดับจังหวัด ตัวชี้วัด พัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัดจาก ส่วนราชการ ตัวอย่าง ตัวชี้วัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตัวชี้วัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด

28 28 ตัวชี้วัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 12345 ตัวชี้วัด หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารทรัพยากร บุคคล ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด ผู้ใต้บังคับบัญชาของ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด ผู้ใต้บังคับบัญชา ของหัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345

29 29 ตัวชี้วัด พัฒนาการจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. 1020304050 ตัวชี้วัด พัฒนาการอำเภอ ก ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด นักวิชาการพัฒนา ชุมชน 6ว(รับผิดชอบ ตำบล ค และ ง) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน 5 (รับผิดชอบ ตำบล จ และ ฉ) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ตัวชี้วัด พัฒนาการอำเภอ ข ระดับค่าเป้าหมาย 12345

30 30 ตัวชี้วัด พัฒนาการอำเภอ ก ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของ จำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ของ อำเภอ ก --152025 ตัวชี้วัด นักวิชาการพัฒนา ชุมชน 6ว(รับผิดชอบ ตำบล ค และ ง) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ของ ตำบล ค และ ง 510152025 ตัวชี้วัด เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน 5 (รับผิดชอบ ตำบล จ และ ฉ) ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ของ ตำบล จ และ ฉ 510152025 ตัวชี้วัด พัฒนาการอำเภอ ข ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของ จำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ของ อำเภอ ข --354045 ตัวชี้วัด พัฒนาการจังหวัด ระดับค่าเป้าหมาย 12345 ร้อยละที่ลดลงของจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. 1020304050

31 31  ผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นถัดขึ้นไป  ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนเพื่อหาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

32 32 จุดมุ่งหมาย เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ความชัดเจนใน เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ความชัดเจนใน เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา สมรรถนะเป้าหมาย ความชัดเจนใน สมรรถนะเป้าหมาย ของผู้ใต้บังคับบัญชา สมรรถนะเป้าหมาย ความชัดเจนใน สมรรถนะเป้าหมาย ของผู้ใต้บังคับบัญชา

33 33 หัวหน้ากำหนด กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หัวหน้ากำหนด กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชากำหนดกระบวนงาน หรือ แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา จำเป็นต้องมีการกำหนดกระบวนการ ทำงาน หรือวางแนวทางในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่ง ได้มาจากการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์จริงที่ หน่วยงานเผชิญอยู่เสียก่อน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ได้รับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย และจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ความชัดเจนในกระบวนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายผลการ ปฏิบัติงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

34 34 หัวหน้ากำหนด กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หัวหน้ากำหนด กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จัดทำข้อตกลง ผลการปฏิบัติงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละคน จัดทำข้อตกลง ผลการปฏิบัติงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละคน ค้นหา ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ที่ต้องการจากผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) การกำหนดน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัด (KPIs) กำหนดรอบการประเมินของตัวชี้วัด (KPIs) กำหนดระยะเวลาในการติดตามฯ และวิธีการเก็บข้อมูลฯ ชี้แจงถึงสมรรถนะที่คาดหวัง (Targeted Competency) กำหนดข้อตกลงผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ

35 35 องค์ประกอบสำคัญ ของข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน

36 36 การค้นหา ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ที่ต้องการ หากปฏิบัติงานแล้วไม่สามารถทำให้เกิด ผลสัมฤทธิ์หลัก ที่ต้องการได้ หมายความว่า การปฏิบัติงานครั้งนั้นล้มเหลวหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายในด้านอื่นๆ

37 37 วิธีคิด/คำถามเพื่อค้นหา ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs)

38 38 อะไรเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการ ทำงาน (เพื่อให้เป้าหมายของ หน่วยงานสำเร็จต้องทำ อะไรบ้าง) อะไรเป็นผลจาก การทำกิจกรรมนั้นๆ อะไรเป็น ผลสัมฤทธิ์หลัก ที่คาดหวัง อะไรเป็น สิ่งที่ต้องการวัดความสำเร็จ ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคของจังหวัด และ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ -ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคในจังหวัดได้รับการ แก้ไข ร้อยละ ของเรื่องที่สามารถ หาข้อยุติได้ เกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภคเทียบกับ จำนวนเรื่องทั้งหมดที่ เกิดขึ้น จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรของ จังหวัด มีโครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และตรงกับความ ต้องการของพื้นที่ โครงการตามแผนพัฒนา การเกษตรของจังหวัด ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร้อยละ ของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ดูแลงานบริหารทั่วไปเพื่อ สนับสนุนการดำเนินการของ สำนักงานให้เป็นไปด้วยความ ราบรื่น หน่วยงานภายในสำนักงาน มีความสะดวกในการ ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของ ข้าราชการในสำนักงานที่มา จากการได้รับบริการ ร้อยละ ของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากงาน บริหารทั่วไปภายใน สำนักงาน งานด้านวินัยและการดูแล ลูกจ้าง -ส่วนราชการมีลูกจ้างที่ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละของลูกจ้างที่ได้รับ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ตัวอย่าง

39 39 - อะไรเป็นกิจกรรมที่ใช้ใน การทำงาน - เพื่อให้เป้าหมายของ หน่วยงานสำเร็จต้องทำ อะไรบ้าง อะไรเป็นผลจากการ ทำกิจกรรมนั้นๆ อะไรเป็นผลสัมฤทธิ์ หลักที่คาดหวัง (KRAs) อะไรเป็นสิ่งที่ ต้องการวัด ความสำเร็จ (KPIs) แบบช่วยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลัก และตัวชี้วัด ของตำแหน่ง..................................................

40 40 ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ปริมาณของตัวชี้วัดที่เหมาะสม ความท้าทาย และการนำไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ข้อพึงระวังในการกำหนดตัวชี้วัด

41 41 ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดคำอธิบายประกอบในค่าเป้าหมาย ในบางกรณีไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)ในรูปของ หน่วยวัดที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขได้ เราอาจใช้ การกำหนดตัวเลขระดับความสำเร็จ พร้อมกำหนด คำอธิบายประกอบด้วย Example ระดับคุณภาพ ในการจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง

42 42 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านฯ ระดับที่ 1ระดับที่ 2ระดับที่ 3ระดับที่ 4ระดับที่ 5 5060708090 KPIsTarget ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ข้อควรระวังสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมาย 1. หากมีการกำหนดค่าเป้าหมาย ในระดับที่ 5 ง่ายเกินไป ในต้นรอบการประเมินเมื่อ ถึงปลายรอบการประเมิน จะแยกแยะผู้ปฏิบัติดีเด่น ออกจากผู้ปฏิบัติปกติได้ยาก 2. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในระดับที่ 5 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ถือเป็น ความไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และเป็นการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวังสำหรับการกำหนดค่าเป้าหมาย 1. หากมีการกำหนดค่าเป้าหมาย ในระดับที่ 5 ง่ายเกินไป ในต้นรอบการประเมินเมื่อ ถึงปลายรอบการประเมิน จะแยกแยะผู้ปฏิบัติดีเด่น ออกจากผู้ปฏิบัติปกติได้ยาก 2. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในระดับที่ 5 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ถือเป็น ความไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และเป็นการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

43 43 การกำหนดน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัด (KPIs) การกำหนดน้ำหนัก โดยอิสระ ผลรวม เท่ากับ 100 ลำดับตัวชี้วัด KPIs ระดับค่า เป้าหมาย ผล น้ำหนัก (ร้อยละ) 12345 1ตัวชี้วัดที่ 130 2ตัวชี้วัดที่ 225 3ตัวชี้วัดที่ 320 4ตัวชี้วัดที่ 415 5ตัวชี้วัดที่ 510 การกำหนดน้ำหนัก โดยการจัดเป็นระดับ ความสำคัญ ลำดับตัวชี้วัด KPIs ระดับค่า เป้าหมาย ระดับ ความสำคัญ 12345 1ตัวชี้วัดที่ 1สำคัญมาก 2ตัวชี้วัดที่ 2สำคัญมาก 3ตัวชี้วัดที่ 3สำคัญปานกลาง 4ตัวชี้วัดที่ 4สำคัญน้อย 5ตัวชี้วัดที่ 5สำคัญน้อย องค์กร หรือหน่วยงาน สามารถกำหนดได้เอง กำหนดให้ ระดับสำคัญมาก ใช้ตัวคูณ 3 ระดับสำคัญใช้ตัวคูณ 2 ระดับสำคัญน้อยใช้ตัวคูณ 1

44 44 เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤท ธิ์หลัก ตัวชี้วัด ผลการ ปฏิบัติงาน ความสำ คัญ ระดับค่าเป้าหมาย ความ สอดคล้อง กับเป้าหมาย ขององค์กร รอบการ ประเมิน (1) ต้อง ปรับปรุง (2) ต่ำกว่า ที่คาดหวัง (3) บรรลุ ตามที่ คาดหวัง (4) เกิน กว่า ที่คาด หวัง (5) ดีเด่น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxรอบที่ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxรอบที่ 2 เป้าหมายงานด้านอื่นๆ (เป้าหมายงานตามภารกิจ หรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxรอบที่ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxรอบที่ 2 ระบุรอบการประเมินที่ชัดเจน สำหรับแต่ละตัวชี้วัด

45 45 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน แต่ละข้อที่กำหนดขึ้น โดยพิจารณาถึง องค์ประกอบ 5 ประการ ของเป้าหมายผลการ ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ □ ชัดเจน (Specific) □ วัดประเมินได้ (Measurable) □ สอดคล้องต่อเป้าหมายระดับบน (Align with Higher Level Goals) □ เป็นไปได้และท้าทาย (Realistic But Challenging) □ ระบุรอบเวลาการประเมิน (Time Bound)

46 46 กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดข้อตกลงผล การปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชายังต้องกำหนดระยะเวลาใน การติดตามผลการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย อาจกำหนดให้มีการประชุมเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น รายเดือน พร้อมทั้งระบุวันที่ในการดำเนินการติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติงาน

47 47 กำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ในบางกรณีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจำเป็นต้องกำหนด วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนบุคคล และเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ หาได้ยาก มีแหล่งอ้างอิงมากกว่า 1 แหล่ง หรือมีความจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นพิเศษ ตัวอย่างการบันทึก วิธีการเก็บข้อมูล ในกรณีพิเศษ

48 48 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง สำหรับนักทรัพยากรบุคคล (Goal Cascading for HR Professionals)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google