งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๗ มิ.ย. ๕๗. ก ารตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๗ มิ.ย. ๕๗. ก ารตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๗ มิ.ย. ๕๗

2 ก ารตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพลตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชป.มวลชน อ.บ้านเขว้า จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดกลางโนนแดง ต.โนนแดง

5 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชป.มวลชน อ.หนองบัวระเหว จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความสุข อย่างยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.วังตะเฆ่ ต.วังตะเฆ่

6 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชป.อ.คอนสาร เข้าร่วมอบรมวิทยากรระดับอำเภอ เพื่อนำไปขยายผล ในการจัดอบรม ระดับ ตำบลต่อไป

7 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชุด ชป.อ.แก้งคร้อ ลงพื้ที่ ต.หนองสังข์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง สร้างความสุขอย่างยั่งยืน

8 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชุด ชป.อ.ภักดีชุมพล ลงพื้นที่ บ.ลาดไทรทอง ต.เจาทอง จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

9 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชุด ชป.อ.ภูเขียว ลงพื้นที่ บ.หนองไรไก่ บ.โคกสะอาด ตรวจค้น บ้านผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้อง กับยาเสพย์ติด และจับผู้เสพย์ ได้ ๒ คน และตรวจ ปัสสาวะ นักเรียนโรงเรียนบ้าน โคกสะอาดวิทยา ไม่พบสารเสพย์ติดใดๆ

10 รายการจำนวนคน(ราย)จำนวนเงิน(บาท)ร้อยละ ยอดเต็ม ๑๖,๐๒๐๘๑๖,๖๙๖.๗๗๖.๔๕ ผลการทำสัญญา ๑๖,๐๑๘๘๑๖,๔๑๓,๕๔๘.๙๕๙๙.๙๘ จ่ายเงินกู้สะสม ๑๖,๐๑๘๘๑๖,๔๑๓,๕๔๘.๙๕๙๙.๙๗ คงเหลือรอจ่าย ๒๒๑๘,๒๒๗.๕๐ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๒ ราย

11 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำความผิดกฎหมาย  ยาเสพติด จำนวน ๖ ราย ผู้ต้องหา ๖ คน ของกลาง ยาบ้า ๑๑ เม็ด  อาวุธปืนจำนวน ๑ รายผู้ต้องหา ๑ คน ปืนแก๊ปยาว ๑ กระบอก  การพนัน จำนวน ๔ ราย ผู้ต้องหา ๑๖ คน

12 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๑๗ มิ.ย.๕๗  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ชป.มวลชน ปฏิบัติการมี ส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน สร้างเวที การมีส่วนร่วม รับทราบปัญหาของราษฎรในระดับ หมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ และวิธีการ สร้างความสุขในสังคม รวม ๓๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.ซับใหญ่ จว.ช.ย. ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

13 ๑๗ มิ.ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๑๗ มิ.ย. ๕๗. ก ารตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google