งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BRANCH OPERATION ปฏิบัติการแบบ แยก. เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับของการ กระทำการตามเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คำสั่งการกระโดด  คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BRANCH OPERATION ปฏิบัติการแบบ แยก. เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับของการ กระทำการตามเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คำสั่งการกระโดด  คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BRANCH OPERATION ปฏิบัติการแบบ แยก

2 เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับของการ กระทำการตามเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คำสั่งการกระโดด  คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย  คำสั่งกลับสู่โปรแกรมหลัก และคำสั่ง เริ่มทำต่อ

3 คำสั่งการกระโดด (Jump Instructions) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มกระโดดสมบูรณ์ (Absolute Jump) เป็น คำสั่งขนาด 3 ไบต์ ประกอบด้วยตัวถูก ดำเนินการซึ่งจะกำหนดเลขที่อยู่ขนาด 16 บิต เมื่อกระทำคำสั่งลำดับโปรแกรมจะเปลี่ยนไป ตำแหน่งที่กำหนด  กลุ่มกระโดดสัมพันธ์ (Relative Jump) เป็น คำสั่งขนาด 2 ไบต์ ประกอบด้วยตัวถูก ดำเนินการซึ่งจะกำหนดระยะห่าง 8 บิต เพื่อ แสดงการกระโดดไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ใน รูป 2’Complement

4 กลุ่มกระโดดสมบูรณ์ (Absolute Jump) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  กลุ่มกระโดดสมบูรณ์ แบบไม่มีเงื่อนไข  กลุ่มกระโดดสมบูรณ์ แบบมีเงื่อนไข ใช้ร่วมกับสถานะแฟลก 4 ตัว ได้แก่ S, Z, Cy, P/V ดังนี้ OpcodeOperandByteDescription JP16-bit3 กระโดดแบบไม่มีเงือนไข ไป ยังตำแหน่ง หน่วยความจำที่กำหนด JPC,16-bit3 กระโดดเมื่อมีตัวทด JPZ,16-bit3 กระโดดเมื่อแฟลก Z เป็นศูนย์ JPNC,16-bit3 กระโดดเมื่อไม่มีตัวทด JPNZ,16-bit3 กระโดดเมื่อแฟลก Z ไม่เป็น ศูนย์

5 ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนคำสั่งเพื่อโหลดไบต์ฐานสิบหก 2 ไบต์ ได้แก่ Byte1 และ Byte2 ลงใรรีจีสเตอร์ B และ C ตามลำดับแล้ว บวกไบต์เหล่านั้น ถ้าผลรวมมากกว่า 8 บิต ให้แสดงผล 00H เป็นเงื่อนไขค่าเกินที่เอาต์พอร์ต PORT1 และเคลียร์ ตำแหน่งหน่วยความจำ OUTBUF ถ้าผลรมน้อยกว่า 8 บิต ให้เก็บผลรวมไว้ที่ตำแหน่งหน่วยความจำ OUTBUF กำหนด Byte1 = 9AH Byte2 = A7H PORT1 = 01H OUTBUF = 2050H

6 LabelOpcode,OperandComment LD B,9AH LD C,A7H LD A,C ADD A,B JP NC,STORE LD A,00H OUT (PORT1),A STORE:LD (OUTBUF),A

7 กลุ่มกระโดดสัมพันธ์ (Relative Jump) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  กลุ่มกระโดดสัมพันธ์ แบบไม่มีเงื่อนไข  กลุ่มกระโดดสัมพันธ์ แบบมีเงื่อนไข เราสามารถกำหนดเลขที่อยู่ใหม่ซึ่งเป็นลำดับของโปรแกรมโดยค่า ออฟเซ็ต ( ระยะห่าง ) ขนาด 8 บิต ที่สัมพันธ์กับคำสั่งการกระโดด ระยะห่างเป็นบวก หมายถึง การกระโดดไปข้างหน้า ระยะห่างเป็นลบ หมายถึง การกระโดดถอยหลัง d = ระยะห่าง = displacement

8 รายการคำสั่งกระโดดแบบสัมพันธ์ (Relative Jump) MnemonicsByteDescription JR d2 กระโดดแบบสัมพันธ์แบบ ไม่มีเงื่อนไข JR Z,d2 กระโดดสัมพันธ์ เมื่อ Z=1 JR NZ,d2 กระโดดสัมพันธ์ เมื่อ Z=0 JR C,d2 กระโดดสัมพันธ์ เมื่อ Cy=1 JR NC,d2 กระโดดสัมพันธ์ เมื่อ Cy=0


ดาวน์โหลด ppt BRANCH OPERATION ปฏิบัติการแบบ แยก. เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับของการ กระทำการตามเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คำสั่งการกระโดด  คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google