งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ 3000 - 0101. การเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ 3000 - 0101. การเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ 3000 - 0101

2 การเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป หลักสำคัญ คือ ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วม บริษัทฯ ต้อง ทำงานเป็นทีม ผลลัพธ์ก็จะสำเร็จ เกิดผลดีแก่ ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้บริโภคอย่าง ครบถ้วน แต่ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นอาจจะก่อให้เกิด มลภาวะเป็นพิษ กระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศน์ และ ทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้น ผู้ประกอบการและรัฐบาลต้อง ร่วมมือกันในการลดมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ให้ลดลงหรือ หมดไป

3 ผลของการเพิ่มผลผลิต ผู้บริหาร หัวหน้าพนักงาน พนักงาน กระบวนการของการเพิ่มผลผลิต การวัดผล การประเมินผล การวางแผน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาดุลสภาวะแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

4 ผลของการเพิ่มผลผลิต ผู้บริหาร จัดอบรมสัมมนาโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมมาก ที่สุด เพิ่มทุนพัฒนาเครื่องมือ เพิ่มอัตราหมุนเวียน ของทุน เพิ่มยอดขายต่อหน่วยคนงานหรือเครื่องจักร ขายสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับราคา ท้องตลาด ใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด จัดซื้อวัตถุดิบด้วย ต้นทุนต่ำ

5 ผลของการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าพนักงาน เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม รักษาความสะอาด ของเครื่องจักร เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระบบของ บริษัท ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม นโยบาย อบรม จูงใจ ให้คำแนะนำและปลูกฝังระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน

6 ผลของการเพิ่มผลผลิต พนักงาน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามฝ่ายบริหาร มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและพนักงานด้วยกัน เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ทำงานเป็นทีม มีสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อเพิ่มผลผลิต รักษาความสะอาดภายในสถานที่ทำงาน ใช้เวลาให้คุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ผลผลิต เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานแก่บริษัท

7 กระบวนการของการเพิ่มผลผลิต การวัดผล (Measurement) การวัดผล (Measurement) การประเมินผลงาน (Evaluation) การประเมินผลงาน (Evaluation) การวางแผน (planning) การวางแผน (planning) การปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity - improvement) การปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity - improvement)

8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่ม ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาเสียงรบกวน ปัญหาของเสียที่เป็นของแข็งและสาร โลหะ

9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่ม ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย ผลกระทบจากปัญหาอากาศเป็นพิษ ผลกระทบจากปัญหาเสียงรบกวน ผลกระทบจากปัญหาของเสียที่เป็นของแข็ง และสารโลหะ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่ม ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม รักษาดุลสภาวะแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้อง ทำควบคู่ไปกับการพัฒนา เพราะผลกระทบ เกิดกับบุคคลและทรัพย์สินเป็นส่วนรวม ส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับชุมชน ประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ

11 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่ม ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาล เร่งจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สร้างโรงกำจัดน้ำเสียกลางในนิคมฯ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมฯ จัดหาเงินทุนช่วยเหลือ จัดระบบผังเมือง แก้ปัญหาโรงงานที่ตั้งอยู่แล้ว ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม

12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่ม ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือด้วยดี ผู้ตั้งโรงงานใหม่ต้องร่วมลงทุนเกี่ยวกับ การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม --------------------------------------

13 คณะผู้จัดทำ อ.ชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ นำเสนอ นายสมศักดิ์ชมสนุก4631050171 นายสุเทพตาระกา4631050173 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.3 DVT คณะวิชาไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ 3000 - 0101. การเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายจะต้อง ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน ทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google