งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีผลเสียหายแก่ทางราชการ/ตัวบุคคล/ องค์คณะบุคคล

2 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ
ไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการประเมิน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบข้อมูลการลา พฤติกรรม การทำงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา

3 ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประเมินตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด แต่ละครั้ง(ครึ่งปีงบประมาณ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนัก กว่าภาคทัณฑ์ ไม่ถูกศาลพิพากษาคดีอาญาลงโทษความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน

4 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
บรรจุฯไม่น้อยกว่าสี่เดือน + ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ไม่ลาเกิน 6 ครั้ง / ไม่สายเกิน 8 ครั้ง ปฏิบัติราชการ 6 เดือน ลากิจ ลาป่วย (นับเฉพาะ วันทำการ) ไม่เกิน 23 วัน ถ้าจะเลื่อน 1 ขั้น + ผลงานดีเด่น/มีประสิทธิภาพประสิทธิผล/ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ตรากตรำเสี่ยงอันตราย เหน็ดเหนื่อย/ ภาระหนักเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ

5 ปฏิบัติงานทางการศึกษาสำเร็จเป็นผลดีแก่ ประเทศชาติ
กรณีลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ใช้เวลาราชการ เต็มเวลา พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

6 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ฯ
หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ

7 มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมี ความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นบันทึก คำชมเชย รางวัล

8 เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง

9 คณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส
และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและความ ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 74 ฯลฯ

10 หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ก
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ก.ค.ศ. มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ ผลงานที่กำหนดในการ มอบหมายงาน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงผล การบริหารงาน หรือมาตรฐานภาระงานที่ได้กำหนด ไว้โดยผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 27(4)

11 ประเมินแต่ละครั้ง ให้จัดลำดับผลการประเมิน
ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ ดีเด่น และยอมรับได้ ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

12 นำระบบเปิดมาใช้ มีการประกาศรายชื่อผล การประเมินดีเด่น
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส

13 ฝากไว้ให้คิด สิ่งที่ทนที่สุด คือ “หน้า” สิ่งที่กล้าที่สุด คือ “ใจ”
สิ่งที่ไวที่สุด คือ “ปาก” สิ่งที่มากที่สุด คือ “อารมณ์” สิ่งที่คมที่สุด คือ “คำพูด”


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google