งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น มีผลเสียหายแก่ทาง ราชการ / ตัวบุคคล / องค์คณะบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น มีผลเสียหายแก่ทาง ราชการ / ตัวบุคคล / องค์คณะบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น มีผลเสียหายแก่ทาง ราชการ / ตัวบุคคล / องค์คณะบุคคล

2 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ ไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการ ประเมิน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบข้อมูลการลา พฤติกรรม การทำงาน ความประพฤติในการ รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รายงานผล เสนอความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชา

3 ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นหลักตามแนวทางการจัด การศึกษาที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ ประเมินตามแบบประเมินที่ ก. ค. ศ. กำหนด แต่ละครั้ง ( ครึ่งปีงบประมาณ ) ไม่ ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า ภาคทัณฑ์ ไม่ถูกศาลพิพากษาคดีอาญา ลงโทษความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน

4 ไม่ขาดราชการโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร บรรจุฯไม่น้อยกว่าสี่เดือน + ลาศึกษา ต่อ ฝึกอบรม วิจัย ไม่ลาเกิน 6 ครั้ง / ไม่สายเกิน 8 ครั้ง ปฏิบัติราชการ 6 เดือน ลากิจ ลาป่วย ( นับเฉพาะ วันทำการ ) ไม่เกิน 23 วัน ถ้าจะเลื่อน 1 ขั้น + ผลงานดีเด่น / มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล / ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ / ตรากตรำเสี่ยงอันตราย เหน็ดเหนื่อย / ภาระหนักเกินกว่าหน้าที่ ความรับผิดชอบ

5 ปฏิบัติงานทางการศึกษา สำเร็จเป็นผลดีแก่ ประเทศชาติ กรณีลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ใช้เวลาราชการเต็ม เวลา พิจารณาตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด

6 พรบ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ฯ หมวด 5 การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ

7 มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา โดยยึดหลักการ ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัล

8 เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการ เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่อง อื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้ง

9 คณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลัก คุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานเป็นหลักและความ ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 74 ฯลฯ

10 หลักเกณฑ์และวิธีการการ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ก. ค. ศ. มีการกำหนดข้อตกลง เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ ผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ ผลงานที่ กำหนดในการมอบหมายงาน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจาก ข้อตกลงผลการบริหารงาน หรือมาตรฐานภาระงานที่ได้ กำหนดไว้โดยผู้บริหาร สถานศึกษา ตามมาตรา 27(4)

11 ประเมินแต่ละครั้ง ให้ จัดลำดับผลการประเมิน ดีเด่น ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ ดีเด่น และยอมรับได้ ประกอบการ พิจารณาครั้งที่ 2

12 นำระบบเปิดมาใช้ มีการ ประกาศรายชื่อผลการ ประเมินดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดย ทั่วกัน ยึดหลักคุณธรรม มีความ เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส

13 ฝากไว้ให้คิด สิ่งที่ทนที่สุด คือ “ หน้า ” สิ่งที่กล้าที่สุด คือ “ ใจ ” สิ่งที่ไวที่สุด คือ “ ปาก ” สิ่งที่มากที่สุด คือ “ อารมณ์ ” สิ่งที่คมที่สุด คือ “ คำพูด ”


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น มีผลเสียหายแก่ทาง ราชการ / ตัวบุคคล / องค์คณะบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google