งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน

2

3

4

5

6

7 กรม สูงกว่า เป้าหม าย ต่ำกว่า เป้าหมาย ไม่ได้ ดำเนินการ ตาม เป้าหมาย

8 ๑๓ กิจกรรม ๑.อบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.รณรงค์ส่งเสริมสิทธิสตรี ๓.อบรมเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู้ ตลาดแรงงาน ๔.รณรงค์เผยแพร่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา แรงงานเด็ก ๕.ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถาน ประกอบกิจการ ๖.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครอง แรงงานในระบบ ๗.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ แรงงานหญิงและเด็ก

9 ๑๓ กิจกรรม ( ต่อ )

10

11 กรม สูงกว่า เป้าหม าย ต่ำกว่า เป้าหมาย ไม่ได้ ดำเนินการ ตาม เป้าหมาย

12 ๕ กิจกรรม ๑.อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่แรงงาน นอกระบบ ( ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และงานเกษตรกรรม ) ๒.สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครอง แรงงานนอกระบบ ๓.รถบริการเคลื่อนที่เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ให้แก่แรงงานนอกระบบ ๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ๕.ตรวจแรงงานนอกระบบ

13

14

15 ๑. การส่งเสริมการจัดตั้งและ ดำเนินงาน คกก. ทวิภาคี ๒. การสร้างและพัฒนาระบบ เครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์ ๓. การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง ๔. การตรวจเยี่ยมองค์การแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และ ติดตามความเคลื่อนไหว ๕. การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ๑. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แรงงานและข้อขัดแย้ง ๒. การจดทะเบียนองค์การ แรงงาน การสรรหาผู้แทนฝ่าย นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบใน ศาลแรงงาน

16 แผนภูมิเปรียบเทียบแผนงาน / ผลงานรายเดือนของ สสค. กิจกรรมนำส่งผลผลิต : การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ( แห่ง ) ปัญหา ๑. การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงาน / เป้าหมายรายเดือน ๒. การบันทึกข้อมูลไม่ตรงตามกำหนดเวลา มี การแก้ไขย้อนหลัง ผลงานได้ตามเป้าหมาย ในไตรมาส ๔

17

18 รายชื่อหน่วยงานที่มีผลงานการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ( ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ) ภาคกลาง ๗ จังหวัด ภาคเหนือ ๕ จังหวัด ภาคอิสาน ๓ จังหวัด ภาคใต้ ๓ จังหวัด  พื้นที่ ๖ ๗๙. ๖๓ %  พื้นที่ ๘ ๗๖. ๓๙ %  เพชรบุรี ๕๐ %  สมุทรสงคราม ๗๓ %  สระบุรี ๔๕. ๕ %  สิงห์บุรี ๗๔. ๔๔ %  อ่างทอง ๗๘. ๓๘ %  ตาก ๕๗. ๓๓ %  นครสวรรค์ ๖๕. ๗๑ %  พิษณุโลก ๗๒. ๓๑ %  พะเยา ๖๑. ๖๗ %  อุทัยธานี ๗๓. ๓๓ %  ชัยภูมิ ๖๘. ๐๐ %  นครราชสีมา ๖๓. ๒๔ %  บุรีรัมย์ ๗๗. ๕๐ %  พัทลุง ๕๗. ๐๐ %  ปัตตานี ๗๖. ๑๕ %  ยะลา ๕๒. ๐๐ %

19 ปัจจุ บัน

20

21


ดาวน์โหลด ppt นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google