งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานตามภารกิจ 4 ด้าน หลักสูตรธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยสำนักบริหาร การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานตามภารกิจ 4 ด้าน หลักสูตรธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยสำนักบริหาร การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานตามภารกิจ 4 ด้าน หลักสูตรธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยสำนักบริหาร การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว

2 หัวข้อ  โครงสร้าง / หน้าที่รับผิดชอบ  พรบ. ต่างด้าว  ผลงาน 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3 โครงสร้าง / หน้าที่ รับผิดชอบ 3 แบ่งเป็น 2 ส่วน 1 กลุ่ม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. ส่วนทะเบียนและบริการแนะนำ 2. ส่วนเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว 3. กลุ่มวิชาการ

4 หน้าที่รับผิดชอบ โดยรวม 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. อนุญาตและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว 2. ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าวและผลดีผลเสียจากการอนุญาต 3. งานเลขานุการของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว

5 คนต่าง ด้าว 1) บุคคลธรรมดา ไม่มีสัญชาติไทย 2) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย และเข้าเกณฑ์เป็น “ คนต่างด้าว ” ตามกฎหมาย 4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีบุคคลตาม 1) 2) หรือ 3) ถือหุ้นหรือลงทุนตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป

6 ธุรกิจตามบัญชีท้าย พ. ร. บ ต่างด้าว  บัญชี หนึ่ง  บัญชี สอง  บัญชี สาม 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7 7 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผลพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8  ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ  มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ หัตถกรรมพื้นบ้าน  มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 8 ธุรกิจที่เกี่ยวกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของครม

9 9 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน ได้รับอนุญาตจากอธิบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10 การขอ ใบอนุญาต มาตรา 17 ธุรกิจภายใต้บัญชี ท้าย พ. ร. บ. ฯ อธิบดีอนุญาต โดยความ เห็นชอบของ คณะกรรมการฯ 10

11 การขอหนังสือ รับรอง มาตรา 11 - สนธิสัญญาไทย - อเมริกัน - FTA ไทย - ออสเตรเลีย - หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น อธิบดี ออก หนังสือ รับรอง 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

12 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (1),(2),(3 )

13 คนต่างด้าว บัญชี 1 ห้ามประกอบธุรกิจ บัญชี 2 บัญชี 3 ต้องได้รับอนุญาต จากรมต โดยการอนุมัติของครม ประกอบธุรกิจได้ ธุรกิจไม่อยู่ ภายใต้พ. ร. บ ธุรกิจภายใต้พ. ร. บ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการต่างด้าว 13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

14 หัวข้ อ  โครงสร้าง / หน้าที่รับผิดชอบ  พรบ. ต่างด้าว  ผลงาน 14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15 แนวทางในการพิจารณาอนุญาต ตาม พรบ. ต่างด้าว 1. สำนักงานผู้แทน 2. สำนักงานภูมิภาค 3. การให้บริการหรือประกอบธุรกิจอื่น กับ ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 4. การให้บริการ กับ บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม 5. การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา 6. การบริการให้เช่า 7. การบริการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 8. การบริการให้เช่าซื้อ 9. การบริการแฟ็กเตอริง 10. การบริการรับจ้างผลิต 11. การให้บริการหรือประกอบธุรกิจอื่นโดยเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน 12. การค้าส่ง

16 การอนุญาตและการออกหนังสือ รับรอง ธุรกิจบัญชีท้ายอนุญาต หนังสือรับรอง รวม เลิก / ถอน คงอยู่ ส่งเสริม การลงทุน สนธิสัญญา บัญชีสอง ม. ค. - ต. ค. 53 -3---- ม. ค. - ธ. ค. 52 -4-4-4 มี. ค. 43 - ต. ค. 53 -30737136 บัญชีสาม ม. ค. – ต. ค. 53 21619079485 80 (2) 405 ม. ค. - ธ. ค. 5221316991473 156 (2) 317 มี. ค. 43 – ต. ค. 53 2,5851,2061,0044,7958643,931 รวม ( บัญชีสอง + สาม ) มี. ค. 43 - ต. ค. 53 2,5851,2361, 011 4,8328653,967 เลิก / ถอนมี. ค. 43 – ต. ค. 53 7414282865 คงอยู่มี. ค. 43 – ต. ค. 53 1,8441,1949293,967

17 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอนุญาต แยกตามประเทศที่เข้ามาลงทุน วันที่ 3 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553

18 For More Information www.dbd.go.th บริการกรม การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 18 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานตามภารกิจ 4 ด้าน หลักสูตรธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยสำนักบริหาร การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google