งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ2552255325542555 ในฝัน 1 920 ในฝัน 2 865 ในฝัน 3 -715 รวม 1,7802,500 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ2552255325542555 ในฝัน 1 920 ในฝัน 2 865 ในฝัน 3 -715 รวม 1,7802,500 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปีงบประมาณ2552255325542555 ในฝัน 1 920 ในฝัน 2 865 ในฝัน 3 -715 รวม 1,7802,500 เป้าหมาย

3 - ระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ - ระดับประถมศึกษา/ ขยายโอกาส 5 กลุ่มสาระ วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จ การทดลองปฏิบัติ จริง

4 2. ร.ร.ที่เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัดและอำเภอมีกิจกรรมพัฒนาครู เครือข่ายอย่างเป็นระบบ

5 3. ร.ร. มีห้องสมุดชั้นนำระดับอำเภอที่เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ห้องสมุดสวน

6

7 งบประมาณ กิจกรรม เป้าหมาย 2553 (ล้าน) 2554 (ล้าน) 2555 (ล้าน) 1.ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการและ แหล่งเรียนรู้ 2,500 ร.ร. 709.9200805.26001,018.9200 2. พัฒนาคุณภาพวิชาการในโรงเรียนโดย พัฒนา/ผลิตสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯต่างๆ พัฒนาระบบ Coaching ในการพัฒนา การเรียนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ในชุมชน 921 ร.ร. 184.2000-- 3.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนบริการ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร จัดการของโรงเรียนโดยจัดรถบรรทุก 4 ล้อ 4ประตูสำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่าย ประจำจังหวัดอำเภอและโรงเรียนที่ ทุรกันดารห่างไกล 240 คัน 172.8600 - 4. ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนชั้นนำระดับอำเภอ 524 แห่ง 157.2000- รวม 1,066.98001,135.32001,018.9200 รวม 3 ปีงบประมาณ 3221.2200 ล้าน

8

9

10 สิ่งแวดล้อมดี

11 ผู้บริหารมืออาชีพ

12

13  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บุคคลเรียนรู้ ตลอดชีวิต  สามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง  รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ได้ด้วยตนเอง  มีความเป็นไทย และ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน บุคคลเรียนรู้ ตลอดชีวิต  สามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง  รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ได้ด้วยตนเอง  มีความเป็นไทย และ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

14

15 กระบุรี วิทยา

16

17 สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน / สังคม / ผู้อุปถัมภ์ ร. ร. คณะกรรมการฯ/ชุมชน เข้มแข็ง

18


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ2552255325542555 ในฝัน 1 920 ในฝัน 2 865 ในฝัน 3 -715 รวม 1,7802,500 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google