งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cohesion - Conjunction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cohesion - Conjunction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cohesion - Conjunction

2 Present Teacher Teeranuch Wareerak

3 Conjunction coordinating correlative adverbs subordinating
Conjunctions are words used as joiners joining words, phrases, clauses.

4 Coordinating Conjunctions
คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือ ข้อความ เข้าด้วยกันและทำให้ข้อความนั้นเป็นประโยคความรวม(Compound Sentence) แบ่งออกเป็น 4ชนิด ตามลักษณะของคำและการใช้ And – Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย and But – Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย But Or – Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย or So – Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย so

5 1. And - Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย and นำมาเชื่อมเนื้อความที่“ความหมายคล้อยตามกัน หรือเชื่อมโยงกัน” (Cumulative, Additive or Copulative) ได้แก่คำดังต่อไปนี้ And, as well as, nor Example: We are going to the cinema and spending an evening at the opera. *Here the coordinating conjunction "and" links two independent clauses creates a compound sentence. 2. Daniel's uncle claimed that he spent most of his youth dancing on rooftops and swallowing goldfish. *Here the coordinating conjunction "and" links two participle phrases ("dancing on rooftops" and "swallowing goldfish") which act as adverbs describing the verb "spends."

6 2. But - Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย But นำมาเชื่อมเนื้อความที่“ความหมายขัดแย้งกัน หรือตรงข้ามกัน” (Adversative) ได้แก่คำดังต่อไปนี้ But, while, yet, whereas Examples: 1. He waited many hours for her to come to party, but eventually she didn’t come. 2. This hat costs 20 baht, while (or whereas) that one costs 15. 3. I don’t care for the beach, but I enjoy a good vacation in the mountains. *A coordinating conjunction joining two independent clauses creates a compound sentence and requires a comma before the coordinating conjunction 4. I can go to see you any days, but Sunday. ( but act as except )

7 3. Or - Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย or นำมาเชื่อมเนื้อความที่มีไว้สำหรับเลือก (Alternative or Disjunction) ได้แก่คำดังต่อไปนี้ Or, or else, otherwise Example: 1. Where will we camp in the mountains, on the beach, or at the lakeside? *A coordinating conjunction joining three prepositional phrases and requires commas between the elements. 2. They must leave at once, or else they will miss the train. 3. You had better come yourself, otherwise you will send your friend.

8 4. So - Type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย so นำมาเชื่อมเนื้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันและกัน (illative or Result) ได้แก่คำดังต่อไปนี้ So, for Examples: 1. This movie is particularly interesting to feminist film theorists, for the screenplay was written by Mae West. *here the co-ordinating conjunction "for" is used to link two independent clauses. 2. Tom ate all the peanuts, so Phil ate the cookies. *A coordinating conjunction “so” joining two independent clauses creates a compound sentence and requires a comma before the coordinating conjunction

9 Correlative Conjunctions
คือ คำเชื่อมที่มักปรากฏเป็นคู่ ใช้เชื่อมคำ วลี หรือข้อความ ที่ทำหน้าที่เสมือนคำนามเข้าด้วยกัน ได้แก่คำดังต่อไปนี้ both...and, either...or, neither...nor, not only...but also, so...as, whether...or, and….too, no less….than Examples: 1.Both my grandfather and my father worked in the steel plant. *In this sentence, the correlative conjunction "both...and" is used to link the two noun phrases that act as the compound subject of the sentence: "my grandfather" and "my father".

10 2. Bring either a Jello salad or a potato scallop.
*Here the correlative conjunction "either...or" links two noun phrases: "a Jello salad" and "a potato scallop.“ 3. Corinne is trying to decide whether to go to medical school or to go to law school. *Similarly, the correlative conjunction "whether ... or" links the two infinitive phrases "to go to medical school" and "to go to law school.“ 4. The explosion destroyed not only the school but also the neighbouring pub. *In this example the correlative conjunction "not only ... but also" links the two noun phrases ("the school" and "neighbouring pub") which act as direct objects.

11 Conjunction Adverbs คือ คำที่ใช้เชื่อมเพื่อบอกข้อความเพิ่มเติม หรือกล่าวเสริม จากข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว หรือเชื่อมเพื่อรวมข้อความเข้าด้วยกัน ได้แก่คำดังต่อไปนี้ also incidentally nonetheless as a result indeed on the contrary besides in fact on the other hand consequently in other words otherwise finally instead Still* for example likewise then furthermore meanwhile therefore hence moreover thus However* Nevertheless* next

12 Examples: 1.The tire was flat; therefore, we called a service station. 2. It was a hot day; nevertheless, the roofers worked on the project all the day. 3. I told him not to send those books by airmail; however, I now think that he had better do so. 4. Sunlight is good for health; on the other hand, too much sunlight causes illness. 5. Jack is a very lazy student, moreover, he always comes late to class. *Punctuation: Place a semicolon before the conjunctive adverb and a comma after the conjunctive adverb.

13 *Conjunctive adverbs ต่อไปนี้คือ still, however, nevertheless จะนำไปวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ แต่ประโยคทั้งสองที่วางไว้หน้าคำเหล่านี้ ต้องแยกประโยคด้วย semicolon (;) จบประโยคหลังใส่ comma (,) Example: 6. He never worked hard; he gained all prizes, however. 7. I was annoyed; I kept quite, still. 8. It was a hot day; the roofers worked on the project all the day, nevertheless.

14 Subordinating Conjunctions
คือ คำที่ใช้เชื่อมวลีกับประโยคเข้าด้วยกันและเมื่อเชื่อมลงไปแล้วทำให้เกิดเป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) มีดังต่อไปนี้. Where Lest in that When No matter how In order (that) Why Now that How Whenever Once If Whether Provided (that) In case (that) While Since Even though Until (till) So that Before unless Supposing (that) Because By the time Than Although (though) Even if As soon as as Hardly* That After

15 *Inversion – verb and subject are inverted after these words.
For example:- We had hardly taken our coats off (when) it was time to go. Hardly had we taken our coats off (when) it was time to go. She is not only intelligent; she is also beautiful. Not only is she intelligent, but also beautiful. Source: Hugh Cory, Advanced Writing with English in Use (Oxford: OUP, 1999)

16 1. เชื่อมความเพื่อบอกเวลา (time)
- Wait for me till I come. - I returned home after he had gone. 2. เชื่อมความแสดงเหตุผล (reason) - He will succeed, because he has worked hard. - As he was not there, I spoke to his brother. 3. เชื่อมความแสดงความมุ่งหมาย (purpose) S + V + conjunctions + S + Modal verb (can, could) + V.inf - We eat so (that) we may live. - He held her hand lest she should fall. 4. เชื่อมความแสดงผลตามหลัง (result) - Susan is so fat that she cannot walk fast. - He is so tried that he could scarcely stand.

17 5. เชื่อมความเพื่อแสดงการคาดคะเน เงื่อนไข หรือสมมติ (condition)
- I will do this if I am allowed. - he will not do that unless you allow him. 6. เชื่อมความยอมรับหรือแตกต่างกัน (concession) - Shayne is an honest man, though he is poor. - He will never succeed, although much he may try. 7. เชื่อมความแสดงการเปรียบเทียบ (comparison) - He likes you as much as I (like you). - He is more intelligent than I (am). 8. เชื่อมแสดงขนาดและอาการ (manner) - Do I Rome as the Romans do. - This is not true, so far as I can find out.

18 9. เชื่อมความซ้อนใจความที่อยู่ข้างหน้า (apposition)
- It is true that he becomes rich. - He made a promise that he would return soon. Common Mistakes ► Note that a subordinating conjunction introduces a subordinate clause, which must be followed by a main clause. The following is therefore not a complete sentence: Although there are many reasons why young people start to smoke. A correct way of formulating this sentence would be:- However, there are many reasons why young people start to smoke. Similarly, the following sentence is grammatically incorrect:- Whereas some argue that children should be forced to do more exercise. Again, this needs to be phrased differently, for example:- However / On the other hand / By contrast, some argue that children should be forced to do more exercise. ► Make a note of the two different conjunctions despite and in spite of – despite of does not exist!

19 References

20


ดาวน์โหลด ppt Cohesion - Conjunction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google