งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวัง ดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวัง ดุสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวัง ดุสิต งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวัง ดุสิต

2 รัฐบาลโดยคณะกรรมการ อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ แห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการ เฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ กำหนดจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณลานพระราชวัง ดุสิต ( ลานพระบรมรูปทรงม้า ) ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่องานว่า ““ แผ่นดินของ เรา ”” หลักการและเหตุผล

3 ““ แผ่นดินของเรา ”” แนวคิดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๓๔ เพลงแผ่นดินของเรา ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอ ดุลยเดช คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ปี : พ. ศ. ๒๕๐๒ สาระสำคัญหลัก และแนวคิด

4 ความหลากหลายของเชื้อชาติและ วัฒนธรรม ความงดงาม ร่ำรวยของ ทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงาม ร่ำรวยของศิลปวัฒนธรรม ความสงบสุข มีอิสรภาพและสันติภาพ ความสมานฉัน ปรองดองของคนใน ชาติ เทิดทูนสถาบัน สาระสำคัญหลัก และแนวคิด

5 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓แผ่นดินของเรา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ทูลละอองฉลองพระ ชนม์ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓รวมกมลถวายพระพร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓มิ่งขวัญทวยนาคร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ถวายบังคมบรมราชา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓พระบารมีเกริกเกรียง ไกร วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓รวมน้ำใจกตัญญุตา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระก่อพระเกื้อหล้า วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓พระชนมพรรษา สถาพร รูปแบบและแนวคิดใน แต่ละวัน


ดาวน์โหลด ppt งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวัง ดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google