งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า และการดำเนินงานปี 2554 นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า และการดำเนินงานปี 2554 นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า และการดำเนินงานปี 2554 นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิ บาลธุรกิจ ” Creative Service & Corporate Governance

2 2 พันธกิจ ก้าวล้ำบริการ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและ ส่งเสริมพัฒนาให้เข้มแข็งแข่งขันได้ จดทะเบียนธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สร้าง ธรรมาภิบาล ธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ บริการข้อมูล ธุรกิจ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน พัฒนาระบบ จดทะเบียน ธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี ยกระดับ คุณภาพธุรกิจ สู่เกณฑ์ มาตรฐาน กำกับดูแล และ บังคับใช้ กฎหมาย ให้เกิดความ เป็นธรรมทาง ธุรกิจ สร้าง คลังข้อมูล ธุรกิจ ที่สมบูรณ์ ธุรกิจไทยเข้มแข็ง แข่งขันได้ สร้างองค์กร แห่งการ เรียนรู้ วิสัยทัศน์ ยุทธศาส ตร์ เป้าประส งค์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2554 - 2556

3 3 พันธสัญญา คืออะไร ? คำรับรองการปฏิบัติราชการที่อธิบดีลงนามกับรัฐมนตรี ช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ( นายอลงกรณ์ พลบุตร ) เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2554 ของกรมฯ (1) พัฒนาบริการสร้างสรรค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทย (3) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและพัฒนากฎหมาย โดยมีรองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554

4 4 เป้าหมายสำคัญ ก้าวล้ำบริการ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยสู่สากล มุ่งสู่การเป็น e-Department ยกระดับการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554

5 5 Back office Front office ด้านที่ 1 พัฒนาบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) e-Starting Business การบริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว ระยะที่ 2 รองอธิบดี ( นายอิทธิพล ช้างหลำ ) ผอ. ชัยณรงค์ โชไชย e-Certificate บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ รองอธิบดี ( นางกุลณี อิศดิศัย ) ผอ. รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผอ. สุวรรณี พิพัฒน์พิบูล ผล ขยายสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ รองอธิบดี ( นายอิทธิพล ช้างหลำ ) ผอ. ดิเรก บุญแท้ พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554

6 6 Back office Front office ด้านที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทย จัดตั้ง Business Club ศูนย์เครือข่ายธุรกิจระดับพื้นที่ รองอธิบดี ( นางสาวพิกุล ทักษิณวรา จาร ) ผอ. พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ. ดิเรก บุญแท้ แผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ รองอธิบดี ( นางสาวพิกุล ทักษิณวรา จาร ) ผอ. สมชาติ สร้อยทอง พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554

7 7 ด้านที่ 3 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและพัฒนากฎหมาย ยกระดับการกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ธุรกิจ รองอธิบดี ( นายอิทธิพล ช้างหลำ ) ผอ. ไชยา สุปรียาวรรณชัย ผอ. สำรวย แดงด้วง พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน รองอธิบดี ( นางสาวพิกุล ทักษิณวรา จาร ) ผอ. สมชาติ สร้อยทอง ผอ. ทวีป ชินประยูร พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจ รองอธิบดี ( นายอิทธิพล ช้างหลำ ) ผอ. สำรวย แดงด้วง พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554

8 8 “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาล ธุรกิจ ” Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น ภาพรวม กระบวนงาน การให้บริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารและถ่าย เอกสารผ่านระบบ e-Service

9 9 “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาล ธุรกิจ ” Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น กระบวนงานที่มีความ เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้น ธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร (e-Starting Business) เริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว 3 เลขหมาย

10 10 “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาล ธุรกิจ ” Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ การให้บริการข้อมูลธุรกิจระหว่างหน่วยงาน ราชการด้วยเทคโนโลยี ระบบ VPN และ Web Service

11 11 “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาล ธุรกิจ ” Creative Service & Corporate Governance รางวัลชมเชย รายกระบวนงาน การพัฒนากระบวนงานการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท


ดาวน์โหลด ppt 1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า และการดำเนินงานปี 2554 นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ “ ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google