งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการดำเนินงานปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการดำเนินงานปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการดำเนินงานปี 2554
นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาล ธุรกิจ” Creative Service & Corporate Governance

2 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2554 - 2556
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี พันธกิจ ก้าวล้ำบริการ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและส่งเสริมพัฒนาให้เข้มแข็งแข่งขันได้ จดทะเบียนธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สร้าง ธรรมาภิบาลธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ บริการข้อมูลธุรกิจ รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน พัฒนาระบบ จดทะเบียนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี ยกระดับ คุณภาพธุรกิจ สู่เกณฑ์มาตรฐาน กำกับดูแลและ บังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความเป็นธรรมทางธุรกิจ คลังข้อมูลธุรกิจ ที่สมบูรณ์ ธุรกิจไทยเข้มแข็ง แข่งขันได้ สร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

3 พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554
พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554 พันธสัญญา คืออะไร? คำรับรองการปฏิบัติราชการที่อธิบดีลงนามกับรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2554 ของกรมฯ (1) พัฒนาบริการสร้างสรรค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทย (3) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและพัฒนากฎหมาย โดยมีรองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ

4 พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554
พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554 เป้าหมายสำคัญ ก้าวล้ำบริการ สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยสู่สากล มุ่งสู่การเป็น e-Department ยกระดับการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business)

5 พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554
พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554 ด้านที่ 1 พัฒนาบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) e-Starting Business การบริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว ระยะที่ 2 รองอธิบดี (นายอิทธิพล ช้างหลำ) ผอ.ชัยณรงค์ โชไชย e-Certificate บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (นางกุลณี อิศดิศัย) ผอ.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผอ.สุวรรณี พิพัฒน์พิบูลผล ขยายสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ (นายอิทธิพล ช้างหลำ) ผอ.ดิเรก บุญแท้ Back office Front office

6 พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554
พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554 ด้านที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทย จัดตั้ง Business Club ศูนย์เครือข่ายธุรกิจระดับพื้นที่ รองอธิบดี (นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร) ผอ.พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ. ดิเรก บุญแท้ แผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ ผอ.สมชาติ สร้อยทอง Back office Front office

7 พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554
พันธสัญญาการปฏิบัติงาน ปี 2554 ด้านที่ 3 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและพัฒนากฎหมาย ยกระดับการกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ รองอธิบดี (นายอิทธิพล ช้างหลำ) ผอ.ไชยา สุปรียาวรรณชัย ผอ.สำรวย แดงด้วง พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน (นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร) ผอ.สมชาติ สร้อยทอง ผอ.ทวีป ชินประยูร พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจ

8 “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาลธุรกิจ”
Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น ภาพรวมกระบวนงาน การให้บริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารผ่านระบบ e-Service

9 “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาลธุรกิจ”
Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร (e-Starting Business) เริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว 3 เลขหมาย

10 “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาลธุรกิจ”
Creative Service & Corporate Governance รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ การให้บริการข้อมูลธุรกิจระหว่างหน่วยงานราชการด้วยเทคโนโลยี ระบบ VPN และ Web Service

11 “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์ และ ธรรมาภิบาลธุรกิจ”
Creative Service & Corporate Governance รางวัลชมเชย รายกระบวนงาน การพัฒนากระบวนงานการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการดำเนินงานปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google