งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง CEO Forum สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม โรงแรมดุสิตธานี

2 การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้า โลก การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (Global Finance) จาก ASEAN สู่ AEC เศรษฐกิจไทย 2010/2011

3 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก Source: IMF

4 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ)
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ) Source: WTO

5 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ)
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก (ต่อ) จาก Northern Atlantic Centric Asia/Pacific Centric

6 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (Global Finance)
Saving / Investment ---เอเชียมีเงินออม ส่วนเกินมากกว่าความต้องการลงทุนติดต่อกัน หลายปี Source: WEO Database, IMF

7 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)
2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ) การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องของเอเชียทำให้มีเงินสำรองสะสมเพิ่มขึ้น 2,186 4,351 Source : IMF

8 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)
2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ) เงินออมจากเอเชีย ไปลงทุนในตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ Source: US Treasury Department 1,842.9 (53.4%) 1,606.9 (52.2%) 1,254.6 (53.3%) 1,248.1 (59.3%) 1,206.5 (59.3%) 1,123.7 (60.8%)

9 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)
2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ) ตลาดเงิน/ตลาดทุนโลก ยังกระจุกตัวที่ตะวันตก

10 2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ)
2. การเปลี่ยนแปลงการเงินโลก (ต่อ) โดยสรุป ตลาดเงิน/ตลาดทุนโลก เป็น Western Investment dependent on Eastern Savings ยังเป็น West – dominated ยังเป็น US$ - dependence จะสมดุลมากขึ้น โดยที่ ตลาดทุน East (เอเชีย) จะขยายตัวสูง ความสำคัญของ US$ ลด ค่า US$ ลด

11 3. จาก ASEAN สู่ AEC เขตการลงทุนอาเซียน AIA ASEAN 1967 PTA 1977 AFTA 1993 AFAS 1996 ASEAN Vision 2020 1997 1998 ASEAN Community 2015 2003 ปฏิญญาบาหลี ฟื้นฟูวิสัยทัศน์ ASEAN 2020 2007 ปฏิญญาเซบู ASEAN Charter สู่ ASEAN Community ในปี 2015 3 เสาหลัก 1. เศรษฐกิจ --- AEC : AFTA, AIA, AFAS 2. ความมั่นคง 3. สังคมและวัฒนธรรม 2009 AEC เดินหน้าเต็มที่ AFTA ATIGA เพิ่มเติมจาก AFTA (AFTA เสรีเต็มที่ในปี 2010) AFAS --- เปิดเสรีต่อเนื่อง 7 สาขาบริการหลัก ACIA --- ความตกลงด้านการลงทุน ครอบคลุมกว่า AIA 2008 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลบังคับใช้

12 3. จาก ASEAN สู่ AEC (ต่อ) AEC มาในจังหวะเวลาที่ดีมาก

13 3. จาก ASEAN สู่ AEC (ต่อ) ASEAN 10 ประเทศ +3 +6 EU15  EU27
ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ของ ASEAN+3, +6 เทียบกับ NAFTA และ EU ในปี 2008 ($พันล้าน) ASEAN 1,506 15,816 ASEAN ,386 ASEAN ,816 EU15  EU27 18,394 ASEAN 10 ประเทศ NAFTA  FTAA? 16,864 +3 +6

14 4. เศรษฐกิจไทย 2010/2011 จะอยู่ภายใต้
4. เศรษฐกิจไทย 2010/2011 จะอยู่ภายใต้ โครงสร้างเศรษฐกิจโลก/การเงินโลกปรับเปลี่ยน เอเชียมี บทบาทนำ การรวมกลุ่มในเอเชีย โดยเฉพาะ ASEAN +3, +6 จะเป็น ประโยชน์กับไทยมากขึ้น โดยมี AEC เป็นกลไกผลักดัน สำคัญ ทว่า ปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะการเมือง จะยังไม่นิ่งอีก ระยะหนึ่ง ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวเองมากขึ้น เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอย่าง moderate โดยการค้า/การ ส่งออกยังสำคัญ แต่ต้องปรับพึ่งตลาดเอเชียมากขึ้น

15 4. เศรษฐกิจไทย 2010/2011 (ต่อ) ร้อยละ 2008 2009 2010 ที่มา : ธปท.
4. เศรษฐกิจไทย 2010/2011 (ต่อ) ร้อยละ 2008 2009 2010 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2.6 (-3.5) – (-2.5) 3.3 – 5.3 การบริโภค ภาคเอกชน 2.5 (-2.5) – (-0.5) 2.0 – 4.0 ภาครัฐ 0.5 3.5 – 5.5 (-0.5) – 1.5 การลงทุน 3.2 (-15.5) – (-13.5) 7.0 – 9.0 -4.8 การส่งออก 15.9 (-16.5) – (-13.5) 13.0 – 16.0 การนำเข้า 26.5 (-28.5) – (-25.5) 27.5 – 30.5 อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐาน 2.4 0.0 – 0.5 1.5 – 2.5 ทั่วไป 5.5 (-1.5) – (-0.5) อัตราแลกเปลี่ยน (เฉลี่ย) 33.36 33.41 < 33.0 ? ที่มา : ธปท.


ดาวน์โหลด ppt การค้าการเงินโลกยุคใหม่ AEC และเศรษฐกิจประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google