งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลจิสติกส์กับการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดย นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรมการค้าต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลจิสติกส์กับการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดย นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรมการค้าต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลจิสติกส์กับการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดย นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรมการค้าต่างประเทศ

2 หัวข้อการนำเสนอ แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ

3 แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ หัวข้อการนำเสนอ

4 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) Thai National Shippers’ Council (TNSC) เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 มีสมาชิก 2,700 ราย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออก ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป สมาชิก TNSC คิดเป็น 28% ของจำนวนผู้ส่งออกทั้งหมด มูลค่าการส่งออกของสมาชิก คิดเป็น 37% ของมูลค่าการ ส่งออกทั้งประเทศ

5 วิสัยทัศน์ของ TNSC เป็นสถาบันแกนนำในการเพิ่ม ขีดความสามารถด้าน Logistics และ Supply Chain

6 TNSC VALUES T = Team Task & Talent Team Spirit TaskBased Learning Task Based Learning TalentEnhancement Talent Enhancement Networking Internationally Networking Alliance through IT System Speedy Responsiveness Service with full Innovative and Integrity Customer Knowledge Provider Champion of Excellence N = Networking S = Speed & Service C = Customer Champion

7 TNSC SLOGAN Your Logistics Solution is our Mission

8 Financial Int. Process Le & growth Strategy Map ของ TNSC : ปี 2006 Strategy Map ของ TNSC : ปี 2006 Acquire new members Government Private Sectors Academics Delighted Customer Retain old members Customer Engagement CRM Good Governance Service Innovation Competence & Engaged Workforce Knowledge Inventory Data Warehouse Training & Development Information System & Technology Membership FeeService Fee Training Fee Government Grant Public Relation Stakeholders Recognition

9 การลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาโลจิสติกส์ ภาคเอกชนในประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนต่างประเทศ Hong Kong Shippers ’ Council Japan External Trade Organization (JETRO) สถาบันการศึกษา สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

10 สำนักงาน TNSC 1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-26797555 โทรสาร 0-26797500-1 อีเมล์ : tnsc_crm@tnsc.com เว็บไซด์ : www.tnsc.com

11

12 แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ หัวข้อการนำเสนอ

13 คำนิยามของโลจิสติกส์ (Logistics) การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารจัดการระบบโซ่อุปทาน ซึ่งรวมเรื่อง ของการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินค้า บริการ และ สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดของการ บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค ที่มา : Council of Logistics Management

14 Logistics and Supply Chain  การบริการลูกค้า  การพยากรณ์ความต้องการ  การสื่อสารการกระจายสินค้า  การควบคุมสินค้าคงคลัง  การยกขนวัสดุ  กระบวนการสั่งซื้อ  การสนับสนุนอะไหล่และบริการ  การเลือกที่ตั้งโรงงาน/คลังสินค้า  การจัดซื้อจัดหา  การบรรจุหีบห่อ  การจัดการสินค้าส่งคืน  การนำกลับมาใช้ใหม่  การขนส่ง  คลังสินค้า Logistics ผู้จัดส่ง วัตถุดิบ ผู้กระ จาย สินค้า ค้า ปลีก / ส่ง ผู้ บริโภค ผู้ผลิต จัดส่ง ผลิต จัดซื้อ Supply Chain

15 การประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการ ระบบโซ่อุปทานกับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงยุติธรรม ประชากร เกิดใหม่ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษา ขั้นสูง ประกอบ อาชีพ เกษียณ มหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน คลัง เกษตร คลัง พัฒนา สังคม ที่มา : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ

16 ประมาณการต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ปี 2002 ที่มา : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมต้นทุนและมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยสถาบันวิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสภาพัฒน์ฯ (พ.ย. 47) จีน 35.0% อินเดีย 20.0% ไทย 19.17% ญี่ปุ่น 11.3% อังกฤษ 10.6% สิงคโปร์ 8.0% 0%5%10%15%20% 25%30%35%40% สหรัฐฯ 8.7%

17 เปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ของไทย 2538 8.43% 0.25% 13.48 % % 3.09% 2541 8.82% 0.22% 13.54% % 3.09% 2545 8.61% 0.22% % 7.25 % % 3.09% 25.25% 25.67% 19.17% Admin. cost Inventory holding cost Warehousing cost Transportationcost Cost/GDP

18 ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของไทย ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จัดโดยสภาพัฒน์ฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 47 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส โครงสร้างพื้นฐาน สถานี Inland Container Depot (ICD) ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระหว่าง Mode ได้ ขาดการส่งเสริมการขนส่งชายฝั่งและทางแม่น้ำ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางรถไฟ ถนนเข้า/ออกท่าเรือแหลมฉบังแออัด ถนนทางเข้าสถานี ICD ชำรุด มาตรการจำกัดน้ำหนักและความสูงของรถบรรทุกเป็น อุปสรรค กฎระเบียบทางศุลกากรไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ขาดองค์กรรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ไม่มีเรือ ของตนเอง ไม่ได้รับยกเว้น VAT ขาดกฎหมายส่งเสริม Logistics Service Providers กฎระเบียบ

19 ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของไทย ( ต่อ ) บุคลากร ขาดกำลังคนด้านโลจิสติกส์ บุคลากรระดับบริหารขาดความรู้/เข้าใจแบบองค์รวม ขาดหลักสูตรอบรมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน ขาดการจัดทำระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนอาจารย์และ Trainer ไม่เพียงพอ ขาดองค์ความรู้ด้าน Strategic Benefit ของ IT โดยเฉพาะ SMEs ขาดนโยบายสนับสนุนแก่ IT Service Providers ขาดหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการจัดทำ ฐานข้อมูล ไม่มีมาตรฐานการสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล ระดับชาติ และขาดการเชื่อมโยงกับทุกระดับ โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้าน IT ไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ เทคโนโลยีและข้อมูล

20 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ TNSC ได้ดำเนินการโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในหลายโครงการ เช่น Seminar โครงการ JEXA Training โครงการ J-front Roadmap ด้าน Capacity Building สัมมนาร่วมกับ JETRO “Trend of Logistics Development in Thailand and Japanese Cooperation” 17 พ.ย. 47 ฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ร่วมกับ JETRO และ Japan Small Business Research Institute (JSBRI) วันที่ 22 พ.ย. – 20 ธ.ค. 47 จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน โลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับภาคเศรษฐกิจ ต่างๆ วันที่ 25 พ.ย. 47

21 แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ หัวข้อการนำเสนอ

22 ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดความหมายของคำว่า Trade Facilitation ที่เป็นมาตรฐาน M. Baher El-Hifnawi (Senior Transport Economist ของ World Bank) อธิบายว่า “Trade and Transport Facilitation (TTF)” มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ TTF broadly defined goes beyond the standard issues of administration, procedures, logistics at ports and customs, regulatory environments and standards, and IT to include transport covering land access to ports and airports, maritime and aviation services, multi-modal transport and services, transit and more recently transport security

23 การประชุม APEC Economic Leaders ปี 2002 การประชุม APEC Economic Leaders ปี 2003 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2002 ณ เมือง Los Cabos ประเทศเม็กซิโก “ ลด Transaction cost ในภูมิภาค ลง 5% ภายในปี 2006 ” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย “ เร่งรัดให้ลด Transaction cost ลง 5% ภายในปี 2006 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม มูลค่าทางการค้าได้ 280 Billion US$ ต่อปี

24 ดัชนีวัดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Index) Portefficiency Customsenvironment Regulatoryenvironment E-business Percentage of companies that use the internet for e-commerce Port efficiency index Port facilities and inland waterways Air transport Irregular payments Bribery & corruption Improper practices Corruption Hidden import perception index barriers Transparency and stability Stringency of standards Compliance with int’ agreements Enforcement ที่มา : World Bank (2003)

25 ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพ ของ Ports ของไทยยังต่ำ สภาพแวดล้อม ด้านศุลกากรยัง ไม่ดีพอ ไทย ที่มา : World Bank (2003)

26 สภาพแวดล้อม ด้านกฎระเบียบ ยังต่ำกว่า มาตรฐาน การใช้ E- business ของ ไทยต่ำที่สุด (ต่ำกว่าเวียดนาม และอินโดนีเซีย) ที่มา : World Bank (2003)

27 ประโยชน์ของการบริหารจัดการด้านการอำนวยความ สะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ต่อภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุม เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี กระตุ้นให้เกิดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนSMEs ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ช่วยลด Lead Time และลดความ ล่าช้าใน การทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ช่วยให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้สะดวกและ รวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนในการทำธุรกรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

28 ประโยชน์ของการบริหารจัดการด้านการอำนวยความ สะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) ประโยชน์ต่อสังคม รักษาสภาพแวดล้อม ผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัยของประชาชน

29 ผลการศึกษาของ World Bank ถ้าสมาชิก APEC เพิ่มประสิทธิภาพการ อำนวยความสะดวกทางการค้า จะทำให้ ต้นทุนการขนส่งที่ลง 1% จะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น 3.3 Billion US$ GDP ของกลุ่มประเทศ APECจะเพิ่มขึ้น 4.25% ลดระยะเวลาในการรอคอยที่ชายแดน ลง 23%-89% ลดการขนสินค้าหนีภาษี และได้รับภาษี ศุลกากรเพิ่มขึ้น 6.3-10.8 Billion US$ มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 63-92 Billion US$ ตัวอย่างความสำเร็จ ( ยุโรปตะวัน ออกเฉียงใต้ ) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับในเชิงปริมาณ

30 แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ หัวข้อการนำเสนอ

31 โลกยุคไร้พรมแดนและโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศต้องรู้เท่าทัน กระแสการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวอย่างเสรี ใน 4 ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของมนุษย์ (Free Flow of Human) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน (Free Flow of Fund) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีขององค์ความรู้ ข้อมูล และ เทคโนโลยี (Free Flow of Knowledge, Information and Technology) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและบริการ (Free Flow of Goods and Services) ที่มา : ส่วนหนึ่งของปาฐกถาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการสัมมนาหอการค้าทั่ว ประเทศ วันที่ 7 พ.ย. 47 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จ. นครศรีธรรมราช รัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน ภาครัฐเป็น Facilitator

32 การให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศที่มีส่วนช่วย เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้า การให้บริการผ่านทางอินเตอร์เนต - การให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก- นำเข้าสินค้าทั่วไป ด้วยระบบ EDI ตั้งแต่สิงหาคม 2547 - การขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วยระบบ EDI จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งออกนำเข้าสินค้า (Export- Import Coordinated Center) ฯลฯ

33 ทุกฝ่ายที่เกี่ยว ข้องทั้งรัฐและ เอกชนจะต้อง ร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด ความร่วมมือ อย่างใกล้ชิด ระหว่างกระทรวง พาณิชย์กับผู้ ส่งออก / นำเข้า การปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าที่ เสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าที่ดี การบริหารจัดการการส่งออก/นำเข้า และการบริหารโควต้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ติดตามกฎระเบียบการค้าระหว่าง ประเทศ และเตรียมความพร้อมแก่ เอกชนอย่างทันท่วงที ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ใน การอำนวยความสะดวกทางการค้า คือ ความร่วมมือกัน

34 แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ (TNSC) หลักการของโลจิสติกส์ และสภาพปัจจุบันของไทย ความสำคัญของโลจิสติกส์และการอำนวยความ สะดวกทางการค้า บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ หัวข้อการนำเสนอ

35 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดซัพพลายเชนเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ ทำธุรกรรมทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ นั่นก็คือ การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) เพราะ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยขยายโอกาสทางการค้า และสร้าง บรรยากาศทางการค้าที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำธุรกรรม สะดวกรวดเร็ว สะดวกรวดเร็ว ขยายโอกาส ขยายโอกาส ทางการค้า ทางการค้า ลดต้นทุน ลดต้นทุน Supply Chain เข้มแข็ง โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ที่มา : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ

36 Thai National Logistics and Trade Facilitation Body Working Group 1 Working Group 2 Working Group n … ฯพณฯ นายกฯ เป็น ประธาน องค์ประกอบหลักจะ เป็นภาคเอกชน ประมาณ 30 คน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงพาณิชย์ สศช. กรมศุล สนข. เป็นต้น ฝ่ายเลขาฯ ร่วม สภาผู้สินค้าทางเรือฯ หอการค้าไทย... ที่มา : ข้อเสนอจากการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ปี 2547 เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดย สภาหอการค้าฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ

37 Thai National Logistics and Trade Facilitation Body … ฯพณฯ นายกฯ เป็น ประธาน องค์ประกอบหลักจะ เป็นภาคเอกชน ประมาณ 30 คน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงพาณิชย์ สศช. กรมศุล สนข. เป็นต้น ฝ่ายเลขาฯ ร่วม สภาผู้สินค้าทางเรือฯ หอการค้าไทย Physical & Regulatory Infrastructure Cyber and IT Infrastructure Human Resources Marketing and Promotion SMEs หมายเหตุ เป็นตัวอย่างการแบ่ง working group ของประเทศฮ่องกง

38 หน้าที่และความรับผิดชอบของ National Logistics and Trade Facilitation Body 1. รวบรวมปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ อำนวยความสะดวกทางการค้าจากภาคเอกชน 2. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแผนงาน และโครงการเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมสร้าง การอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศ 3. แต่งตั้งคณะทำงาน (Working Group) ตามความ เหมาะสม

39 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โลจิสติกส์กับการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดย นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรมการค้าต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google