งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ. นางภัทรินภร การะเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 โทร 043-234836 ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ. นางภัทรินภร การะเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 โทร 043-234836 ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรการ

2 นางภัทรินภร การะเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 โทร 043-234836 ต่อ 27 เบอร์ มือถือ 084-7971912

3 ภาระงานที่ รับผิดชอบ งานธุรการกลุ่มนโยบาย และแผน งานเลขานุการ คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 งานเสนอของบประมาณ ของหน่วยงานอื่นหรือ อปท. ( อบจ. อบต. เทศบาลฯลฯ....)

4 การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ( อบจ. อบต. เทศบาล ฯ...)

5 แนวทางปฏิบัติเรื่องการ อุดหนุนของอปท. มีหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ คือ 1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ ว 0020 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0898.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547

6 อปท. สามารถอุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ ตั้งแต่ วัสดุอุปกรณ์ การเรียน การสอน ค่าจ้างครูที่ขาด แคลน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกเว้นที่ค่าดินสิ่งก่อสร้าง เพราะ พรบ. การศึกษา แห่งชาติ มาตรา 60 (4) ระบุไว้ชัดเจนว่า งบลงทุน เป็นหน้าที่ของรัฐ

7 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. โรงเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุน จาก อปท. ต้องเขียนโครงการระบุ วัตถุประสงค์โดยละเอียดว่า ต้องการเงินไปทำอะไร จำนวน เท่าไร 2. โรงเรียนต้องเสนอโครงการ ดังกล่าวมายังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อยืนยันว่าเขตพื้นที่ ไม่มีงบประมาณสนุนสนุนจริง ( โดยแนบรายงานการประชุมของ คณะกรรมการ กพท. ให้ อปท. ด้วย )

8 3. โรงเรียนนำโครงการดังกล่าว ไปขอรับการอุดหนุนจาก อปท. ล่วงหน้า ๑ ปี ( ส่งประมาณเดือน มิถุนายนของทุกปี ) 4. อปท. นำโครงการดังกล่าวเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา ( โดยกลุ่มนโยบาย และแผน ) 5. อปท. จะนำใส่ไว้ในแผนพัฒนา อปท. ๓ ปี และตรา เป็นเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ

9 6. โรงเรียนทำหนังสือขออนุมัติ รับการอุดหนุน ( ใช้เงิน ) หลังจากที่เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ 7. เมื่อโรงเรียนนำงบประมาณไป ใช้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนต้องรายงานการใช้ งบประมาณ โดยละเอียดพร้อม ภาพประกอบ หากงบประมาณ เหลือจ่าย ต้องส่งคืน อปท.

10 8. หากตรวจพบว่าโรงเรียนนำ งบประมาณไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน โครงการฯอปท. สามารถ เรียก เงินคืนได้ 9. เพื่อความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ เมื่อ สตง. ตรวจสอบและเกิดข้อสงสัย อปท. จะชี้นำให้ สตง. ลง ไปตรวจสอบ ณ โรงเรียนนั้นได้ เช่นกัน

11 งานเลขานุการ คณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25

12 อำนาจหน้าที่ของ กพท. กับโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติการ รับนักเรียน - แต่งตั้งกรรมการรับ นักเรียน - การขยายห้องเรียน

13 แผนการรับนักเรียน - การประกาศคุณสมบัติ นักเรียน - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาหรือ การระดมทรัพยากรใน การจัดการศึกษา

14 การขยายชั้นเรียน การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ โรงเรียน - ประกาศเขตพื้นที่บริการของ โรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นในการจัด การศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่ กฎหมายกำหนด

15


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ. นางภัทรินภร การะเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 โทร 043-234836 ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google