งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรการ

2 นางภัทรินภร การะเกษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทร ต่อ 27 เบอร์มือถือ

3 ภาระงานที่รับผิดชอบ งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 งานเสนอของบประมาณของหน่วยงานอื่นหรืออปท. (อบจ.อบต.เทศบาลฯลฯ....)

4 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.อบต.เทศบาลฯ...)

5 แนวทางปฏิบัติเรื่องการอุดหนุนของอปท.
มีหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ คือ 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 0020 ลงวันที่ 6 มกราคม ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547

6 อปท. สามารถอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ
อปท.สามารถอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ตั้งแต่ วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ค่าจ้างครูที่ขาดแคลน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกเว้นที่ค่าดินสิ่งก่อสร้าง เพราะ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 60 (4) ระบุไว้ชัดเจนว่า งบลงทุนเป็นหน้าที่ของรัฐ

7 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. โรงเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ต้องเขียนโครงการระบุวัตถุประสงค์โดยละเอียดว่า ต้องการเงินไปทำอะไร จำนวนเท่าไร 2. โรงเรียนต้องเสนอโครงการดังกล่าวมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันว่าเขตพื้นที่ไม่มีงบประมาณสนุนสนุนจริง (โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กพท.ให้ อปท.ด้วย)

8 3. โรงเรียนนำโครงการดังกล่าว ไปขอรับการอุดหนุนจาก อปท
3. โรงเรียนนำโครงการดังกล่าว ไปขอรับการอุดหนุนจาก อปท.ล่วงหน้า ๑ ปี (ส่งประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี) 4. อปท.นำโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (โดยกลุ่มนโยบายและแผน) 5. อปท. จะนำใส่ไว้ในแผนพัฒนา อปท. ๓ ปี และตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

9 6. โรงเรียนทำหนังสือขออนุมัติรับการอุดหนุน(ใช้เงิน) หลังจากที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้
7. เมื่อโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนต้องรายงานการใช้งบประมาณ โดยละเอียดพร้อมภาพประกอบ หากงบประมาณเหลือจ่าย ต้องส่งคืน อปท.

10 8. หากตรวจพบว่าโรงเรียนนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการฯอปท.สามารถ เรียกเงินคืนได้
9. เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อ สตง.ตรวจสอบและเกิดข้อสงสัย อปท.จะชี้นำให้ สตง.ลงไปตรวจสอบ ณ โรงเรียนนั้นได้เช่นกัน

11 งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

12 อำนาจหน้าที่ของ กพท. กับโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน - แต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน - การขยายห้องเรียน

13 การประกาศคุณสมบัตินักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหรือ
แผนการรับนักเรียน การประกาศคุณสมบัตินักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหรือ การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

14 การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน
การขยายชั้นเรียน การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน - ประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน พิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่กฎหมายกำหนด

15


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google