งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

2 2 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

3 3 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

4 4 หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

5 5 ผู้รับผิดชอบในการห้องสมุด ดิจิทัล

6 6 6 ทักษะที่ต้องการ

7 7 6 ทักษะที่ต้องการ

8 8 การวางแผนโครงการ

9 9 Content/Collection คุณภาพ Quality ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการจดทะเบียน Cost of acquisition/licensing ค่าใช้จ่ายในการแปลงทรัพยากรให้อยู่ในรูป ดิจิทัลและการบำรุงรักษา Costs of digitization and maintenance

10 10 Digital Collection E-journals E-books Electronic databases – Newspapers – Full-text articles – Reference materials ทรัพยากรดิจิทัลที่ได้รับการแปลงมา Conver sion from printed materials

11 11 การแปลงทรัพยากรให้เป็น ทรัพยากรดิจิทัล การใช้หน่วยงาน ภายในห้องสมุด : ต้องคำนึงถึง  ความพร้อมด้าน งบประมาณดำเนินการ  ความพร้อมด้าน บุคลากร  สถานที่ในการ ปฏิบัติงาน  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำเนินงาน การใช้หน่วยงาน ภายนอก : โดยการ จ้างงานจาก ภายนอก ซึ่งใช้ผู้ที่มี ความรู้และ ประสบการณ์เป็นผู้ ดำเนินงาน

12 12 การใช้บริการจากหน่วยงาน ภายใน ข้อดี  บุคลากรได้เรียนรู้ ในขณะที่ ปฏิบัติงาน  การควบคุม คุณภาพของการ แปลงทรัพยากรให้ เป็นดิจิทัลได้ทุก ขึ้นตอน  การรักษาความ ปลอดภัยและการ จัดเก็บวัสดุต้นฉบับ ข้อจำกัด  การสิ้นเปลือง งบประมาณและ เวลา  ข้อจำกัดด้านความ เชี่ยวชาญของ บุคลากร  ไม่สามารถกำหนด ค่าใช้จ่ายใน ลักษณะราคาต่อ ภาพ

13 13 การใช้บริการจากภายนอก ข้อดี  ห้องสมุดสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายใน การแปลงทรัพยากร ต้นฉบับให้เป็นดิจิทัล โดยกำหนดค่าใช้จ่าย ในลักษณะราคาต่อ ภาพ  ดำเนินการได้รวดเร็ว ในเวลาที่จำกัด  ห้องสมุดไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความ เสี่ยงเรื่องความ ล้าสมัยของ เทคโนโลยี ข้อจำกัด  บุคลากรไม่ได้เรียนรู้และ พัฒนาทักษะจากการ ปฏิบัติงาน  ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ได้ทุกขั้นตอน  ใช้วเลาในการติดต่อสื่อสาร และต่อรองราคา  หน่วยงานอาจไม่มี ประสบการณ์ ในการทำงาน กับห้องสมุด  ความไม่มั่นคงของ หน่วยงานภายนอก  ปัญหาการขนส่งและ จัดเก็บวัสดุต้นแหล่ง

14 14 เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้ บริการจากภายนอก ความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายนอก ความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทักษะของบุคลากรของหน่วยงานภายนอกในการ จัดการกับวัสดุต้นแหล่ง หรือการแปลงเป็นดิจิทัล การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลภายหลังการ แปลงให้เป็นดิจิทัล การคิดค่าบริการในการแปลงให้เป็นดิจิทัล  ลักษณะทางกายภาพของวัสดุต้นแหล่ง  ระยะเวลาทั้งของกระบวนการทำงาน  การเตรียมวัสดุต้นแหล่งก่อนการแปลงให้เป็นดิจิทัล  ข้อกำหนดด้านเทคนิค เช่นคุณภาพของภาพดิจิทัล และสื่อที่ ใช้จัดเก็บ

15 15

16 16

17 17

18 18 Digitization Acquisition Hypertext การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจากทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยการแปลงให้เป็นดิจิทัล (Digitization) และการพิมพ์ข้อมูลขึ้นมาใหม่ ( Re-keying) การสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยการจัดหางานดิจิทัลต้นฉบับ (Original digital works) ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์หรือนักวิชาการ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การนำเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของห้องสมุดต่างๆ หรือเครื่องแม่ข่ายของสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศดิจิทัล

19 19 การสร้างทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัลของห้องสมุด

20 20 การคัดเลือกวัสดุต้นแหล่งเพื่อ แปลงให้เป็นดิจิทัล  วัสดุตีพิมพ์และต้นฉบับตัวเขียน  ภาพถ่าย  แผนที่/ภาพเขียน  สิ่งทอ  วัสดุสามมิติ  สไลด์  วัสดุย่อส่วน  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ เป็นต้น

21 21 เกณฑ์การคัดเลือกวัสดุต้นแหล่งเพื่อ แปลงให้เป็นดิจิทัลของห้องสมุด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ห้องสมุดดิจิทัล ผู้ใช้บริการ : ความต้องการในการใช้งานของ ผู้ใช้ ทรัพยากรหรือวัสดุต้นแหล่งที่มีอยู่ในองค์กร  คุณค่าของทรัพยากร เช่น ทรัพยากรหายาก  ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร : ส่งผลต่อ การแปลงให้เป็นดิจิทัล เช่นวัสดุต้นแหล่งที่มี ขนาดใหญ่ หรือวัสดุที่เป็น 3 มิติ  คุณภาพของวัสดุต้นแหล่ง ส่งผลต่อการกำหนด ระดับความละเอียดในการสแกน ขนาดของ แฟ้มข้อมูล ตลอดจนสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บ  ลิขสิทธิ์ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขออนุญาต จากเจ้าของสิทธิ์ในการจัดทำและเผยแพร่ ทรัพยากรดิจิทัล

22 22 ความทันสมัยของข้อมูล H/W, S/W และ Network ที่ต้องใช้ จำนวนของผู้ใช้ที่สามารถใช้พร้อมๆกัน การควบคุมการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล -passw ord, proxy server authorization ราคาและการจดทะเบียนและลิขสิทธิ์ องค์ประกอบของฐานข้อมูล, การค้นคืน, ส่วน ติดต่อผู้ใช้ กระบวนการสงวนรักษา เกณฑ์การคัดเลือกสารสนเทศดิจิทัล

23 23 DIGITIZATION ขั้นตอนในการสร้างทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัล

24 24 การสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การใช้คอมพิวเตอร์ โดยตรง (Born di gitally) – การสร้างข้อมูล ดิจิทัลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยตรง – ทำได้ง่ายและ สะดวก แต่จะทำ ได้เฉพาะข้อมูลที่ อยู่ในรุปของ ข้อความหรือ ภาพกราฟิก เท่านั้น การแปลงให้เป็น ดิจิทัล (Digiti zation) – การแปลงภาพซึ่ง สร้างขึ้นด้วย วิธีการแบบดั้งเดิม – ใช้สแกนเนอร์ หรือเครื่องมือใน การแปลงให้เป็น ดิจิทัลอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล

25 25 ImageText Digitize using scanner Scan as image Scan followed by OCR Optical Character Recognition digitize using digital camera Digitalization Edit images Compressimages Edit text Compressimages

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 อุปกรณ์ที่ต้องการ Equipment need ed อุปกรณ์การแปลง Conversion devices ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแปลงและการแก้ไข Co nversion and editing software อุปกรณ์การจัดเก็บ Storage devices อุปกรณ์การแสดงผล Display devices อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ Output devices

32 32 WTHI

33 33 Conversion devices/Digitizer

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 X-RAY FILM DEVELOPMENT, DIGITIZATION AND VIEWING FACILITIES

39 39

40 40

41 41

42 42 MCMASTER MUSEUM OF ART

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47 การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ดิจิทัล ผู้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลต้องกำหนดมาตรฐาน Metadata เพื่อใช้ในการพรรณานาทรัพยากร ดิจิทัล – MARC – Dublin Core Metadata

48 48 ลิขสิทธิ์ / การจดทะเบียน Copyright/li censing เรื่องที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Copyright issues ลิขสิทธิ์กับการใช้ Copyright versus fair use ข้อตกลงของการจดทะเบียนLicensing agree ment Licensing Digital Library: A resource for librarian Online resources for software and database license review contract.htm

49 49 SLA WI October

50 50 SLA WI October

51 51 Special Collection Types – Maps – Music – Videos – Graphical items – objects ความต้องการอื่นๆ Special requirements for conversion ส่วนเสริม A supplement not a substitute

52 52 ตัวอย่างของการใช้รูปแบบอื่นๆ Example of using different formats American Memory Viewer Information html

53 53 SLA WI October

54 54 การจัดเก็บ Storage การแปลงไฟล์ file conversion การบีบอัด Compression – การบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน Lossy compressi on – การบีบอัดแบบสมบูรณ์ Lossless compression

55 55 การจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล Information Organization DL ทำให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศหลาย ประเภทซึ่งมีการจัดระบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น DL จึงต้องสร้างวิธีจัดระบบสารสนเทศ ดิจิทัล การจัดหมู่แบบดั้งเดิมอาจจะไม่จำเป็น การจัดทำ Metadata – การระบุสารสนเทศดิจิทัล resource identification – การจัดการสิทธิการเข้าถึง rights management – การพรรณนาแหล่ง resources description – การค้นพบ resources discovery – การสงวนรักษาแหล่งสารสนเทศดิจิทัล preservati on of digital resources

56 56 การจัดทำดรรชนี Indexing – Text indexing – Image indexing – Multimedia indexing – Multiple language documents indexing ces/ สิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดระบบสารสนเทศ ดิจิทัล คือ – การ link วัสดุดิจิทัล (digital object) กับ Metadat a – การกำหนดunique identifier ให้กับ digital objec t การจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล Information Organization

57 57

58 58 SLA WI October

59 59 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และบริการ Access User interface มีความสำคัญต่อ DL เพราะ DL เน้นการบริการผู้ใช้ระยะไกลทั่วโลก เนื่องด้วยผู้ใช้ไม่สามารถเห็น collection และ เนื้อหาทั้งหมด การกำหนดจำนวนการแสดง สารสนเทศดิจทัลจึงมีส่วนสำคัญในการ ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการเข้าถึง ข้อมูล information access interfaces

60 60 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Interface desig n – ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ HCI (H uman-computer interaction) – การใช้งาน usability การค้นคืนสารสนเทศ Information retrieval – Interactive information retrieval – Natural language retrieval – Non text retrieval บริการอ้างอิง Reference service – พร้อมกัน Synchronous service – ไม่พร้อมกัน Asynchronous service การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และบริการ Access

61 61 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ Design a n interface การพัฒนาโดยใช้ โปรแกรมที่มี Develop an in-hous e application เช่น DreamWeaver ซื้อ digital management program เช่น CONTENT dm or Luna Insight te.html ใช้ open source digital library software เช่น Gre enstone or DLXS

62 62 SLA WI October

63 63 SLA WI October

64 64 SLA WI October

65 65 SLA WI October

66 66 SLA WI October

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72 การนำส่งทรัพยากรดิจิทัล Distributio n Media – Internet – Intranet ระดับองค์กร Organizational level – International – National – State – Individual organization

73 73 การจัดเก็บและสงวนรักษา Archiving and preservation เพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งปัญหาอาจเกิดจาก การเปลี่ยนหน่วยงาน การจัดระบบเนื้อหาใหม่ Sponsor ความล้าสมัยของเทคโนโลยี ความล้าสมัยของการจัดรูปแบบเนื้อหา conten t format Hacking, การก่อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ

74 74 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดเก็บและ สงวนรักษา กลยุทธ์การสงวนรักษา ผู้สร้างข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการ collection Metadata Web archiving ความเชี่ยวชาญของคณะทำงาน ความร่วมมือกัน

75 75 บริการ Services ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศดิจิทัลโยปราศจากข้อจำกัดทาง กายภาพ การออกแบบบริการต้องคำนึงถึง – ความต้องการของผู้ใช้เฉพาะที่ – ความต้องการของผู้ใช้ที่เข้าถึงจากระยะไกล ประเภทของผู้ใช้ Types of patrons ประเภทของบริการTypes of services

76 76 บริการ Services บริการการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัล – Search – Browse – Navigate บริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personalized Inf ormation Services) – Content Alert Services (My profile) – My Searches

77 77 บริการสารสนเทศ ข่าวสารของห้องสมุดดิจิทัล – Blog – RSS – PODCAST – บริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic document delivery) บริการคู่มือช่วยค้นสำหรับผู้ใช้บริการ และบริการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้บริการ บริการ Services

78 78 “Ask-an-Expert”, “Ask-a-Librarian” Online Reference Service/ Digital reference service บริการตอบคำถามดิจิทัล บริการตอบคำถามทาง บริการตอบคำถามผ่านการสนทนาเชิงข้อความ t ext-based chat reference – One-on-one conversation – Real-time live web reference The virtual Reference Desk (VOIP) –Conference, presentation, เตรียมข้อความไว้ล่วงหน้า สำหรับบริการ บริการ Services

79 79 บริการการค้นหาต้นแหล่งข้อมูล Routing services บริการ Services

80 80

81 81 การจัดการสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกัน การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการ ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง – การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบพื้นฐาน – การล๊อกด้วยระบบเครือข่ายหรือการกรอง IP – การกำหนดสิทธิ์พร้อมกับกรอง IP การปกป้องข้อมูล – การทำลายน้ำดิจิทัล (Digital watermarking)

82 82 เทคโนโลยีที่จำเป็น Technology Req uisites

83 83 คอมพิวเตอร์ ระบบ การจัดเก็บStoragesystemอุปกรณ์จับภาพCapturedevices ระบบ เครือข่าย ระบบการ แสดงภาพDisplaysystem Printer

84 84 Computer การสร้างสารสนเทศดิจิทัลขึ้นมาใหม่ การแปลงทรัพยากรให้เป็นดิจิทัล การจัดเก็บภาพลงสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บ การสร้างภาพที่ไม่ใช่ต้นฉบับเพื่อการเข้าถึง การส่งข้อมูลดิจิทัลไปยังระบบเครือข่าย จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์ การสร้างทรัพยากรดิจิทัลประเภทเสียงและ ภาพเคลื่อนไหว

85 85 อุปกรณ์จับภาพ ระบบแสง (Optical system) อุปกรณ์รับแสง (Light sensor) – CCD – CMOS – PMT Driver ส่วนต่อประสานผู้ใช้ Scanner, digital camera, Digital video camera

86 86 ระบบการจัดเก็บ (Storage system) มีผลต่อกระบวนการในการแปลงทรัพยากรให้ เป็นดิจิทัล ตั้งแต่การจับภาพไปจนถึงการสงวน รักษา 2 ประเภท สื่อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ Portable media – Floppy disks – Digital audio tape – CD-ROM, DVD สื่อที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ Non-portable media – Hard drive

87 87 ระบบเครือข่าย ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำส่ง สารสนเทศดิจิทัลไปยังผู้ใช้บริการ 2 วิธี File download Streaming

88 88 Printer การตรวจสอบคุณภาพของภาพดิจิทัล

89 89

90 90

91 91 S/Wที่ใช้ในการสร้างภาพดิจิทัล S/Wที่ใช้ในการสร้างและการแปลงข้อมูลประเภทเสียงและภาพเคลื่อนไหว S/Wจัดการฐานข้อมูล

92 92 S/W ที่ใช้ในการสร้างภาพดิจิทัล s/w ที่ใช้สำหรับการจับภาพ – ควบคุม H/Wที่ ใช้ในการสร้างภาพดิจิทัล OmniDoc & Scan Doc, S/W ที่มากับ scanner s/w สำหรับการจัดการภาพ – การปรับทิศทางของภาพ – การตัดส่วนเกินของภาพ – การตกแต่งภาพ – การกำหนดขนาดของภาพใหม่ – การกำหนดรูปแบบ – การบีบอัดภาพดิจิทัล Photoshop

93 93 S/W ที่ใช้ในการสร้างและการแปลง ข้อมูลประเภทเสียงและภาพเคลื่อนไหว แก้ไข ปรับแต่งข้อมูลเสียงหรือวีดิทัศน์ดิจิทัล เพื่อลบสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นขณะที่ทำการ แปลงให้เป็นดิจิทัล การบีบอัดแฟ้มข้อมูลสำหรับการนำส่ง ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลไปยังผู้ใช้แบบ ออนไลน์ (Online delivery) Final CutePro, Adobe Premiere, iMovies

94 94 S/W จัดการฐานข้อมูล Database Management System (DBMS) Oracle, MSAccess, dBase, mySQL

95 95

96 96

97 97 ความท้าทายทางวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจ Culture & Economic Challenges มาตรฐานทางวัฒนธรรม cultural standardizatio n vs. การเสริมสร้างการแสดงออกความคิดของ ปัจเจกบุคคล empowering individual expressio n ทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property right s ความปลอดภัยของข้อมูลและผู้มีสิทธิใน สารสนเทศ information security and authority ค่าใช้จ่าย Costs

98 98 บทบาทของนักสารสนเทศ The role of information professionals ผู้ให้บริการ Service provider นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ System interface designer ผู้เปิดประตูของยุคอิเล็กทรอนิกส์ Gatekeeper of the electronic age ตัวกลางระหว่างผู้ใช้และผู้ออกแบบระบบ Med iator between users and system de signers

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104 Formats for handling primary documents: ASCII, HTML, SGML, XML, PDF or PostScript for text TIFF or PDF for textual images GIF, JPEG< JFIF, etc for graphics Real Audio, MP3 for audio MPEG for Video

105 105

106 106


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล. 2 www.themeart.com หลักการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google