งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร

3 จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้ ระดับความสำเร็จของการสร้างความตระหนักรับรู้ ให้กับประชาชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ระดับความสำเร็จของโครงการนำร่องระบบผ่านพิธีการ ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วนขาเข้า ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ร้อยละความสำเร็จในการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

4 72,324 ล้านบาท 73,062 ล้านบาท 73,800 ล้านบาท 74,538 ล้านบาท 75,276 ล้านบาท น้ำหนัก : ร้อยละ 3 หน่วยงานจัดเก็บภาษี สสป. และ สตอ.

5 จัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานรองรับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการเพื่อแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 50 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม สสป. สสภ. และ สผภ. น้ำหนัก : ร้อยละ 3

6 ศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบระบบงาน ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ทดสอบระบบ และอบรมระบบงานให้ผู้ใช้งาน ติดตั้งระบบ และเริ่มใช้งานจริง รวมทั้ง จัดทำรายงานสรุปผล และนำเสนอผู้บริหารทราบ มีผู้ใช้ระบบงาน (ตรวจปล่อยสำเร็จอย่างน้อย 1 ราย) สสภ. และ สทส. น้ำหนัก : ร้อยละ 3

7 ศึกษา รวบรวม และสรุปสาระสำคัญของความรู้ฯ ออกแบบทางด้านสารสนเทศ และจัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลสำรวจความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ นำเสนอผู้บริหารทราบ สพก. และ สทส. น้ำหนัก : ร้อยละ 3

8 ร้อยละ 80 สมพ. ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 น้ำหนัก : ร้อยละ 3

9

10

11 1,816,352 ฉบับ 1,929,874 ฉบับ 2,043,396 ฉบับ 2,156,918 ฉบับ 2,270,440 ฉบับ หน่วยงานจัดเก็บภาษี (ยกเว้น สผภ.) และ สสอ. น้ำหนัก : ร้อยละ 2

12 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้กำหนดนโยบาย ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

13 น้ำหนัก : ร้อยละ 4 ระดับ 1 ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 65 70758085 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน การให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรและ ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก ณ ด่านศุลกากร ศภ. 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน การให้บริการด้านพิธีการสิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร ณ สกท.

14 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของผู้กำหนดนโยบาย น้ำหนัก : ร้อยละ 3 ทุกหน่วยงาน

15 น้ำหนัก : ร้อยละ 4 ระดับ 1 ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 74 77808386 หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริการ ประชาชน สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มา เพื่อทราบหรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ เรื่องร้องเรียนการนับจำนวนเรื่อง นับจำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ค้างอยู่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยดำเนินการให้ได้ข้อยุติใน พ.ย. 2553

16 เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อง ตามความเหมาะสม และได้แจ้งผู้ร้องทราบ เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการแล้ว) และได้ชี้แจงทำความเข้าใจ กับผู้ร้อง เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่แล้ว และได้แจ้งผู้ร้องทราบหน่วยงาน ที่รับดูแลเรื่องต่อ ทุกหน่วยงาน

17 เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่ หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงาน ประมวลข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน

18 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต น้ำหนัก : ร้อยละ 4 สบท.

19 ระดับความ สำเร็จของ การบรรลุ เป้าหมาย ตามแผน ส่งเสริม ธรรมาภิบาล (Roadmap) ร้อยละของ อัตราการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายลงทุน/ รายจ่าย ภาพรวม/ ระดับความ สำเร็จของ การจัดทำ ต้นทุนต่อ หน่วย ผลผลิต ระดับความ สำเร็จของการ ดำเนินการ ตามมาตรการ ประหยัด พลังงาน น้ำหนัก : ร้อยละ 3 น้ำหนัก : ร้อยละ 2น้ำหนัก : ร้อยละ 3น้ำหนัก : ร้อยละ 1 กพบ. สสป. และ สตอ. ทุกหน่วยงาน

20 ระดับ 1 คะแนนร้อยละ 69 ระดับ 2 คะแนนร้อยละ 72 ระดับ 3 คะแนนร้อยละ 75 ระดับ 4 คะแนนร้อยละ 78 ระดับ 5 คะแนนร้อยละ 81 ระดับ 1 คะแนนร้อยละ 92 ระดับ 2 คะแนนร้อยละ 93 ระดับ 3 คะแนนร้อยละ 94 ระดับ 4 คะแนนร้อยละ 95 ระดับ 5 คะแนนร้อยละ 96 งบประมาณรายจ่ายลงทุน 164.941 ล้านบาท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6.334 ล้านบาท  National Single Window 34.092 ล้านบาท  ด่านพรมแดนบ้านประกอบ 40.548 ล้านบาท  ที่พัก ด่านศุลกากรอรัญฯ 10.791 ล้านบาท  ที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลอง 17.345 ล้านบาท  ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 24.605 ล้านบาท  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า 11.226 ล้านบาท สำนักงาน 9 ชั้น  ปรับปรุงยกระดับพื้นที่ 20.000 ล้านบาท ผิวจราจรและระบบระบายน้ำ งบประมาณภาพรวม 2,418.351 ล้านบาท  งบบุคลากร 1,776.221 ล้านบาท  งบดำเนินการ 475.877 ล้านบาท  งบเงินอุดหนุน 1.312 ล้านบาท  งบลงทุน 164.941 ล้านบาท ทุกหน่วยงาน

21 1,605.0708 1,433.920889.34% 540.6265 430.9176 79.71% 1.2592 1.0990 87.28% 576.7155 39.8066 6.90% เบิกจ่ายรวมร้อยละ 69.97

22 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2552 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ การเปลี่ยนแปลง และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยและศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบหน่วยงานในองค์กรร่วมตรวจสอบความ ถูกต้องเหมาะสมสำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2553 จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2553 โดยพิจารณา จากรายงานวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน และแผนต้องได้รับความเห็นชอบ ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้วเสร็จ และจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จ และได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน น้ำหนัก : ร้อยละ 3

23 ระดับความ สำเร็จของ การควบคุม ภายใน ระดับความ สำเร็จของ การตรวจสอบ ภายใน ระดับความ สำเร็จของ การดำเนินการ ตามแผนพัฒนา กฎหมายของ ส่วนราชการ น้ำหนัก : ร้อยละ 2

24 หน่วยรับตรวจมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมระบุบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวาง และติดตามการควบคุมภายใน มีกลไกการดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หน่วยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุม ภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ. 2) ซึ่งมาจากการ ประมวลผลการประเมินของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปอ. 1) หน่วยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ซึ่งมา จากการประมวลผลการประเมินของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทำ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) และต้องได้รับการประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ทุกหน่วยงาน น้ำหนัก : ร้อยละ 2

25 กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม การควบคุม ที่มีอยู่ การประเมิน ผลการ ควบคุม ความเสี่ยง ยังมีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

26 กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุมกำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

27 จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในเรื่องปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยง ที่นำมาใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมี รายละเอียดในเรื่องวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขต การปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และแนวทางการปฎิบัติงาน จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผน การตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแสดง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน กตน., หน่วยงานจัดเก็บภาษี, สบก., สบท., สสป. น้ำหนัก : ร้อยละ 2

28  ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน  ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการ (หมวด 7)  ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 น้ำหนัก : ร้อยละ 12 น้ำหนัก : ร้อยละ 4 ทุกหน่วยงาน

29  ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับ 1ร้อยละ 60 ระดับ 2ร้อยละ 70 ระดับ 3ร้อยละ 80 ระดับ 4ร้อยละ 90 ระดับ 5ร้อยละ 100  ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์ ระดับ 1ร้อยละ 60 ระดับ 2ร้อยละ 70 ระดับ 3ร้อยละ 80 ระดับ 4ร้อยละ 90 ระดับ 5ร้อยละ 100  ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1ร้อยละ 60 ระดับ 2ร้อยละ 70 ระดับ 3ร้อยละ 80 ระดับ 4ร้อยละ 90 ระดับ 5ร้อยละ 100 น้ำหนัก : ร้อยละ 8 น้ำหนัก : ร้อยละ 2

30 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ

31 ⃟ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ⃟ ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ ⃟ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรหรือแผนพัฒนา บุคลากร จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้น

32 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะ สำคัญขององค์กร (15 คำถาม) ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมิน องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (2 แผน: หมวด 2 และ 4) น้ำหนัก : ร้อยละ 1 น้ำหนัก : ร้อยละ 2

33 จำนวนภาษีที่ สามารถจัดเก็บ ได้ (ล้านล้านบาท) ระดับความสำเร็จ ในการบูรณาการ บริการข้อมูล ข่าวสารของ กลุ่มภารกิจด้าน รายได้ (e-Tax Portal Service) ระดับความสำเร็จ ในการบูรณาการ งานกลุ่มภารกิจ ด้านรายได้ น้ำหนักร้อยละ 4 น้ำหนักร้อยละ 3

34

35


ดาวน์โหลด ppt มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google