งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่......../2552 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้า ปลอดอากร เพื่อโปรดแสดงความคิดเห็นและโปรดแจ้งข้อมูลเพื่อการประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่......../2552 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้า ปลอดอากร เพื่อโปรดแสดงความคิดเห็นและโปรดแจ้งข้อมูลเพื่อการประสานงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่......../2552 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้า ปลอดอากร เพื่อโปรดแสดงความคิดเห็นและโปรดแจ้งข้อมูลเพื่อการประสานงาน ดังนี้ 1. ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงานราชการ ที่แสดงความคิดเห็น และ 2. สถานที่ประกอบการ / หน่วยงานที่สังกัดพร้อมที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ และ 3. รายละเอียดความคิดเห็น

2 1. ความคิดเห็นควรมีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณากำหนดระเบียบและ มีความเหมาะสม 2. ความคิดเห็นที่ระบุชื่อ นามสกุลของผู้แสดงความ คิดเห็น คณะทำงานฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาทุกราย ( โดยเก็บ ข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ ) 3. ความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อ นามสกุล ของผู้แสดง ความคิดเห็น คณะทำงานฯ จะนำไปประกอบการพิจารณา เฉพาะความเห็นที่คณะทำงานเห็นว่า มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและ เหมาะสม 4. ในการนำความเห็นไปประกอบการพิจารณา คณะทำงานจะวิเคราะห์และจัดกลุ่ม ความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อแสดงข้อดีข้อเสียและ ความเหมาะสมของความคิดเห็นที่ ได้รับต่อไป 5. คณะทำงานฯ จะปรับปรุงร่างประกาศกรมฯ เพื่อ เสนอกรมฯ พิจารณาต่อไป

3 กรุณาส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 16 เมษายน 2552 ได้ที่... ฝ่ายหลักเกณฑ์ ส่วนคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ Email : 82020100@customs.go.th ++ ติดต่อสอบถาม โทร. ฝ่ายหลักเกณฑ์ 02-667-7049


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่......../2552 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับร้านค้า ปลอดอากร เพื่อโปรดแสดงความคิดเห็นและโปรดแจ้งข้อมูลเพื่อการประสานงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google