งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09. 00 น
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา น. อธิบดีกรมศุลกากร(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการศุลกากรที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน ระยะเวลาอบรม 1 วันทำการ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างถ่องแท้นำคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยส่วนรวม ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้มาด้วยการสั่งสมคุณงามความดีมีความภูมิใจในองค์กร และช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

2 อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ วิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต : งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ

3 อ.ปรีชา วัชราภัย วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของจริยธรรมกับการบริหารงานองค์กร

4 อ. สุเมธ แสงนิ่มนวล วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง งานได้ผล : คนเป็นสุข

5 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล(นายบุญเทียม โชควิวัฒน) มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร

6 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล(นายบุญเทียม โชควิวัฒน) มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร

7


ดาวน์โหลด ppt เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google