งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมศุลกากร ( นายสมชาย พูล สวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ ความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมศุลกากร ( นายสมชาย พูล สวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ ความสำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมศุลกากร ( นายสมชาย พูล สวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการศุลกากรที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน ระยะเวลา อบรม 1 วันทำการ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการ อย่างถ่องแท้นำคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่การงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรและ สังคมโดยส่วนรวม ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการที่จะต้องทำงาน ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีที่ได้มาด้วยการสั่งสมคุณงามความดีมีความภูมิใจในองค์กร และ ช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

2 อ. ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ วิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต : งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ

3 อ. ปรีชา วัชราภัย วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของจริยธรรมกับการบริหารงานองค์กร

4 อ. สุเมธ แสงนิ่มนวล วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง งานได้ผล : คนเป็นสุข

5 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ( นายบุญเทียม โชควิวัฒน ) มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร

6

7


ดาวน์โหลด ppt เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมศุลกากร ( นายสมชาย พูล สวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร คุณธรรมนำทางสร้างสรรค์ ความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google