งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ขอรับรายการของกลางและของ ตกค้างที่ขายทอดตลาดได้ตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลด ได้จาก WWW.CUSTOMS.GO.TH สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-671-8845

2 วิธีการเข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการขายทอดตลาด กำหนดวิธีการประมูล 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีประมูลด้วยวาจา 2. วิธีประมูลด้วยการยื่นซอง ประกวดราคา

3 วิธีการประมูลด้วยวาจา – ผู้เข้าประมูลด้วยวาจา ต้องมาลงทะเบียนขอรับ บัตรผู้ประมูลก่อนเวลาประมูล ( ในวันที่ทำการ ขายทอดตลาด ) – โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ ทางราชการออกให้ ทั้งนี้บัตรที่ใช้ต้องยังไม่ หมดอายุจนถึงวันประมูล – ผู้ประมูลที่เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกำหนดทุกประการ – เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมการ ประมูลคืนบัตรผู้ประมูลกับเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ ประมูลได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำสัญญา ประกันต่อกรมศุลกากรและดำเนินการชำระค่า ซื้อของกลางของตกค้างให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ

4 วิธีการประมูลด้วยการยื่นซอง ประกวดราคา ผู้ยื่นซองต้องมาดำเนินการยื่นซองเสนอ ราคาตั้งแต่วันที่ประกาศขายทอดตลาด จนถึงก่อนวันประมูล 1 วันทำการ ผู้ยื่นซองต้องวางประกันซองตามจำนวน ราคาที่คณะกรรมการฯกำหนด คณะกรรมการฯจะพิจารณาเปิดซอง เมื่อ ผู้ประมูลด้วยวาจาเสนอราคาถึงที่สุดแล้ว และทำการเปรียบเทียบราคาที่มีผู้เสนอ ทั้ง 2 วิธี


ดาวน์โหลด ppt ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ประกาศขายของกลางและของ ตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google