งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สคศ. สทก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สคศ. สทก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สคศ. สทก.
กรมศุลกากร ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สคศ. สทก. ประกาศขายของกลางและของตกค้างครั้งที่ 8/2550 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2550 ขอรับรายการของกลางและของตกค้างที่ขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลด ได้จาก สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร

2 วิธีการเข้าร่วมการประมูล
คณะกรรมการขายทอดตลาดกำหนดวิธีการประมูล 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีประมูลด้วยวาจา 2. วิธีประมูลด้วยการยื่นซองประกวดราคา

3 วิธีการประมูลด้วยวาจา
ผู้เข้าประมูลด้วยวาจา ต้องมาลงทะเบียนขอรับบัตรผู้ประมูลก่อนเวลาประมูล(ในวันที่ทำการขายทอดตลาด) โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ทั้งนี้บัตรที่ใช้ต้องยังไม่หมดอายุจนถึงวันประมูล ผู้ประมูลที่เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดทุกประการ เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลคืนบัตรผู้ประมูลกับเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ประมูลได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำสัญญาประกันต่อกรมศุลกากรและดำเนินการชำระค่าซื้อของกลางของตกค้างให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ

4 วิธีการประมูลด้วยการยื่นซองประกวดราคา
ผู้ยื่นซองต้องมาดำเนินการยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ประกาศขายทอดตลาดจนถึงก่อนวันประมูล 1 วันทำการ ผู้ยื่นซองต้องวางประกันซองตามจำนวนราคาที่คณะกรรมการฯกำหนด คณะกรรมการฯจะพิจารณาเปิดซอง เมื่อผู้ประมูลด้วยวาจาเสนอราคาถึงที่สุดแล้ว และทำการเปรียบเทียบราคาที่มีผู้เสนอทั้ง 2 วิธี


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สคศ. สทก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google