งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการ บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอ จัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวทางการ บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอ จัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอ จัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23

2

3 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 1. จัดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่ม สาระหลัก 2. จัดสรรงบประมาณรายการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ( ข้อมูล มีแล้ว อยู่ สพม. เขต 23 โรงเรียนไม่ต้องส่ง ) 3. จัดงบลงทุนค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ( สพฐ. จัดสรรแล้ว ร. ร. ในสังกัด สพม. เขต 23 ไม่ได้ รับการจัดสรร )

4 หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5 เกณฑ์การจัดสรร กระจายจากอดีตสู่ปัจจุบัน กระจายไม่กระจุกโรงใดโรงหนึ่ง แสดงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนตามประเภทและลักษณะ ครุภัณฑ์ยึดขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท ขนาดกลางลงประมาณ 5 แสนบาท

6 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ ให้ความสำคัญกับวิธี Bottom Up ความเป็นนิตบุคคล และอัตลักษณ์ของ โรงเรียน โรงเรียนต้องจัดทำคำขอจัดสรรผ่าน สพม.ตรวจสอบนำส่งให้คณะกรรมการ ของ สมป.พิจารณาออกบัญชีจัดสรร

7 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ คำขอประกอบด้วย ส่วนที่1 ชี้แจงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศตาม ประเภทโรงเรียน ส่วนที่ 2 ระบุชุดรายการความต้องการชุด ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนที่ 3 แสดงการเทียบราคาตลาดอย่าง น้อง 3 เจ้า โดยมีการตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และสืบราคาตลาด

8 รายการจัดสรรครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ 287.55 ล้านบาท 2.ครุภัณฑ์โครงการการเรียนรู้ไร้ พรมแดน 171 ล้านบาท 3.ครุภัณฑ์คลังทฤษฎีความรู้ 115.2 ล้านบาท 4.ครุภัณฑ์ทักษะงานอาชีพ 37.8 ล้าน 5.ครุภัณฑ์การสอนโรงเรียน Education Hub 2.1 ล้าน

9 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง 1. สมป. 134.5662 ล้านบาท 2. แปรญัตติ 4164.015 ล้านบาท 3. ภัยธรรมชาติ 4.2 ล้านบาท 4. ในส่วนนี้สามารถพิจารณาเป็น หอประชุมโรงอาหาร หอนอน ชุด ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุง ต้องไม่ผูกพัน งบประมาณข้ามปี

10 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง วิธีการ งบ สมป.จัดกรณีจำเป็นที่งบแปรญัตติไม่จัด สพม.แจ้งให้โรงเรียนไปประสานกับ สส. พื้นที่เพื่อใช้งบแปรญัตติ รายการที่จัดเน้น ระบบไฟฟ้า ประปา อาคารโครงสร้าง ปรับปรุงโรงฝึกงานหรือ ศูนย์ฝึกอาชีพ

11 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ : มุ่งฝึกทักษะการเรียนรู้ เป้าหมายเข้าสู่เวทีการแข่งขันเชิงทักษะ วิชาการ ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Lab แห้ง ชุด Lab กึ่งทดลอง ต้องไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง จะถูกตัดออก

12 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุด Digital Sound Lab วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคม อาเซียนด้านสมรรถนะทางภาษาเพื่อการ สื่อสารและวัฒนธรรม และการใช้คำศัพท์ เฉพะสาขาวิชา (Technical terms) ลักษณะครุภัณฑ์

13 ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Digital Sound Lab Sever ที่มี ชุดฝึกทักษะการออกเสียงของกลุ่ม คำศัพท์ที่เป็นพื้นฐานการสื่อสารจำแนก เป็นระดับชั้นที่ประเมินผลได้ในตัว ชุด Technical terms ให้ครูฝึกออกเสียง ใช้สอนใน 7 กลุ่มสาระ และให้เด็กสืบค้น เรียนรู้คำศัพท์

14 ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Digital Sound Lab Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู 1 เครื่อง TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอ ของนักเรียน Tablet นักเรียน ประมาณ 30 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน

15 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคม อาเซียนด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก ลักษณะครุภัณฑ์ Sever ที่มีชุดคลังองค์ความรู้ดังนี้ ความรู้พื้นฐานความเป็นมาด้านสังคมวัฒนธรรม และภูมิประเทศของแต่ละประเทศ องค์ความรู้ด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก

16 ครุภัณฑ์ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ลักษณะครุภัณฑ์ RSS Feed ข่าวของประกลุ่มอาเซียนดัก จัดเก็บ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระสังคมใช้เป็นสื่อ กำหนดประเด็นให้นักเรียนวิเคราะห์ศักยภาพ จากสถานการณ์และให้นักเรียนสืบค้นทฤษฎี มาสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอ ประเด็นความร่วมมือจัดเก็นเป็น KM ชุดฝึกอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ชุดฝึกและเรียนรู้ภาษาพื้นฐานประจำวันของ แต่ละประเทศ

17 ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Monitor และ Keyboard ที่เป็นลูกข่ายกับ Server สำหรับสืบค้นองค์ความรู้ 10 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน TV. นำเสนอความรู้พื้นฐานแบบอัตโนมัติ หรือเลือกจากเมนู

18 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุนทรียภาพ วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างคุณลักษณะความ สุนทรียภาพและดำรงค์ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ชุดดนตรีสากล ชุดวงโยธวาธิต

19 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุขภาพพลานามัย วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย ชุดกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานการออกกำลัง กายและเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อการเป็น นักกีฬา ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Fitness กลางแจ้งหรือในร่ม ชุดพื้นฐานการฝึกกีฬาแต่ละประเภท

20 ครุภัณฑ์ ชุดทักษะงานอาชีพ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการสร้างทักษะการ ทำงานที่เป็นอาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งวิชาเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมชุมนุม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดงานเกษตรกรรม (พืชไร่ สวน ปศุสัตว์) ชุดงานคหกรรม (อาหาร เบอร์เกอรี) ชุดงานอุตสาหกรรม พานิชยกรรม ชุดการท่องเที่ยวและความงาม

21 ครุภัณฑ์ ชุดการเรียนรู้ไร้พรมแดน ต่อยอดจากโครงการปี 2554 Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง เพิ่มชุดลิขสิทธิ์ และตัด Interactive Board เพิ่มขนาดของ TV

22 วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน สร้างสื่อการเรียนรู้ บันทึกการเรียนรู้ และ จัดทำ Lecture On-Demand เผยแพร่บทสรุปความรู้รายวิชา นิทัศการ รูปการถ่ายทอดสด (Web Casting) จัดการเรียนการสอน และประชุมทางไกลใน รูปแบบ Web Conferencing

23 ชุดแบ่งปันความรู้ ลักษณะครุภัณฑ์

24 ครุภัณฑ์ ชุดคลังทฤษฎีความรู้ Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง วัตถุประสงค์ : เครื่องมือสืบค้นและอ้างอิงที่ เชื่อมโยงทฤษฏีความรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนก เป็นระดับชั้นและรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของ อาชีพของภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคสู่ การแนะแนวอาชีพพร้อมกับวิเคราะห์ ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลกลุ่กลุ่ม ลักษณะครุภัณฑ์

25 Internet Operating System คลังอาชีพในภูมิภาค คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระ แยกระดับ / วิชา คลัง ข้อสอบ ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้

26 ลักษณะครุภัณฑ์ Server ที่มี ระบบปฎิบัติการ Windows คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนกเป็น ระดับชั้นและรายวิชาที่เชื่อโยงความรู้ไปสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ครูพัฒนา จัดเก็บเองได้ และเชื่อมโยงบอกเป็นพื้นฐาน ของอาชีพได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

27 ลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ) คลังแนะแนวอาชีพ เป็นการแนะแนวอาชีพ ในภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคที่เป็น ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดและภูมิภาค นำเสนอเป็นรูปแบบคล้ายสารานุกรม ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสืบค้นเพิ่มเติมไปสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงบอก พื้นฐานทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระตาม ระดับชั้นได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

28 ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) คลังข้อสอบ ที่สร้างโดยครูระบุตัวชี้วัด มาตรฐานรายวิชามีเฉลยแนวการคิดและ แหล่งอ้างอิงสืบค้นเพิ่มเติมสามารถจัดสอบ บนเครื่องและกระดาษคำตอบมีเครื่องตรวจ วิเคราะห์ผลการผ่านไม่ผ่านเป็นรายตัวชี้วัด ที่ให้สิทธิ์นักเรียนไม่ผ่านเข้าดูเฉลยแนวคิด และแหล่งอ้างอิงจัดเก็บผลในการใช้ ตรวจสอบองค์ความรู้ก่อบสอบสู่การซ่อม เสริมก่อนการสอบจริง และแชร์ข้อสอบได้

29 ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู พร้อมชุดเขียน TV LED ไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอ ของนักเรียน Tablet นักเรียน 30 ตัว พร้อมชุดเขียน

30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

31 กรอบการทำคำขอตั้ง งบประมาณ ประจำปี 2556 1. จัดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก 2. จัดสรรงบประมาณรายการ ปรับปรุงซ่อมแซม 3. จัดงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

32 การตั้งงบประมาณปี 2556 ขยายผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลใน โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป สนับสนุนครูสอนเป็นสอนดีสอนเก่งสร้างชุดการสอน และชุดสรุปเนื้อหาจัดทำ On-demand (วัสดุ/รางวัล) พัฒนาศูนย์สร้างองค์ความรู้และอ้างอิง ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างสื่อ On- demand และรูปแบบการใช้แบ่งปันความรู้รายวิชา อุปกรณ์และครุภัณฑ์ชุดส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า อิสระ (IS:Independent Studay)

33 การตั้งงบประมาณปี 2556 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ฝึกและพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพ ทางร่างกาย พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตด้านการงานและ อาชีพ พัฒนาทักษะและความสุนทรียภาพ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

34 การตั้งงบประมาณปี 2556 สร้างกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนด้าน ทักษะและคุณภาพชีวิติ งบประมาณคาปรับปรุง และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อและอุปกรณ์การพัฒนาทักษะการทำงาน ค่าก่อสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การพัฒนาทักษะ ชีวิต พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนตาม วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

35 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ละแบบ เอนกประสงค์ 5 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 108 ล./55 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 318 ล./55 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 324 ล./55 จำนวน 15 หลัง

36 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างหอประชุมแบบ 101 ล./27 จำนวน 15 หลัง ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก/55 จำนวน 30 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง/55 จำนสวน 30 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง

37 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102 จำนวน 35 หลัง ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204 จำนวน 25 หลัง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน 3 หลัง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100,000 ตัว

38 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุด 26 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดและทรุด โทรมตามอายุปี 1,200 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ ในโรงเรียน 100 แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงรั้วและเขื่อนกันน้ำกันดินจากภัย ธรรมชาติ 50 แห่ง

39 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนได้รับ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 800 โรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 500 โรงเรียน 1,200,000 บาท และประปา 800 โรงเรียน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ สำนักงานสถานศึกษา 2,360 โรงเรียน

40 การตั้งงบประมาณปี 2556 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 42 สพม ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 15 สพม ค่าบริหารจัดการ สพม. โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการ Education Hub/ประชาคมอาเซียน

41 สรุป โรงเรียนจะต้อง ดำเนินการ 1.ขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 1.)จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก ร.รขนาดใหญ่ 1,000,000 บาท ร.ร.ขาดกลาง/เล็ก 500,000 บาท ยกเว้น 1.ชุดสื่อไร้พรมแดน (750,000) ร.ร.ได้รับจัดสรรแล้วไม่ให้ขอซ้ำ 2. ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเชี่ยน(500,000) ขอได้ทุกโรง

42 สรุป โรงเรียนจะต้อง ดำเนินการ 2. ทำคำขอจัดตั้ง งบประมาณ ปี 2556 1.) จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลัก ร. รขนาดใหญ่ 1,000,000 บาท ร. ร. ขาดกลาง / เล็ก 500,000 บาท ยกเว้น 1. ชุดสื่อไร้พรมแดน (750,000) ร. ร. ได้รับจัดสรรแล้วไม่ให้ขอซ้ำ 2. ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเชี่ยน (500,000) ขอได้ทุกโรง

43 3. จัดทำรายละเอียดการขอจัดสรร งบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รูปแบบอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556 แบบอาคารเรียนเปลี่ยนใหม่ ดังนี้ 1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ แบบเอนกประสงค์ 5 หลัง 2. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ มาตรฐาน แบบ 108 ล./55 จำนวน 50 หลัง 3. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ มาตรฐาน แบบ 318 ล./55 จำนวน 20 หลัง 4. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ มาตรฐาน แบบ 324 ล./55 จำนวน 15 หลัง

44 5. ก่อสร้างหอประชุมแบบ 101 ล./27 จำนวน 15 หลัง 6. ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 20 หลัง 7. ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก /55 จำนวน 30 หลัง 8. ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง /55 จำนวน 30 หลัง 9. ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่นั่ง /49 จำนวน 50 หลัง 10 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน หญิง 6 ที่นั่ง /49 จำนวน 50 หลัง ( ราคามาตรฐานอาคาร อยู่ในเอกสารเล่มสีชมพู แนวทางการจัดทำงบประมาณ หน้า 235)

45 แบบรายงานที่โรงเรียน ต้องส่ง เป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 1. คำขอจัดสรร งบประมาณ ปี 2555 1.1. แบบคำขอจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระหลัก 1.2 มา ตฐานราคากลางครุภัณฑ์ แต่ละ รายการ ๆละ 1 ชุด พร้อมแผน ชีดี แบบคำขอโดย แยกแบบคำขอจัดสรร แต่ละรายการครุภัณฑ์ ถ้าขอ 5 ชุด ก็ส่ง 5 ชุด และ 5 แบบคำขอจัดสรร

46 2. คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2556 2.1 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่า ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระหลัก 2.2 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ แต่ละ รายการ ๆ ละ 1 ชุด พร้อมแผน ชีดี แบบคำขอโดยแยกแบบคำ ขอจัดสรร แต่ละรายการครุภัณฑ์ ถ้าขอ 5 ชุด ก็ส่ง 5 ชุด และ 5 แบบคำขอจัดสรร ( สามารถดู รายละเอียดได้ที่สำนัก งบประมาณ, สำนักคลัง, สทร. กระทรวง ICT) 2.3 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แบบ สมป.1- สมป.9 ตามแบบที่แนบ หรือในคู่มือแนวทางการ จัดทำงบประมาณ หน้า 224-232)

47 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2556 ( ต่อ ) 2.4 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่า ปรับปรุงซ่อมแซม ปี 56 2.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารเรียน ที่ โรงเรียนได้เพิ่ม ตามแบบ ( ถ้าปรับเพิ่มให้ใช้ ตัวหนังสือสีแดง ) 2.6. ส่งเอกสารรูปเล่ม เรียงแบบ ตามที่เสนอขอจัดสรร งบประมาณ ปี 55 ต่อด้วยขอ จัดตั้งงบประมาณปี 56 จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวทางการ บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอ จัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google