งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 4 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์ 1. บอกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1

2 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 โมเด็ม (Modem) โมเด็มเอจ/สามจี (Air Card)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ทำให้สามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ โมเด็มเอจ/สามจี (Air Card) ในปัจจุบันมีการพัฒนาโมเด็มที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น จีพีอาร์เอส (GPRS), เอจ(EDGE), สามจี (3G)

4 การ์ดแลน ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายเคเบิล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานเครือข่ายได้

5 ฮับ (Hub) /สวิตช์ (Switch)
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ฮับ สวิตช์

6 เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละรูปร่างเข้าด้วยกัน เราท์เตอร์เป็นอุปกรณ์จัดหาเส้นทางอัตโนมัติ อาศัยการรับรู้เลขที่อยู่ไอพี ทำให้ส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่รวมเอาเราเตอร์ สวิตช์ โมเด็ม และตัวกระจายสัญญาณไร้สายไว้ด้วยกัน เรียกว่า ไวร์เลสเราเตอร์ (Wireless Router)

7 จุดเชื่อต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point)
ทำหน้าที่คล้ายฮับ ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่สูงโดยจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันแบบไร้สาย เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่

8 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันและสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ ตัวอย่างประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีดังต่อไปนี้ 1. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน 2. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเครือข่าย 3. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 4. การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน

9 1. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน
การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนกลาง เช่น ผู้ใช้หลายคนขอข้อมูลจาก Google ได้ในเวลาเดียวกัน การใช้ฐานข้อมูลของโรงเรียน การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน การใช้โปรแกรมสำนักงานร่วมกัน

10 2. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเครือข่าย
การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร่วมกันผ่านไวร์เลสเราเตอร์

11 3. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลล์ การสนทนาผ่านเครือข่าย การแบ่งปันตารางการทำงานของแต่ละบุคคล การประชุมทางไกล

12 4. การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ร่วมกัน
วิกิพีเดีย (Wikipedia) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google