งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 4 1. บอกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 4 1. บอกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 4 1. บอกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จุดประสงค์

2 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์

3 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ ทำให้สามารถเชื่อต่อ อินเทอร์เน็ตได้ โมเด็มเอจ / สามจี (Air Card) ในปัจจุบันมีการพัฒนาโมเด็มที่ใช้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น จีพีอาร์เอส (GPRS), เอจ (EDGE), สามจี (3G)

4 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ การ์ดแลน ทำหน้าที่เชื่อม ระหว่างคอมพิวเตอร์ กับสายเคเบิล เพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถ ใช้งานเครือข่ายได้

5 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ฮับ (Hub) / สวิตช์ (Switch) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ฮับ สวิต ช์

6 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละ รูปร่างเข้าด้วยกัน เราท์เตอร์เป็นอุปกรณ์จัดหาเส้นทาง อัตโนมัติ อาศัยการรับรู้เลขที่อยู่ไอพี ทำให้ส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ รวมเอาเราเตอร์ สวิตช์ โมเด็ม และ ตัวกระจายสัญญาณไร้สายไว้ด้วยกัน เรียกว่า ไวร์เลสเราเตอร์ (Wireless Router)

7 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อต่อแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ทำหน้าที่คล้ายฮับ ใช้เชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทาง คลื่นวิทยุความถี่สูงโดยจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่างๆ เข้าด้วยกันแบบไร้สาย เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่

8 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่าง กว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ต่างๆ เข้าด้วยกันและสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ได้ ตัวอย่างประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี ดังต่อไปนี้ 1. การใช้โปรแกรมและ ข้อมูลร่วมกัน 2. การแบ่งปันอุปกรณ์ใน เครือข่าย 3. การติดต่อสื่อสารและ การทำงานร่วมกัน 4. การใช้แหล่งข้อมูลและ ความรู้ร่วมกัน

9 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. การใช้โปรแกรมและข้อมูล ร่วมกัน การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนกลาง เช่น ผู้ใช้หลายคนขอ ข้อมูลจาก Google ได้ในเวลาเดียวกัน การใช้ฐานข้อมูลของโรงเรียน การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน การใช้โปรแกรมสำนักงานร่วมกัน

10 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. การแบ่งปันอุปกรณ์ใน เครือข่าย การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน การใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร่วมกันผ่านไวร์เล สเราเตอร์

11 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3. การติดต่อสื่อสารและการ ทำงานร่วมกัน การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลล์ การสนทนาผ่านเครือข่าย การแบ่งปันตารางการทำงานของแต่ละบุคคล การประชุมทางไกล

12 กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 4. การใช้แหล่งข้อมูลและความรู้ ร่วมกัน วิกิพีเดีย (Wikipedia) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 4 1. บอกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google