งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ombudsman Talk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ombudsman Talk."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ombudsman Talk

2 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ 1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติตรงต่อตนเอง และต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรงกลัวที่จะประพฤติชั่ว มีความถูกต้องดีงามเป็นหลักในการดำเนินชีวิตยึดมั่นความจริง รักความเป็นธรรม ปราศจากความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ

3 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ 2. วินัย หมายถึง การยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงค่านิยมที่ดีงานของสังคมอย่างเต็มใจและตั้งใจ

4 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ 3. พอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ คุณธรรม เพื่อชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน

5 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ 4. เสียสละ หมายถึง เสียสละเพื่อส่วนรวม เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เห็นอก เห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ ผู้มีความเดือดร้อน มีความอาทร เอาใจใส่ เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน เป็นผู้มีจิตอาสา

6 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคนไทย 5 ประการ 5. รักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามความต้องการอย่างมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้อย่างฉลาด ใช้อย่างประหยัดและฟื้นฟูให้ดีขึ้น

7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
The end สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ดาวน์โหลด ppt Ombudsman Talk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google