งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ombudsman Talk. คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงต่อตนเอง และต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ombudsman Talk. คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงต่อตนเอง และต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ombudsman Talk

2 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงต่อตนเอง และต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง กลัวที่จะประพฤติชั่ว มีความถูกต้อง ดีงามเป็นหลักในการดำเนินชีวิตยึด มั่นความจริง รักความเป็นธรรม ปราศจากความรู้สึกลำเอียง หรือ อคติ

3 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 2. วินัย หมายถึง การยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงค่านิยมที่ดีงานของสังคม อย่างเต็มใจและตั้งใจ

4 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 3. พอเพียง หมายถึง การดำเนิน ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ คุณธรรม เพื่อชีวิตที่สมดุลและ ยั่งยืน

5 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 4. เสียสละ หมายถึง เสียสละเพื่อ ส่วนรวม เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เห็นอก เห็นใจ เห็นคุณค่าใน เพื่อนมนุษย์ ผู้มีความเดือดร้อน มี ความอาทร เอาใจใส่ เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน เป็นผู้มีจิตอาสา

6 คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 5. รักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามความ ต้องการอย่างมีสำนึกต่อ สิ่งแวดล้อม โดยใช้อย่างฉลาด ใช้อย่างประหยัดและฟื้นฟูให้ดีขึ้น

7


ดาวน์โหลด ppt Ombudsman Talk. คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5 ประการ 1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงต่อตนเอง และต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google