งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ข้าราชการพล เรือน สามัญที่อยู่ ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ข้าราชการพล เรือน สามัญที่อยู่ ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา ข้าราชการพล เรือน สามัญที่อยู่ ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

2 การพัฒนา ระหว่าง ทดลองฯ การ ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ ต้น สังกั ด ด้วยตนเอง การอบรม สัมมนา ร่วมกัน กระทรวง / กรม ที่ได้รับ มอบหมาย ผู้บริหารให้ภาพหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / โครงสร้างองค์กร / บทบาทที่ คาดหวัง ลดเวลาในห้องเรียน - มีเวลาเรียนรู้ งาน - ตัวช่วยเมื่อเกิดปัญหา ต้นสังกัด รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย เรียนรู้ - แลกเปลี่ยน - สร้างเครือข่าย ส่วนราชการ = กรม อยู่ในบังคับ บัญชา / ขึ้นตรง นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี ดำเนินการทั้ง 3 กระบวนการ กฎ ก. พ. ว่าด้วย การ ทด ลองฯ ข้ อ 8 รู้ระเบียบแบบ แผนราชการ และเป็น ข้าราชการที่ดี นำผลการ พัฒนามา ประกอบ การประเมินผล การทดลอง ฯ

3 การปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ ใหม่ได้เข้าใจถึง สภาพแวดล้อมการ ทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และวัฒนธรรม องค์กร ตลอดจนเป็นการ สร้างขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการบรรจุใหม่

4 การเรียนรู้ด้วย ตนเอง การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนด้วย ตนเอง “ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ บรรจุใหม่ ” ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา จำแนกเป็น 13 ชุดวิชา ดังนี้ หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็น ข้าราชการที่ดี หมวดที่ 2 ระบบราชการและการ บริหารภาครัฐแนวใหม่ หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับ ข้าราชการ หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลัก และทักษะที่จำเป็น * เกณฑ์การผ่านการประเมินของแต่ละ ชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. ลงทะเบียนและสมัครเรียน จากเว็บไซต์ สำนักงาน ก. พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ e-learning www.ocsc.go.th หัวข้อ e-learningwww.ocsc.go.th 2. แจ้งชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง User ID (Ocsc ตามด้วยเล - 6 หลัก โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address ให้กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address ให้กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. 3. กกจ. รวบรวมรายละเอียดแจ้ง สำนักงาน ก. พ. ทราบ 4. สำนักงาน ก. พ. จะอนุมัติให้ข้าราชการ ฯ เข้าเรียนเป็นรายบุคคลทาง e-mail e-mail 5. เรียนจบ / พิพม์รายงานผลการเรียนส่ง กกจ.

6 การอบรม สัมมนาร่วมกัน การอบรมสัมมนาร่วมกันโดยใช้ “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” ประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเป็น ข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและ บทบาทหน้าที่ของการเป็น ข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัย สร้างทีม และ ความสามัคคี / จรรยาข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ ชุดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ * ประเมินผลด้านระยะเวลาการมีส่วนร่วมใน การอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7 สิ่งสำคัญที่ ต้องเร่ง ดำเนินการ เมื่อ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ, สกุล, ตำแหน่ง, User ID (OCSC ตาม ด้วยเลข 6 หลัก ), โทรศัพท์, โทรสาร และ e-Mail Address ( ตามตัวอย่าง แบบฟอร์มที่แนบ ) มายังกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อไป รายงานตัว ณ สถานที่ที่ต้องปฏิบัติงาน แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเป็น อันดับแรกคือ การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “ ฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ ” ซึ่งเป็นหลักสูตร ของสำนักงาน ก. พ. โดยลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนในคู่มือที่แจกให้ เมื่อ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ, สกุล, ตำแหน่ง, User ID (OCSC ตาม ด้วยเลข 6 หลัก ), โทรศัพท์, โทรสาร และ e-Mail Address ( ตามตัวอย่าง แบบฟอร์มที่แนบ ) มายังกองการเจ้าหน้าที่ *** ติดต่อ คุณวรรรี วงศ์รักไทย ( พี่เป้ ) โทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1303 โทรสาร 02-6182376

8 จบ แล้ว ค่ะ วิลาสลักษณ์ วิศาลา ภรณ์ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 02-6182323 ต่อ 1303,1313


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ข้าราชการพล เรือน สามัญที่อยู่ ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google