งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Input Process Output Health Team ( นสค.) Tools Action Plan (Road Map) Management 1. Delegation 2. Monitoring 3. Action 1) Survey 2) Service - ตรวจ - บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Input Process Output Health Team ( นสค.) Tools Action Plan (Road Map) Management 1. Delegation 2. Monitoring 3. Action 1) Survey 2) Service - ตรวจ - บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Input Process Output Health Team ( นสค.) Tools Action Plan (Road Map) Management 1. Delegation 2. Monitoring 3. Action 1) Survey 2) Service - ตรวจ - บริการ - แนะนำ Integration 1. Target Gr. 2. Area 3. Road Map 4. File Data นสค. Action (SARS) นสค. Action (SARS) Action Integation Health Team : target group / Area Home / Public Skill : Professional / The Conference / Technical / Rapid Tools มี / ใช้ : Simple / Valid / Time

3 เป้าหมาย : Goal สุขภาวะ : 4 มิติ กาย ใจปัญญาสังคม บริบทชุมชน (1) นโยบาย สป. (2) เงื่อนไข สปสช. (3) หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ปี 2556 ชุมชนคิด แก้ปัญหา / พัฒนา (1) ใช้พลังความ เข้มแข็งชุมชน จากทุนสังคม เป็นกลไก ขับเคลื่อนด้วย ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (2) กลไกภาครัฐ สนับสนุน ติดตามผล จัด เวที ลปรร.(3) เป้าหมาย 1 หมู่ ต่อ รพ. สต./ รพช./ รพท.(4) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ วัดจากมิติมุมมองของชุมชน (1) สุขภาวะ (2) ความเข้มแข็ง ( ความสุขแบบพอเพียง ) Road Map 1 มค.56 PP : Behavioral Mod - พระราชดำริ - EMS - E WEC - QHS - ยาเสพติด - นสค. - Age Group - DPL

4 (1) กิจกรรม หลัก (2) กลุ่มเป้าหมา ย -Age Group -Risk Group (3) งบประมาณ (4) ระยะเวลา ดำเนินการ (Road Map) (5) ภาคีหุ้นส่วน (6) นวัตกรรม (7) ตัวชี้วัด ความสำเร็จ DHS + CBL + Family Med

5 บริบทชุมชน หมายถึง สภาพปัญหา ทรัพยากร และความต้องการ ตามวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง นโยบายเน้นหนัก ปี 2556 ให้ลงรายละเอียด เงื่อนไข สป. สช. หมายถึง เป้าหมายกำกับตามเกณฑ์การจัดสรร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556 ว่าด้วย การสร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ชุมชนคิด แก้ปัญหา / พัฒนา หมายถึง ชาวบ้านและภาคี เครือข่ายในชุมชนเป็นคนคิดและออกแบบในการดูแลสุขภาพด้วย ตนเอง และลงมือแก้ปัญหา / พัฒนา ตามแผนงาน / โครงการที่ กำหนด ใช้พลังความเข้มแข็งชุมชน จากทุนสังคม เป็นกลไก ขับเคลื่อน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในชุมชน ค้นหาทุนสังคมที่มี นำมาเป็นกลไก ในการขับเคลื่อน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น เอกลักษณ์ของตนเอง กลไกภาครัฐ สนับสนุน ติดตามผล จัดเวที ลปรร. หมายถึง. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข ทำหน้าที่ สนับสนุน ( วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ) มีการติดตามผล ระดับ จังหวัด CUP และ รพสต. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ลปรร ) เพื่อ ค้นหา The Best Practice หมู่บ้านต้นแบบในแต่ระดับ

6 Health Behavior Model : amnat 56 3 อ. 2 ส. วิถี ชาวบ้าน Strategy ชาวบ้าน ภาคี ( อบต./ เทศบาล : กสพ., อส ม., แกนนำ Health Model 1. บุคคล 2. ครอบครัว 3. ชุมชน WECANDO นสค.HT ชี้นำวิชาการ / ประสานสิบทิศ / เกาะติดพื้นที่ / มีให้บริการ / ขานตอบ KPI/85 DHS ทรัพยากร : คน เงิน ของ / การควบคุมกำกับติดตามผล : ลปรร. PHO หนุนเสริมทรัพยากร / ควบคุมกำกับติดตามผล : ลปรร. แตก ประเด็น

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 78 65 92 88 ชาย หญิง

24

25

26

27

28 จำนวน เลิกได้ สูบลดลง สูบเท่าเดิม

29

30

31 81 84 92 95

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt Input Process Output Health Team ( นสค.) Tools Action Plan (Road Map) Management 1. Delegation 2. Monitoring 3. Action 1) Survey 2) Service - ตรวจ - บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google