งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ สู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ สู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ สู่
การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System ; DHS) โดย อ.วิรัตน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

2 กรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบ
Input Process Output Health Team (นสค.) Management 1. Delegation 2. Monitoring 3. Action 1) Survey 2) Service - ตรวจ - บริการ - แนะนำ Integration 1. Target Gr. 2. Area 3. Road Map 4. File Data Tools Action Plan (Road Map) นสค. Action (SARS) Action Integation Health Team : target group / Area Home / Public Skill : Professional / The Conference / Technical / Rapid Tools มี / ใช้ : Simple / Valid / Time

3 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2556
เป้าหมาย : Goal สุขภาวะ : 4 มิติ - พระราชดำริ - EMS - E WEC - QHS - ยาเสพติด - นสค. - Age Group - DPL กาย ใจ ปัญญา สังคม บริบทชุมชน (1) นโยบาย สป. (2) เงื่อนไข สปสช. (3) PP : Behavioral Mod หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2556 ชุมชนคิดแก้ปัญหา/พัฒนา(1) ใช้พลังความเข้มแข็งชุมชนจากทุนสังคมเป็นกลไกขับเคลื่อนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น(2) กลไกภาครัฐสนับสนุน ติดตามผล จัดเวที ลปรร.(3) เป้าหมาย 1 หมู่ ต่อ รพ.สต./รพช./รพท.(4) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ วัดจากมิติมุมมองของชุมชน สุขภาวะ (2) ความเข้มแข็ง (ความสุขแบบพอเพียง) Road Map 1 มค.56

4 สุขภาวะ. 4 มิติ กาย: ไม่เจ็บป่วยด้วยโรค/อาการ ที่ชุมชนดูแลได้
ใจ : ไม่เครียด ไม่บ้า ( บ่อเครียด บ่อขม บ่อจ่มพอแป) ปัญญา : ชุมชนมีองค์ความรู้ รู้เท่าทันโลกด้านสุขภาพ ( คบส) สังคม : เอื้ออาทร อยู่ในสังคมได้ปกติสุข ( สวัสดิการ) กลไกขับเคลื่อน 7 มิติ (1) กิจกรรมหลัก (2) กลุ่มเป้าหมาย -Age Group -Risk Group (3) งบประมาณ (4) ระยะเวลา ดำเนินการ (Road Map) (5) ภาคีหุ้นส่วน (6) นวัตกรรม (7) ตัวชี้วัดความสำเร็จ DHS CBL + Family Med

5 นิยามศัพท์(Definition)
บริบทชุมชน หมายถึง สภาพปัญหา ทรัพยากร และความต้องการ ตามวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง นโยบายเน้นหนัก ปี2556 ให้ลงรายละเอียด เงื่อนไข สป.สช. หมายถึง เป้าหมายกำกับตามเกณฑ์การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556 ว่าด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ชุมชนคิด แก้ปัญหา/พัฒนา หมายถึง ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในชุมชนเป็นคนคิดและออกแบบในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และลงมือแก้ปัญหา/พัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด ใช้พลังความเข้มแข็งชุมชน จากทุนสังคม เป็นกลไกขับเคลื่อน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในชุมชน ค้นหาทุนสังคมที่มี นำมาเป็นกลไก ในการขับเคลื่อน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น เอกลักษณ์ของตนเอง กลไกภาครัฐ สนับสนุน ติดตามผล จัดเวที ลปรร. หมายถึง. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข ทำหน้าที่สนับสนุน( วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ) มีการติดตามผล ระดับจังหวัด CUP และ รพสต. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้( ลปรร) เพื่อค้นหา The Best Practice หมู่บ้านต้นแบบในแต่ระดับ

6 Health Behavior Model : amnat 56
3 อ. 2 ส. Strategy Health Model WECANDO แตกประเด็น 1.บุคคล 2.ครอบครัว 3.ชุมชน ชาวบ้าน วิถีชาวบ้าน ภาคี (อบต./เทศบาล : กสพ. , อสม., แกนนำ นสค.HT ชี้นำวิชาการ /ประสานสิบทิศ /เกาะติดพื้นที่ / มีให้บริการ / ขานตอบ KPI/85 DHS ทรัพยากร:คน เงิน ของ /การควบคุมกำกับติดตามผล:ลปรร. PHO หนุนเสริมทรัพยากร/ควบคุมกำกับติดตามผล:ลปรร.

7 การดำเนินงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
บ้านหนองเตาเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

8

9

10

11

12 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 78 65 92 88 ชาย หญิง

24

25

26

27

28 จำนวน เลิกได้ สูบลดลง สูบเท่าเดิม

29

30

31 81 84 92 95

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ สู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google