งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังชุมชน สู่สุขภาพดีในยุคประชาคมอาเซียน : บทบาทสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังชุมชน สู่สุขภาพดีในยุคประชาคมอาเซียน : บทบาทสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังชุมชน สู่สุขภาพดีในยุคประชาคมอาเซียน : บทบาทสถานศึกษา
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง”พลังชุมชน สู่สุขภาพดี” วันที่ กรกฎาคม 2556 รศ. ดร.พิทยา จารุพูนผล ผศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย ผศ.ดร.อารี หลวงนา ผศ. ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้ดำเนินการอภิปราย

2 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
ปฎิญญากรุงเทพ (8 สค. 2510) ความพยายามของ 5 ประเทศ - อินโดนีเซีย -มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์ - สิงค์โปร์ - ไทย จุดมุ่งหมาย : อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพ ความร่วมมือด้าน - เศรษฐกิจ - สังคม - วัฒนธรรม - วิชาการ - วิทยาศาสตร์ - เกษตร - อุตสาหกรรม ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
ประชากรในอาเซียน ล้านคน พื้นที่ = 4.5 ล้าน ตร กม. อาซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) มี 10 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว เมียน-มาร์ เวียตนาม

4 หลักการสำคัญของประชาคมอาเซียน
การสร้างประชาคมให้มีความเจริญมั่งคั่ง ของประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้หลักการ ยุทธศาสตร์เดียว วิสัยทัศน์เดียว เอกสักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การศึกษา

5 การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา : จุดมุ่งหมาย
สร้างประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา : Education Hub - พัฒนาคุรภาพด้านการศึกษา การขยายโอกาศด้านการศึกษา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา สร้างความเข้าใจกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน - ชาติพันธ์ - หลักสิทธิมนุษยชน - การเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา - โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ - ศูนย์กลาง รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล

6 ประเด็นการเสวนา การได้เปรียบ เสียเปรียบของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลกระทบของประเทศไทยทางด้านสาธารณสุข สถานศึกษามีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไร การเตรียมความพร้อมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt พลังชุมชน สู่สุขภาพดีในยุคประชาคมอาเซียน : บทบาทสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google