งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16 เรื่อง ” พลังชุมชน สู่สุขภาพดี ” วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2556 รศ. ดร. พิทยา จารุพูนผล ผศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16 เรื่อง ” พลังชุมชน สู่สุขภาพดี ” วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2556 รศ. ดร. พิทยา จารุพูนผล ผศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16 เรื่อง ” พลังชุมชน สู่สุขภาพดี ” วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2556 รศ. ดร. พิทยา จารุพูนผล ผศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย ผศ. ดร. อารี หลวงนา ผศ. ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้ดำเนินการอภิปราย

2 ความพยายาม ของ 5 ประเทศ - อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์ - สิงค์โปร์ - ไทย ปฎิญญา กรุงเทพ (8 สค. 2510) จุดมุ่งหมาย : อาเซียนเป็น ดินแดนแห่ง สันติภาพ ความร่วมมือ ด้าน - เศรษฐกิจ - สังคม - วัฒนธรรม - วิชาการ - วิทยาศาสตร์ - เกษตร - อุตสาหกรรม ประชาคม อาเซียน ปี 2558

3 อาซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  (Association of Southeast Asian Nations) มี 10 ประเทศ 1. อินโดนีเซีย 2. มาเลเซีย 3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงค์โปร์ 5. ไทย 6. บรูไน 7. กัมพูชา 8. ลาว 9. เมียน - มาร์ 10. เวียตนาม ประชากรในอาเซียน 500 + ล้านคน พื้นที่ = 4.5 ล้าน ตร กม.

4  การสร้าง ประชาคมให้มี ความเจริญมั่งคั่ง ของประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ และ สังคมภายใต้ หลักการ ยุทธศาสตร์เดียว วิสัยทัศน์เดียว เอกสักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียน การศึก ษา

5  สร้างประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา : Education Hub - พัฒนาคุรภาพด้านการศึกษา - การ ขยายโอกาศด้านการศึกษา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัด การศึกษา  สร้างความเข้าใจกับเพื่อนบ้านในกลุ่ม ประเทศอาเซียน - ชาติพันธ์ - หลักสิทธิมนุษยชน - การเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา - โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ เรียนรู้แห่งชาติ - ศูนย์กลาง รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล

6  การได้เปรียบ เสียเปรียบของประเทศ ไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ผลกระทบของประเทศไทยทางด้าน สาธารณสุข  สถานศึกษามีการปรับกลยุทธ์เพื่อ รองรับประชาคมอาเซียนอย่างไร  การเตรียมความพร้อมของคณะ สาธารณสุขศาสตร์ในการพัฒนา สมรรถนะนักสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16 เรื่อง ” พลังชุมชน สู่สุขภาพดี ” วันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2556 รศ. ดร. พิทยา จารุพูนผล ผศ. ดร. ยุวดี รอดจากภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google