งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดงานรณรงค์ วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง 28 - 29 พฤษภาคม 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดงานรณรงค์ วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง 28 - 29 พฤษภาคม 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงานรณรงค์ วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง 28 - 29 พฤษภาคม 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 หลักการและเหตุผล เนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันสุข บัญญัติแห่งชาติ จึงจัดการรณรงค์ โดย เริ่มต้นในการเริ่มปลูกฝังพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็น ในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ อันจะเป็นผล ต่อสุขภาวะของเยาวชนในอนาคต ตลอดจนเป็นการ ลดพฤติกรรมและ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคอันเป็น ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ อันเป็นการ เตรียมการสำหรับอนาคตของประเทศ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ เรื่องสุขบัญญัติ แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องตาม สุขบัญญัติ แห่งชาติ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย สุขภาพในการรณรงค์ สุขบัญญัติแห่งชาติ

4 รูปแบบงาน กิจกรรมการเรียนรู้และ กิจกรรมสาระบันเทิง ประเด็น ( theme ) สุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของคนไทย คำขวัญ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง

5 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก เด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายรอง เครือข่ายสุขภาพ และประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม - มิถุนายน 2551

6 กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวัน งานรณรงค์ 1. ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ความรู้ ผ่าน * สื่อมวลชน * tie in program TV ช่อง 3 หรือ 7 ประมาณ 5 ครั้ง * ตัวอักษรวิ่งในรายการ TV ไม่ต่ำกว่า 1 รายการ * สถานีวิทยุกระจายเสียงกระทรวง สาธารณสุข * ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย กว่า 2 ฉบับ / 5 ครั้ง * สื่อสุขศึกษา เช่น คู่มือ แนวทาง โปสเตอร์ แผ่นพับ วีซีดี ชุดนิทรรศการ * สารจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ถึง อสม. ให้ อสม. เป็นต้นแบบสุขบัญญัติและ ร่วมรณรงค์

7 ( ต่อ ) กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวัน งานรณรงค์ ( ต่อ ) 2. ส่งเสริมการดำเนินงานสุข บัญญัติ * คัดเลือกโรงเรียน / เด็ก เยาวชนสุขบัญญัติ เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการฯ * ประสานภาคีเครือข่าย สุขภาพระดับจังหวัด ร่วมดำเนินการรณรงค์สุข บัญญัติแห่งชาติ * ประสานสถานศึกษา ร่วมดำเนินการรณรงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมใน วันงานรณรงค์

8 ( ต่อ ) กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวัน งานรณรงค์ ( ต่อ ) 3. จัดทำคำปราศรัย ของ รัฐมนตรีว่าการฯ 4. จัดทำหนังสือ ประสานความ ร่วมมือ สสจ. ดำเนินการรณรงค์สุขบัญญัติ ในพื้นที่

9 กิจกรรมดำเนินการ : วันงาน รณรงค์สุขบัญญัติ จัดงานรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 28-29 พ. ค. 51 ณ บริเวณลานหน้าห้างโตคิว มาบุญครอง 1. รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธาน * พิธีเปิดงานรณรงค์ วันที่ 28 พ. ค. 51 * แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน * มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน / เด็ก เยาวชน ส่งเสริมสุขบัญญัติดีเด่น * เปิดนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ

10 2. จัดแสดงนิทรรศการและ กิจกรรมการเรียนรู้ สุขบัญญัติ 10 ประการ 3. จัดกิจกรรมบนเวที ( สัมมนา สุขบัญญัติ การประกวด การแสดง และ กิจกรรมสาระบันเทิง ) ( ต่อ ) กิจกรรมดำเนินการ : วันงาน รณรงค์สุขบัญญัติ ( ต่อ )

11 กิจกรรมดำเนินการ : หลังวัน รณรงค์สุขบัญญัติ 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ (road show) ในสถานศึกษา หรือชุมชน ร่วมกับเขตพื้นที่ การศึกษาและ สสจ. ในสัปดาห์แรก มิ. ย 51 * จังหวัดนครปฐม * จังหวัดราชบุรี 2. จัดหน่วยเคลื่อนที่สุขบัญญัติ จัด กิจกรรมในโรงเรียน เขต กทม.

12 ( ต่อ ) กิจกรรมดำเนินการ : หลังวัน รณรงค์สุขบัญญัติ ( ต่อ ) 3. ลงนามพันธสัญญา กับผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการรณรงค์สุข บัญญัติแห่งชาติร่วมกัน 4. เวทีสัมมนาเครือข่ายการศึกษา 178 เขตพื้นที่ 5. รายการสุขบัญญัติ “ เด็ก เด็ด เด็ด ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

13 สวัสดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การจัดงานรณรงค์ วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง 28 - 29 พฤษภาคม 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google