งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การจัดงานรณรงค์ วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง พฤษภาคม 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 หลักการและเหตุผล เนื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ จึงจัดการรณรงค์ โดยเริ่มต้นในการเริ่มปลูกฝังพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ อันจะเป็นผลต่อสุขภาวะของเยาวชนในอนาคต ตลอดจนเป็นการ ลดพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคอันเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ อันเป็นการเตรียมการสำหรับอนาคตของประเทศ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในการรณรงค์ สุขบัญญัติแห่งชาติ

4 ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง
รูปแบบงาน กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสาระบันเทิง ประเด็น ( theme ) สุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย คำขวัญ ปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย สุขภาพกายใจแข็งแรง

5 กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายหลัก เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายรอง เครือข่ายสุขภาพและประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม- มิถุนายน 2551

6 กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวันงานรณรงค์
1. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้ ผ่าน * สื่อมวลชน * tie in program TV ช่อง 3 หรือ 7 ประมาณ 5 ครั้ง * ตัวอักษรวิ่งในรายการ TV ไม่ต่ำกว่า 1 รายการ * สถานีวิทยุกระจายเสียงกระทรวงสาธารณสุข * ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ / 5 ครั้ง * สื่อสุขศึกษา เช่น คู่มือ แนวทาง โปสเตอร์ แผ่นพับ วีซีดี ชุดนิทรรศการ * สารจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถึง อสม. ให้ อสม. เป็นต้นแบบสุขบัญญัติและร่วมรณรงค์

7 กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวันงานรณรงค์ (ต่อ)
2. ส่งเสริมการดำเนินงานสุขบัญญัติ * คัดเลือกโรงเรียน/ เด็ก เยาวชนสุขบัญญัติ เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการฯ * ประสานภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัด ร่วมดำเนินการรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ * ประสานสถานศึกษาร่วมดำเนินการรณรงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันงานรณรงค์

8 กิจกรรมดำเนินการ : ก่อนวันงานรณรงค์ (ต่อ)
3. จัดทำคำปราศรัย ของรัฐมนตรีว่าการฯ 4. จัดทำหนังสือ ประสานความร่วมมือ สสจ. ดำเนินการรณรงค์สุขบัญญัติในพื้นที่

9 กิจกรรมดำเนินการ : วันงานรณรงค์สุขบัญญัติ
จัดงานรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ พ.ค. 51 ณ บริเวณลานหน้าห้างโตคิว มาบุญครอง 1. รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธาน * พิธีเปิดงานรณรงค์ วันที่ 28 พ.ค. 51 * แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน * มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน/เด็ก เยาวชน ส่งเสริมสุขบัญญัติดีเด่น * เปิดนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมสุขบัญญัติ10 ประการ

10 กิจกรรมดำเนินการ : วันงานรณรงค์สุขบัญญัติ (ต่อ)
2. จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ สุขบัญญัติ 10 ประการ 3. จัดกิจกรรมบนเวที ( สัมมนาสุขบัญญัติ การประกวด การแสดง และกิจกรรมสาระบันเทิง )

11 กิจกรรมดำเนินการ : หลังวันรณรงค์สุขบัญญัติ
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ (road show) ในสถานศึกษา หรือชุมชน ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและ สสจ. ในสัปดาห์แรก มิ.ย 51 * จังหวัดนครปฐม * จังหวัดราชบุรี 2. จัดหน่วยเคลื่อนที่สุขบัญญัติ จัดกิจกรรมในโรงเรียน เขต กทม.

12 กิจกรรมดำเนินการ : หลังวันรณรงค์สุขบัญญัติ (ต่อ)
3. ลงนามพันธสัญญา กับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติร่วมกัน 4. เวทีสัมมนาเครือข่ายการศึกษา 178 เขตพื้นที่ 5. รายการสุขบัญญัติ “เด็ก เด็ด เด็ด” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

13 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สวัสดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google